สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ดอนพันเมือง
 
1. นางสาวสุกัญญา  สารีบุตร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงมันฑิตา  จันชา
 
1. นางสาววิภารัตน์  โพธิ์รัตน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรกมล  นันทภูษิตานนท์
2. เด็กหญิงมนันญา  จันทร์เขียว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญประคม
 
1. นางสาวสาริสา  เมตตาบุญปโภคิน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายแดเนียล  ธงไชย ไลท์
 
1. นางสาววัชรินทร์พร  จันมณี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัทยา  วงชมโพธิ์
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  อินทร์เพชร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพักตร์นิภา  หวานเสร็จ
2. นางคมคาม  ยศมุงคุณ