สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจริยานุสรณ์ สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราภา   จันทะเกษ
 
1. นายกมลทัศน์   พวงพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นางสาวชลาลัย   ชัยวงษ์
 
1. นางเยาวภา   ยางขันธ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายแสงอรุณ  คำสว่าง
 
1. นางสาวสกุลตลา   แพงเพ็ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวปริมนภา  คตฑมาตย์
2. นางสาวอนินทิตา  วงค์ดินดำ
3. นายไพบูรณ์วิทย์  แก้ววังชัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  เฉลียวดี
2. นางสาวนันทนี  ทาแก้ว