สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 12 1. นางสาวอารยา  วังนัน
 
1. นางปิยะนุช  จตุเทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 7 1. นางสาวรุจิรดา  หลาบคำ
 
1. นายคงเดช  แก้วมาตร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาววรรณิศา  โนนทิง
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายพีรพัฒน์  รักษาลำ
 
1. นางสาวอิสรา  พิมคีรี