สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวพิรดา  พรมหาร
 
1. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงธีรนาถ  วงษาสืบ
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นายสุรรักษ์  พิมานคำ
 
1. นางนิตยา   สหายฟ้า
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิตรลดา  สรสิทธิ์
 
1. นางสาวกนกพร  ชนะโยธา
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อินภูษา
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พันธ์โพธิ์
3. เด็กหญิงแคนญา  วริวงศ์
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพจณิชา  ชัยศรี
 
1. นายนที  เขียวสะอาด
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 5 1. เด็กหญิงโมนาริต้า  โอคีฟี
 
1. นางสาวยุพาภรณ์  รัตนพลแสน