สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวอริยา  โสภามาตร
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกมลากร  หนองเส
 
1. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงทยิดา  กอดแก้ว
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  พลเขต
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
2. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.78 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกาน  มูลประภา
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์   ดวงทัพจันทร์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  รัตนพลแสน
2. นางสาวเวรุกา  คำจันดา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายสิริมงคล  บัวคำ
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวนริศรา  สาครสูงเนิน
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธาราดล  จันทร์ยี
2. เด็กชายเอกวิทย์  พาน้อย
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุระแสง
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวคคนางค์  พิมลา
 
1. นายณัฐกุล  นินนานนท์