สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสกร  อินทร
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศุภาภรณ์   พราหมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเจษชุฎาภรณ์  จิตรเจริญ
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
2. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 8 1. นายสุรราม  พิมานคำ
 
1. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐติกรณ์  สุขุม
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หนูท้าว
3. เด็กหญิงไอลดา  ถาพร
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นางนปภา  ยางศรี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวชุนิตา   ศิลา
2. นางสาวปนัดดา  เทมียะโก
3. นางสาวศศิธร  พรมหาร
 
1. นางนปภา  ยางศรี
2. นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 67.39 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริตะวัน  มีถนน
2. นางสาวสาลินี  ดวงเเสนจันทร์
3. นางสาวเทวิกา  ภู่หมื่นไวย์
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายนัฐพงษ์  มูลลา