สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวชนนิกานต์  ทะรังศรี
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ลือคำหาญ
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิพาดา  เพชรน้อย
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายเจษฎา  คำบุ
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาววราภรณ์  สิมาชัย
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสาวิกา  กมลคร
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ตะนิมิตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนักรบ  นิลคำแผง
 
1. นายเจริญ  คนซื่อ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายธันยบูรณ์  วงค์มะลี
2. เด็กหญิงลลิตา  แข็งของ
3. เด็กชายสายธาร  สาราช
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายพรชัย  หอมพรมมา
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนสะอาด
3. นางสาวอัษฎาพร  สายคูณ
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดา  พันหนองนาง
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันทรังศรี
3. นางสาวสกุลกานต์  กลนาม
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
2. นางมัทนา  นูนาเหนือ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายอิศรา  พรมมา
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  เนื่องอาชา
2. เด็กชายพงษ์ลักษ์  กองศรี
 
1. นายุบุญชัย  ทรเทพ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 1. เด็กชายศิรวิทย์  โนนศรี
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัก  พาพักดี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  คำทอง
 
1. นางรุจิรา  วรชมพู
2. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิกา  ชนะเมือง
2. นายวิทวัส  ดอนน้อยหน่า
 
1. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
2. นางรุจิรา  วรชมพู
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระศักดิ์  นครประเทศ
2. นายศรันย์  ชูกลิ่น
3. นายอนุวัฒน์  สารศรี
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
2. นายนิรัน  ปักษา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยมี
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาณุพงศ์  บุตรดี
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุนันทา  ตรีเดช
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีปพนธ์  จตุพรโภคา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายยุทธภูมิ  สุวรรณ
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  กะนะฮาด
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  เหล่าสุดโท
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเนติภูมิ  สุวรรณทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาณี  อรศรี
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีระพัฒน์  พลร่ม
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญาณี  อรศรี
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณี  อรศรี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ละโคตร
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  กกสันเทียะ
5. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
6. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
7. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธโร
8. เด็กชายวรวิช  สุขภูวงศ์
9. นายวีระพัฒน์  พลร่ม
10. เด็กชายศุภรัตน์  พันลำภู
11. เด็กชายอิศม์เดช  แสงพิจิตร
12. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
3. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
4. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนิศา  สมันกิจ
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรารถนา  กันทะมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายสรวิชญ์  ดวงเกตุ
2. เด็กชายอภิชาติ  กรมรินทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  แสนคำทุม
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศราศิณี  คัฒมารศรี
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  ไชยยะ
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เอียว
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสิริ  พลเรือน
2. เด็กหญิงพลอยเพทาย  ทองงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ชนะการี
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร์  ประเสริฐสม
2. เด็กชายนฤเบศร์  สืบสาย
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวสาวิกา  ชาวสวน
2. นางสาวอภิญญา  ขามพลา
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภานุพงศ์  สุขล้าน
2. เด็กชายเจษฏา  คามเขต
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษณะ  โพธิ์เงิน
2. นายปัญจพล  แสงสุรินทร์
3. นายยุทธพิชัย  ชัยศรีหา
 
1. นายปราโมทย์  แน่กลาง
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
45 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
46 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภรัตน์  พันลำภู
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์