สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวอารยา  วังนัน
 
1. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมลทิรา  แพมไพสงค์
 
1. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูมิภัทร  แก้วหนู
2. นายวชรพล  นากร
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65.08 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติวรา  พินทะเนาว์
2. เด็กชายธรรณธรร์  รัตนวงศ์
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร
2. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 7 1. นางสาวรุจิรดา  หลาบคำ
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  บุญบรรดา
2. เด็กหญิงวิภาวี  เสียพลี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชาสงวน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นาชารี
2. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาววรรณิศา  โนนทิง
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายพีรพัฒน์  รักษาลำ
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายณรงค์เดช  แก้ววันทา
2. เด็กชายธนาภูมิ  ป้องสำนวน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
2. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวธนาภา  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวนัฐริกา  มณีเพ็ญ
3. นางสาวพิยดา  เกินกลาง
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กชายชาคริต  นางาม
2. เด็กชายวิรธรณ์  คุณเมือง
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณพัฒน์
2. เด็กชายวีนัส  พระจง
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 5 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ปาน
2. นางสาวทิทยาภรณ์  เสนสาย
3. นางสาวอรทัย  เพียเสนา
4. นางสาวอัญชลี  เสียพลี
5. นางสาวเยาวเรษ  วงศ์สีคิ้ว
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยา  มั่นคง
2. เด็กชายชูศักดิ์  วรรณพัฒน์
3. นางสาวนิรุชา  โนนทิง
4. นางสาวนิสารัตน์  แอ้นชัยภูมิ
5. นายปวรัฐ  บุตรดี
6. นางสาวพิยดา  เกินกลาง
7. นายพีรพัฒน์  รักษาลำ
8. นายพีระภัทร  พิมพาเรือ
9. นางสาวภรณ์นิภา  แก้วหนู
10. นายภัทรพล  สุขขา
11. นายภูมิภัทร  แก้วหนู
12. นายรณัชย์  บูรณีธนกุล
13. นางสาวรัชดาพร  เขียวเวียง
14. นางสาวรัตนาวดี  แสงสินมา
15. นายวชรพล  นากร
16. นางสาววรรณิศา  โนนทิง
17. นายศรัณย์  วรรณพัฒน์
18. เด็กชายศักดิ์ดา  พิมพาเรือ
19. นางสาวสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
20. นายอานนท์  เพียนอก
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
3. นางปิยะนุช  จตุเทน
4. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
5. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรธิชา  เคนคำภา
 
1. นายทวี  ไชยบุรมณ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวสิรินทิพย์  จุฬาโคตร
 
1. นางสาวเฌอมาวีร์  โยธาศรี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชริดา  รัตนวงศ์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุภสร
 
1. นางสาวเฌอมาวีร์  โยธาศรี
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 7 1. นายณัฐวุฒิ  แต้มเก่ง
2. นางสาววรนุช  ทัดทาน
 
1. นายทวี  ไชยบุรมณ์
2. นางรัชฎาพร  ศรีเสริม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายปวรัฐ  บุตรดี
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  พิมพาเรือ
 
1. นายชัยรัตน์  พรหมพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเยาวเรศ  วงศ์สีคิ้ว
 
1. นางสาวจิตรลดา  พรแก้ว
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวพัชรพร  สูงยาง
2. นางสาวภรณ์นิภา  แก้วหนู
3. นางสาวรณิดา  พระสว่าง
4. นายอานนท์  เพียนอก
5. นางสาวเสาวลักษณ์  เสียพลี
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวพิณกาญจน์  สนสุนัน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลยา  มั่นคง
2. นางสาวพลอยชมพู  ศรีเมือง
3. นางสาวอัสมา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุรเชษฐ์  คุณนาม
2. นายศศลักษณ์  บุตรสามาลี
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณรงค์เดช  แก้ววันทา
2. เด็กชายอธิชา  เกื้อจรูญ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย