สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายฐนปวัฒน์   เยี่ยงไธสง
 
1. นางสาวสุธิดา  สิทธิผา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพินัฐศร  วันละดา
 
1. นางสาววิภารัตน์   จะดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายศิริพัฒน์    สิงหา
 
1. นางสาว จิฬาภรณ์   ศรีวิลัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงธนัชญา  มนตรี
2. เด็กชายวีรภัทร  แสนหัวช้าง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ใจแน่น
 
1. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว
2. นางสาวอรพรรณ  เฉลียวดี