สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุวรรณ  ดาวังปา
2. เด็กหญิงนิชากาน  นิ่มหัตถา
3. เด็กหญิงศศิธร  หลวงสุวรรณ
 
1. นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง
2. นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวชญาดา  โพธิ์คะชา
2. นางสาวปิยดา  ชมภูพาน
3. นางสาวสุตาภัทร  เหงาพรม
 
1. นางอุทุมพร  ฤทธิ์รุ่ง
2. นางสาวสุทธดา  ไชยสงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายปารินทร์  บุตรัตนะ
2. เด็กหญิงพิมพิศร  ภูแชมโชติ
 
1. นางสาวปวีณา  น้ำรัก
2. นายนที  เขียวสะอาด
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 10 1. นางสาวชฎาภา  จันทะมาตร
2. เด็กหญิงปรียาณัฐ  พรรสุไพร
 
1. นายนัฐพงษ์  มูลลา
2. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวนันทิดา  มุขอาษา
2. นางสาวสุพรรษา  นนมุด
 
1. นายนัฐพงษ์  มูลลา
2. นางสาวยุภาพร  รัตนพลเสน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวสุชาดา  พรมจารย์
 
1. นางสาวพัชรี  สารสุข
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวอรกัญญา  ทอนสูงเนิน
 
1. นางสาวกุลธิดา  พัฒนา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีร์ปกร   พัฒนา
2. เด็กชายสมพงศ์  เขียวกุล
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 1. นายธีรภัทร  ดอนอ่อนเบ้า
2. นายเสกสรรค์  ดารภา
 
1. นางสาวพงษ์พิศ  พลศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  เดชน้อย
2. เด็กชายพิเชศฐชัย  สมใจ
3. เด็กชายรพีภัทร  ศรีหาบุตร
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายนัฐพงษ์  มูลลา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันทิญา  ทาอั้ว
2. เด็กหญิงวรพิชชา  บัวเกตุ
3. เด็กชายไพโรจน์  เบ้าทอง
 
1. นายหิรัญวุฒิ  วังคีรี
2. นายนัฐพงษ์  มูลลา