สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ลือคำหาญ
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นางสาววราภรณ์  สิมาชัย
 
1. นางนิภาพร  สุขสมร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวสาวิกา  กมลคร
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ตะนิมิตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายนักรบ  นิลคำแผง
 
1. นายเจริญ  คนซื่อ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นายพรชัย  หอมพรมมา
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนสะอาด
3. นางสาวอัษฎาพร  สายคูณ
 
1. นายเชวงศักดิ์  ราชโยธี
2. นางสุนันทา  วงศ์สารศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงอนิศา  สมันกิจ
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  แสนคำทุม
 
1. นางสาวสาวิตรี  จิตเจริญ