สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสกร  อินทร
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวพิรดา  พรมหาร
 
1. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธีรนาถ  วงษาสืบ
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศุภาภรณ์   พราหมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเจษชุฎาภรณ์  จิตรเจริญ
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
2. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายสุรรักษ์  พิมานคำ
 
1. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายสุรราม  พิมานคำ
 
1. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐติกรณ์  สุขุม
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หนูท้าว
3. เด็กหญิงไอลดา  ถาพร
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นางนปภา  ยางศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวชุนิตา   ศิลา
2. นางสาวปนัดดา  เทมียะโก
3. นางสาวศศิธร  พรมหาร
 
1. นางนปภา  ยางศรี
2. นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อินภูษา
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พันธ์โพธิ์
3. เด็กหญิงแคนญา  วริวงศ์
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวรรณ  ดาวังปา
2. เด็กหญิงนิชากาน  นิ่มหัตถา
3. เด็กหญิงศศิธร  หลวงสุวรรณ
 
1. นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง
2. นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวชญาดา  โพธิ์คะชา
2. นางสาวปิยดา  ชมภูพาน
3. นางสาวสุตาภัทร  เหงาพรม
 
1. นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง
2. นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายปารินทร์  บุตรัตนะ
2. เด็กหญิงพิมพิศร  ภูแชมโชติ
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นายนที  เขียวสะอาด
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนันทวิทย์  ศรีทองเบ้า
2. เด็กหญิงสุภาพร  วันเพ็ญ
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นายนที  เขียวสะอาด
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. นางสาวชฎาภา  จันทะมาตร
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ  พรรสุไพร
 
1. นายนัฐพงษ์  มูลลา
2. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวนันทิดา  มุขอาษา
2. นางสาวสุพรรษา  นนมุด
 
1. นายนัฐพงษ์  มูลลา
2. นางสาวยุภาพร  รัตนพลเสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษฏากร  น้ำเเก่ง
2. นายณัฐเศรษฐ์  เที่ยงตรง
3. นายธีรภัทร  ดอนอ่อนเบ้า
4. นายธีระพงษ์  นุสีวอ
5. นายภูวดล  เศษนาเวช
6. นายศุภวิทย์  เเก้วมุง
 
1. นายนที  เขียวสะอาด
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตนากร  เวทยปกรณ์
 
1. นายนที  เขียวสะอาด
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวสุชาดา  พรมจารย์
 
1. นางสาวพัชรี  สารสุข
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิญา  ทาอั้ว
 
1. นายนที  เขียวสะอาด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพจณิชา  ชัยศรี
 
1. นายนที  เขียวสะอาด
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงโมนาริต้า  โอคีฟี
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  รัตนพลแสน
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรกัญญา  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีร์ปกร   พัฒนา
2. เด็กชายสมพงศ์  เขียวกุล
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายธีรภัทร  ดอนอ่อนเบ้า
2. นายเสกสรรค์  ดารภา
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เดชน้อย
2. เด็กชายพิเชศฐชัย  สมใจ
3. เด็กชายรพีภัทร  ศรีหาบุตร
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายนัฐพงษ์  มูลลา
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 67.39 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริตะวัน  มีถนน
2. นางสาวสาลินี  ดวงเเสนจันทร์
3. นางสาวเทวิกา  ภู่หมื่นไวย์
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายนัฐพงษ์  มูลลา
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิญา  ทาอั้ว
2. เด็กหญิงวรพิชชา  บัวเกตุ
3. เด็กชายไพโรจน์  เบ้าทอง
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายนัฐพงษ์  มูลลา