สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65.08 ทองแดง 10 1. เด็กชายกิตติวรา  พินทะเนาว์
2. เด็กชายธรรณธรร์  รัตนวงศ์
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร
2. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายณรงค์เดช  แก้ววันทา
2. เด็กชายธนาภูมิ  ป้องสำนวน
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วรรณพัฒน์
 
1. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
2. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวธนาภา  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวนัฐริกา  มณีเพ็ญ
3. นางสาวพิยดา  เกินกลาง
 
1. นายธนัชศณาธร  เรือนยศ
2. นางสาวอนงค์  กณารักษ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกัลยา  มั่นคง
2. นางสาวพลอยชมพู  ศรีเมือง
3. นางสาวอัสมา  สิงห์เพ็ง
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
2. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณรงค์เดช  แก้ววันทา
2. เด็กชายอธิชา  เกื้อจรูญ
 
1. นางอภิรนุช  ดอนซุยแป
2. นางดวงใจ  ไชยโย