สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 4 1. นางสาวชนนิกานต์  ทะรังศรี
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิดา  พันหนองนาง
2. นางสาวชุติกาญจน์  จันทรังศรี
3. นางสาวสกุลกานต์  กลนาม
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
2. นางมัทนา  นูนาเหนือ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายอิศรา  พรมมา
 
1. นายบุญชัย  ทรเทพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายธนากร  เนื่องอาชา
2. เด็กชายพงษ์ลักษ์  กองศรี
 
1. นายุบุญชัย  ทรเทพ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 4 1. เด็กชายศิรวิทย์  โนนศรี
 
1. นายพฤฒิพงศ์  กัณหา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหรัก  พาพักดี
2. เด็กหญิงเขมจิรา  คำทอง
 
1. นางรุจิรา  วรชมพู
2. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันทิกา  ชนะเมือง
2. นายวิทวัส  ดอนน้อยหน่า
 
1. นางหอมจันทร์  ทรเทพ
2. นางรุจิรา  วรชมพู
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระศักดิ์  นครประเทศ
2. นายศรันย์  ชูกลิ่น
3. นายอนุวัฒน์  สารศรี
 
1. นางสิริกร  เบี้ยวเก็บ
2. นายนิรัน  ปักษา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทีปพนธ์  จตุพรโภคา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายยุทธภูมิ  สุวรรณ
 
1. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงเพ็ญประภา  กะนะฮาด
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  เหล่าสุดโท
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธะโร
 
1. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวีระพัฒน์  พลร่ม
 
1. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาณี  อรศรี
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญเรือง
3. เด็กหญิงพรชิตา  ละโคตร
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  กกสันเทียะ
5. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
6. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
7. เด็กหญิงภาวนา  ยะสาธโร
8. เด็กชายวรวิช  สุขภูวงศ์
9. นายวีระพัฒน์  พลร่ม
10. เด็กชายศุภรัตน์  พันลำภู
11. เด็กชายอิศม์เดช  แสงพิจิตร
12. นางสาวเกวลิน  แดงอ่อน
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
2. นางพรธิดา  โพธิ์สิงห์
3. นางสุพรรณวดี  เขียนจูม
4. นายเรืองวรุตม์  วันชูเสริฐ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปรารถนา  กันทะมา
 
1. นางสาวสุภารัตน์  คำอ่อน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศราศิณี  คัฒมารศรี
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ป้านภูมิ
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอานุช  พรหมศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลดา  ไชยยะ
2. นางสาวณัฐธิดา  แซ่เอียว
 
1. นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณสน
2. นางสาวอารยวราพร  ภูกองชัย
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญสิริ  พลเรือน
2. เด็กหญิงพลอยเพทาย  ทองงาม
3. เด็กหญิงอัญชลี  ชนะการี
 
1. นางสาวสุภักดี  ศรีเชียงสา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวสาวิกา  ชาวสวน
2. นางสาวอภิญญา  ขามพลา
 
1. นางณัฐชยาภรณ์  ธาตุมณี
2. นางมณีวรรณ  ภูมิภาค
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรณัฐ  พรมโคตร
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภรัตน์  พันลำภู
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทรวดี  เหล็กกล้า
 
1. นายวีระศักดิ์  โพธิ์สิงห์