สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุวรินทร์   แสนคำ
 
1. นายณัฐพงษ์    ศรีภาบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวสลิลทิพย์  ดงพงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์    ศรีภาบุญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐนปวัฒน์   เยี่ยงไธสง
 
1. นางสาวสุธิดา  สิทธิผา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธิติกานต์   ซุ่นเจริญ
 
1. นางสาวทัฐลฎา  สุวรรณลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวบวรรัตน์   เตี๋ยพานิช
 
1. นางสาวทัฐลฎา  สุวรรณลา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภา   จันทะเกษ
 
1. นายกมลทัศน์   พวงพันธุ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวชลาลัย   ชัยวงษ์
 
1. นางเยาวภา   ยางขันธ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพินัฐศร  วันละดา
 
1. นางสาววิภารัตน์   จะดี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายศิริพัฒน์    สิงหา
 
1. นางสาว จิฬาภรณ์   ศรีวิลัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แซ่เตีย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ผาแก้ว
 
1. นางสาวสกุลตลา   แพงเพ็ง
2. นางสาวจิตติมา  นามวิเศษ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายแสงอรุณ  คำสว่าง
 
1. นางสาวสกุลตลา   แพงเพ็ง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธนัชญา  มนตรี
2. เด็กชายวีรภัทร  แสนหัวช้าง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจแน่น
 
1. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
2. นางสาวอรพรรณ  เฉลียวดี
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวปริมนภา  คตฑมาตย์
2. นางสาวอนินทิตา  วงค์ดินดำ
3. นายไพบูรณ์วิทย์  แก้ววังชัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  เฉลียวดี
2. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทพสาย
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  แวงมั่ง
3. เด็กหญิงพรกนก  ไทยสา
4. เด็กหญิงวราภรณ์  เหงาพรม
5. เด็กหญิงอุษณีย์  สังกะสี
 
1. นายสุประจิตร  เข็มแก้วมะลี
2. นางสาวปิยนุช  ฤทธิ์ศักดิ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรมแพง
 
1. นางสาวปิยนุช  ฤทธิ์ศักดิ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงพิชนันท์  ดอนสมจิตร
2. เด็กชายรัชชานนท์  เนื่องด้วย
 
1. นางสาวสายสมร  จันหล่ม
2. นางสาวปรารถนา  สวัสดิ์นาที
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทุ่ม
2. เด็กชายรัชนัยน์  บุตรวงษ์
 
1. นางสาวพิจิตรา  รุ่งภาษา
2. นางธัญยรัตน์  พิมพ์วีรกุล
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษนัย  พรชัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำบุ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  เขียวโสภา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  นามแก้ว
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นายศุภกฤต  วิชาศรี
2. นายอนุพงศ์  สีสะอาด
 
1. นายธีระพล  ศรีบุษย์
2. นางสาวระวิวรรณ  เขียวโสภา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวอนัญญา  สมนึก
 
1. นายพรพิรุณ  สารีแก้ว
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวประภัสรา  โพธิ์แสน
 
1. นายพรพิรุณ  สารีแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษดา  นันเขียว
2. นายกาญจน์ตระกูล  กุลวงษ์
3. นายธนพล  คำโคตรสูน
4. นายศุภฤทธิ์  โชติชมสมบูรณ์
5. นายสุทธิพงษ์  ภูสถาน
6. นายสุรภา  คำผาสุข
 
1. นายทินกร  อินทะสร้อย
2. นายพรพิรุณ  สารีแก้ว
3. นางสาวปรารถนา  สวัสดิ์นาที
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันธรรม
 
1. นายทินกร  อินทะสร้อย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาวผกามาศ  หริ่งแก้ว
 
1. นายทินกร  อินทะสร้อย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายนครินทร์  นาคอินทร์
2. นางสาววรรนิษา  ดวงมะลุ
 
1. นางสาวอังศุมา  จำปาทิ
2. นายพีรพล  ปวงสุข
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุปารชญ์
2. เด็กหญิงฐานิกา  อาจมนตรี
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  เหล่าเทพ
4. เด็กชายณัฐสิทธิ์  เขียวอร่าม
5. เด็กชายภูวดล  วงศ์สาระ
6. เด็กหญิงอริศรา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวอังศุมา  จำปาทิ
2. นางสาวปภัทธิญา  ทองกุล
3. นางสาววิภารัตน์  จะดี