สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูครองตา
 
1. นางสาวสุกัญญา  สารีบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจพร  สุวรรณพรหม
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 4 1. นางสาวนันทกานต์  ธีระนันทกุล
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดอนพันเมือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สารีบุตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  แฟมไชสงค์
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายไพรัช  อาจศิลา
 
1. นางชมพู่  อินทรเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงยุวะดี  ทุมชะ
 
1. นายปัญญา  สมคำพี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวชุติมณฑน์  บุญประคม
 
1. นายปัญญา  สมคำพี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมันฑิตา  จันชา
 
1. นางสาววิภารัตน์  โพธิ์รัตน์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรกมล  นันทภูษิตานนท์
2. เด็กหญิงมนันญา  จันทร์เขียว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญประคม
 
1. นางสาวสาริสา  เมตตาบุญปโภคิน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรงศักดิ์  นนทะราช
2. นางสาวอมลรดา  คำดี
3. นางสาวอรอุมา  แก้วล้วน
 
1. นางจรรยา  ตองสุพรรณ์
2. นางดาวเรือง  อุทัยพล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิริยะ  นาบัวลี
2. เด็กหญิงวรกันต์  หน่อสง่า
 
1. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
2. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  เกษเสนา
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  บุญมาตย์
 
1. นายอานนท์  สุ่มมาตย์
2. นายประวัติ  บุญแจ่ม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนาดล  สัจนวน
2. เด็กชายน้ำทิพย์  ดอนพันเมือง
3. เด็กหญิงวิชยพร  ชนิดชน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญประคม
5. เด็กชายเจษฎาภรณ์   บุญประคม
 
1. นางสาวสุกัญญา  สารีบุตร
2. นางสาวนภารัตน์  ทองทศ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทราภรณ์  ศิริวงษ์
2. เด็กชายศรัณยู  พามวย
 
1. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ชัย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกฤษ  ตื้อเภา
2. นางสาวชลลดา  บุตรีพันคา
3. นายณัฐวงษ์  มโนจิต
4. นายณัฐวุฒิ  สมคำภีร์
5. นางสาวธนพร  พรมสูงเนิน
6. นางสาวนริศรา  โพธิ์ล้า
7. นายพินิจ  พันง้าว
8. นางสาวพิมลพรรณ  สีหราช
9. นายวุฒิพงษ์  สายม
10. นางสาวอรัญญา  บำรุงสุข
 
1. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
2. นางมยุรี  บุญแจ่ม
3. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนาดล  สัจนวน
2. เด็กหญิงอรทัย  อุทธิยา
 
1. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
2. นายเฉลิมพร  โทเพชร
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิกา  บุดดีมี
2. นางสาวณัฐธิดา  ปิ่นคำ
 
1. นายจีระเดช  สุวรรณพรหม
2. นายเฉลิมพร  โทเพชร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรัญชิต  อุดชุมนารี
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงมิลธิรา  หวังดีกลาง
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุณวัทน์  โสสุด
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  บุญประคม
2. เด็กหญิงปริญญดา  เขตรสมัคร
3. เด็กชายวิชาฤทธิ์  ทุมชะ
4. เด็กชายศุภมงคล  บุตรศรีน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เหยียบประโคน
6. เด็กชายอภิชัย  บุญมาโค
7. เด็กหญิงอรอมล  จำบุญ
8. เด็กหญิงอัฐภิญญา  บุญเฮียง
 
1. นายอาทิตย์  สีพาลา
2. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิกา  คำเฮียง
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายแดเนียล  ธงไชย ไลท์
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  ศรีหนองแม็ก
2. นายทนงศักดิ์  นุชชัยภูมิ
3. นายพงศกร  ปัสสาศักดิ์
4. นายวรวัช  แสงทอง
5. นายอาคม  คำกุนะ
6. นายเทิดศักดิ์  บุราณปู่
 
1. นายฐิติพงษ์   บุญประคม
2. นายกิตติศักดิ์  โพธิ์ชัย
3. นายเฉลิมพร  โทเพชร
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คลังคำภา
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิยา
3. เด็กหญิงอารียา  หม่องคำเหล็ก
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
2. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวรัตนภรณ์  พินิจมนตรี
2. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์ศรีชา
3. นางสาวสุดารัตน์  คลังคำภา
 
1. นางสาวกรรณิกา  สีหาโคตร
2. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลลดา  บุตรีพันคา
2. นางสาวลดาวัลลิ์  พัฒนมงคลศักดิ์
 
1. นางคมคาย  ยศมุงคุณ
2. นางสาวนภารัตน์  ทองทศ
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัทยา  วงชมโพธิ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
2. นางคมคาม  ยศมุงคุณ
 
30 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจริยา  พรมแสง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วทอง
3. เด็กหญิงรมิดา  ภูมิกระจาย
 
1. นางบุญน้อม  อองภา
2. นางดาวเรือง  อุทัยพล