สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายเจษฎา  คำบุ
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายธันยบูรณ์  วงค์มะลี
2. เด็กหญิงลลิตา  แข็งของ
3. เด็กชายสายธาร  สาราช
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายสรวิชญ์  ดวงเกตุ
2. เด็กชายอภิชาติ  กรมรินทร์
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี