สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  ทรงพุฒิ
 
1. นางนิ่มนวล  ดวงดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัณย์พร  คำอ้อ
 
1. นางสาวนันทนา  ไชยแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ราชจันดา
 
1. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโพธิยา  พาภักดี
 
1. นางสาวเพียงพิศ  สิริธนพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สาริวงษ์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  เหล่าประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเกตสุดา  นาหัวคน
 
1. นางลักเล่ห์  ศรีลุนทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  ภูวิชัย
 
1. นางศุภสุตา  เมฆวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  ไชยผง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ดามะนาว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนโชติ  ทิพย์เนตร
 
1. นางสกาว  แหม่งปัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวุฒิชัย  คำนวนดี
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โคตรเพชร
2. เด็กหญิงเมธาพร  ภูชัน
 
1. นางสาวโนรี  ในจิตร์
2. นางมิตรา  สุรภีร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภลักษณ์  สีหาเนตร
2. นายเอกรัฐ  ขันตยาคม
 
1. นายภัสกร  ชัยเจริญ
2. นางแสงอรุณ  อัมพรัตน์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.1 เงิน 6 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ธรรมเจริญ
2. เด็กหญิงอรอุมา  คำทุม
 
1. นางอรุณวดี  วงษ์พิมล
2. นายปิยะพงษ์  พลบูรณ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75.48 เงิน 8 1. นางสาวปริญชญา  ฉิมลี
 
1. นางสาวเพียรพร  สมาคม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พันธ์ก่ำ
 
1. นางปริมประภา  สายสิงห์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร   ทวีศรี
 
1. นายสิริพงษ์  มณีวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชยากานต์  พงษ์ประเทศ
2. เด็กชายทศพล  ไชยบุปผา
3. เด็กชายสุภกิณห์  หล้าฤทธิ์
 
1. นายสันติสุข  คำมูล
2. นายพงษ์พิชิต  พรมสิทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์   พรมผัน
2. นางสาววลัยภรณ์   มีปากดี
3. นางสาวอติกานต์   บุญมีประเสริฐ
 
1. นายธีระยุทธ   วันนา
2. นางสาวทิพย์วรรณ   สีเคนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  อรัญเสน
2. เด็กชายวีระศักดิ์   ผลพัฒนา
3. เด็กชายศุภณัฐ  มงคลเคหา
 
1. นายธนดล  อ่อนอยู่
2. นางมณีรัตน์  เจริญยุทธ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์ลคร
2. นางสาวจิราพร  ละคร
3. นางสาววารุณี  ผดุงสันต์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ตอนสุข
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จารุจิตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานแก้ว  ชมฉ่ำ
2. นายภูริพัทธ์  ตุ้้มทอง
 
1. นางสาวสุวลี  บัวใหญ่รักษา
2. นางสาวธิดารัตน์  พงคนิตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจีระศักดิ์   ศรีระวงค์
2. นายสหมิตร  สิงห์มั่น
 
1. นางรัชนีย์  ชนะพาล
2. นางสาวชัชญาภา  อาจนนท์ลา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  พรมมา
 
1. นางอมรรัตน์  โสดาคำแสน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราวรรณ  พัดโสดา
 
1. นายสุระชัย  คำภิหนู
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทรงพร  ฝายกลาง
2. เด็กชายวรัตถ์  ชัยแสง
 
1. นายสุระชัย  คำภิหนู
2. นางวริทยา  เรียนทัพ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีระชัย  มาตรา
 
1. นางศิริพร  คำภิหนู
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  วันหล่อน
 
1. นางสาวทิพาพร  ชนะบุญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นายอริยะ   หมั่นพลศรี
 
1. นางกมลธิญา  คำป้อง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  อินตะวิชัย
 
1. นายปรีดา  ชายทวีป
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิติศักดิ์  มงคลเคหา
2. เด็กชายจีรศักดิ์  มงคลเคหา
3. เด็กหญิงเปมิกา  รุ่งศรี
 
1. นายวิศรุต  ศรีลาวงษ์
2. นางสาวปาริสา  ชอบตรง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรภิตา  นาเชียงเครือ
2. นางสาวพิยดา  โฉสูงเนิน
3. นายรวีวัฒน์  ฉลาดแย้ม
 
1. นางพรทิพพา  อัคชาติ
2. นางนงนุช  ภูขาว
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  คำภู
2. เด็กหญิงญานิศา  ศรีดำรงค์
3. เด็กหญิงพรชิตา  บุตรโก
 
1. นางสาววราภรณ์  หัสโก
2. นางสาววัชรี  โพธิยา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธิดา  โพธิ์ศรีสมร
2. นางสาวปริยากร  ชัยแสง
3. นางสาวศิริลักษณ์  เจินยุหะ
 
1. นางสาวศศิธร  เงินคง
2. นางสาวปารณีย์ยาพร  ศิริมนูญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.62 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบรูซแบลร์  เบร็มเบิร์ก
2. เด็กหญิงปริญญาดา  วัจนสุนทร
3. เด็กหญิงรัตติยากร  ลาเรือง
 
1. นางสาวพรพรรณ  เจริญชัย
2. นางสาวประริชาติ  สิทธิสาร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นายปวริศร์  สุดแท้
2. นายพงศกร  บุญหนา
3. นายเจตนิพัทธ์  ไชยเขียว
 
1. นายวัชระ  ลีแวง
2. นายสิทธิชาติ  สิทธิ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  จันทะรัตน์
2. เด็กชายณภัทร  เหลี่ยมมณี
3. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสว่าง
 
1. นางสาวปฏิมาพร  ศรีบุ
2. นายเทพสถิตย์  ตะรุวรรณ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิชธาวัลย์  เมืองนาง
2. นางสาวสิริรัตน์   จันทา
3. นางสาวเจลกา  กันยะบุตร
 
1. นางสาวสมยง  พวงมาลัย
2. นางสาวพิจิตรา  ศรีพัดยศ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปัณณธร  เบ้าชัย
2. เด็กชายปิยวัช  อังควิศิษฐพันธ์
 
1. นางสาวสุริยะพร  ยอดสง่า
2. นายอธิวัฒน์  ยางคำ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรรณิการ์  เกิดสบาย
2. นางสาวจิตประภัสสร  ทองยืน
 
1. นายนิเวศน์  ชารี
2. นางสาวสุจิตรา  ผลธุระ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นายภูริภัทร  สินเสน
2. นายรุ่งโรจน์  สิงห์ดา
 
1. นายสุริยันต์  สายสิงห์
2. นายไพโรจน์  สุริยขันธ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงกันธิชา  ถาวะโร
2. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพันธบุตร
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญพุ่ม
2. นายวีระศักดิ์  กุลแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐการณ์  ตรีธวัช
2. นายพงศ์ศิริ  อุทากิจ
3. นายศตยบัณฑ์  ไชยอาจ
 
1. นายจักรพงษ์  สมชารี
2. นายนฤดล  พนมคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  วิวัฒนาเมธากุล
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  บุญตา
3. เด็กหญิงพรนภา  นุวงศ์ศรี
4. เด็กหญิงวรัญญา  ค้อมสิงห์
5. เด็กหญิงสิรินรี  พึ่งไทย
 
1. นางสาวอุษณี  วิชาธรรม
2. นางสาวนาฎลดา  แก้ววิเศษ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤมล   แสงเวียง
2. นางสาวพิมพ์อัปสร  วงษ์ทอน
3. นางสาวสุพัตรา  เชียงอินทร
4. นางสาวสุภาพร  คำมูล
5. นางสาวสุภารัตน์  วาละพิลา
 
1. นางสาวดอกไม้  ไชยพะยวน
2. นางสาวอรัญดา  แสนละมุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทะลี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองผล
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เปดี
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สุวรรณจรูญ
5. เด็กหญิงแอนลิต้า  เอเดรียนส์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ศรีสุวรรณ์
2. นางสาวอาภรณ์  นันทะ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนรินธร  ผ่านวงศ์
2. นางสาวปิยดา  กุลาอิ่ม
3. นางสาวพิชามญชุ์  ไชยพิเนตร
4. นางสาวสุวนันท์  ศรีมุงคุณ
5. นางสาวอัขริญา  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นางนิภาภรณ์  อินทสิทธิ์
2. นางสาวจุฑามาศ  หลักคำ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทนัช  เชื้อแก้ว
2. นางสาวนุชนาฏ   เรืองเจริญธรรม
3. นางสาวปทิตตา  อินทร์ดี
4. นางสาวพนิดา  พลดงนอก
5. นายวิษณุ  คะรุรัมย์
 
1. นายอนุวัฒน์  เถาแก้ว
2. นายชัยยุทธ  เดชสีหา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุทิตา  แสงชัย
 
1. นางสาวหทัยชนก  คำสุโพธิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรชตวรรณ  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ณ หนองคาย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.12 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริวัฒน์  นิรานนท์
2. เด็กหญิงวนิชญา  ซาเกิม
 
1. นายคฑาวุธ  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวนิลาพร  ป้านภูมิ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร  ศรีสะอาด
2. นายนันทวัฒน์  จันทะวงษ์
 
1. นางวารุณี  สุริยะสิงห์
2. นางสาวศศิธร  บัวทรัพย์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ไชยราช
2. นางสาวณัชชา  ประทุมชาติ
3. เด็กหญิงณัชชา  ภูเงิน
4. เด็กหญิงปภัสภร  คำค้อม
5. นางสาวปาลิตา  จันทราช
6. เด็กหญิงภาษุดา  สัตยารมณ์
7. นางสาววรรณิศา  ขันธ์พระ
8. เด็กหญิงวริศรา  ผาแดง
9. นางสาวสุธาสินี  อินทร์พิมพ์
10. นางสาวอาภาพร  พลจังหรีด
 
1. นางทิพย์เรืองรอง  ปุณยเมธีดล
2. นายอุทิศ  คงสมบัติ
3. นางสาวพนิดา  สอนโคตร
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดากร  คำบอนพิทักษ์
2. นายจารุุพัฒน์  มอญขาม
3. นายจิรวัฒน์  แก้วสม
4. นายชาคริต  วงษา
5. นายญาณวรุฒิ  หัตถีตร
6. นายณัฐวุฒิ  กมุลคร
7. นายธนภัทร  เกษนอก
8. นายธีนพัฒน์  ท้าวพา
9. นายพฤฒินันท์  นรสาร
10. นายพีระพัฒน์  ทองอ้น
 
1. นายลือคำหาญ  ทองเขียน
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทวัส  นวลบุญมา
3. นายนฤมล  เชื้อสาระถี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  แสนชัย
2. เด็กหญิงรัตน์สุดา  บุญเกิด
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงษ์คำจันทร์
2. นายจักราวุธ  บัวรัตน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาววิชุดา  ทาตา
2. นางสาวอาริยาภรณ์  กลอนไธสง
 
1. นายอานุภาพ  คำชนะ
2. นายจักราวุธ  บัวรัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธาสินี   พันธ์แสน
 
1. นายจตุรภุช   ศรีภูมั่น
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววุฒิพงษ์  นันทะราช
 
1. นายจตุรภุช   ศรีภูมั่น
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัชทรธิดา  ธิตะปัน
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัญญา  มาละออน
 
1. นายจตุรภุช   ศรีภูมั่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุจิตรา   หมั่นพลศรี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววนิชชา  ชัยพานิชย์
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประกายพร   โอษฐสัตย์
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร  ชินฝั้น
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชพร   โอษฐสัตย์
2. เด็กหญิงดลยา   อุปวันดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเหมาะ
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชชรินทร์   เดชยศดี
 
1. นางสาวพรไพลิน  สินไชย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทนทาน
2. เด็กหญิงพรรัตน์  ดำรงค์กูลสมบัติ
3. เด็กหญิงวรรณิษา  ประกายศรี
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทศพร   แดนชัยภูมิ
2. นายประสิทธิโชค  พราหมฤธิ์
3. นายเอก  งับประโคน
 
1. นายจตุรภุช   ศรีภูมั่น
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  พาพิจิตร
2. เด็กชายคุณากร  บุญประคม
3. เด็กชายปิยะพัทธ์  สร้อยมาสี
4. เด็กหญิงสุชานันท์  สาฆะ
5. เด็กชายสุวิจักษณ์  คามเขต
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชัยประเสริฐ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอาจณรงค์  ทุมซะ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสันติสุข  บุญบู้
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรภิมล  โสโท
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนันยา  พรหมเลิศ
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเขื่อง
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรัญญิตา  นาคแว่น
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมสิญา  บุญสิทธิ์
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนิธิภัทร  หอมสมบัติ
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภณ  ยาพันธุ์
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สกุลธรรม
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวนันท์  ธิรา
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมินธดา  ทาเหล็ก
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญวิทย์  พันธะคาม
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีพันธบุตร
 
1. นายเรวัตร  นุชิต
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติรัตน์  นามเทศ
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานนท์  ภูพวก
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดา  นาจวง
2. นายชัยบูรณ์  นามนิชม
3. นายชานนท์  ภูพวก
4. เด็กชายชินดนัย  บุดดี
5. นางสาวฐิติรัตน์  นามเทศ
6. เด็กหญิงวิภาดา  ศรีแก่นชัย
7. เด็กชายศุภชัย  กลางฮวด
8. นางสาวอินธิรา  เหล่ามูล
9. นางสาวเอมมิกา  ผดาศรี
 
1. นางช่อเพชร   เทียมดวงแข
2. นายอลงกรณ์  ชำนิหัส
3. นายชาญวุฒิ  สุรเทวี
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญยารัตน์  บัวสอบ
2. เด็กชายชำนาญ  ชัยประเสริฐ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสังข์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชนะภูมิ
5. เด็กชายปฎิภาน  เจริญคูณ
6. เด็กหญิงปิติยาพร  ผาดำ
7. เด็กหญิงพิมพกานต์  เที่ยงตรงจิตร
8. เด็กหญิงพิมพร  สิวทองคำ
9. เด็กชายรัฐภูมิ  พรมดี
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ป้องแซง
 
1. นายกฤษฎา  อาจแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันติชา   ชัยบุตร
2. นายจุฬา  สิงห์ดา
3. นายณัฐนันท์  ปานด้วง
4. นางสาวนรินทร์ทิพย์  กาอุปมุง
5. นายปริญญา   โคกสีอำนวย
6. นางสาวพลอยชมพู   ยาวาปี
7. นางสาววนัสนันท์  แพงวาปี
8. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วประดับ
9. นายเจษฎาบดี   กามชา
10. นายเชษฐา  พลศรีษะ
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา   จันทร์ยุพา
2. นายชินกร  นาดมทอง
3. นางสาวดวงตะวัน   วงศ์ก่อ
4. นางสาวทับทิม   ทิศเสถียร
5. นายภูวดล  อรรควิทยานุกุล
6. นายสิสิวัฒน์   สงค์รัตน์
7. นางสาวอลิน  ชินศรี
8. นางสาวอาทิตยา  สมแหลม
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงกิติญานันท์  คำศรีจันทร์
3. เด็กหญิงจีรวรรณ  เข็มแก้วมณี
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  วิเศษสมบูรณ์
5. เด็กหญิงพิชญา  สายโสภา
6. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  เมฆคำรณ
7. เด็กหญิงมณีวรรณ   เวียงสมุทร
8. เด็กหญิงรัชนี  ภูพันธะ
9. เด็กหญิงวริศรา  วันสุธะ
10. เด็กหญิงสาริศา  หล้าสีดา
11. นางสาวสุจินตนา  พัดแก้ว
12. เด็กหญิงอริศรา  ละชั่ว
 
1. นายกฤษฎา   อาจแก้ว
2. นางสาวสุวิมล  กาลไสย์
3. นางสาวชนมพรรษ  เทียมดวงแข
4. นายภัสกร  ชัยเจริญ
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.49 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก   ศูนย์จันทร์
2. นางสาวจินตนา  รินอินทร์
3. นางสาวณิชาภัทร   โพยนอก
4. นางสาวดวงตะวัน   วงศ์ก่อ
5. นางสาวทับทิม  ทิศเสถียร
6. นางสาวปนัสญา  ฝายกลาง
7. นางสาวพราวนภา  อินทร์ชมชื่น
8. นางสาวรวิพร  อันอาษา
9. นางสาวสิรินยา   เลพล
10. นางสาวสุกัญญา   วงศ์สุวรรณ
11. นางสาวอลิน  ชินศรี
12. นางสาวเกศินี  แก้วลีลา
 
1. นางสาวชญาดา  งามชมภู
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญภัทรา  มูลมะณี
 
1. นางสาวรุจิตรา  ทองสา
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาสวัฒน์  แสงป้อง
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ภาเชียงคูณ
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤพร   ประกอบนัน
 
1. นางสาวชลิดา  สมชารี
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนิฎา  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ทองล้น
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤษติยากร  วิบูลย์กุล
2. เด็กหญิงนิษฐเนตร์  ดอนลาดพันธ์
3. เด็กชายบุญบารมี  บุญเกิด
4. เด็กหญิงมัททวรรณ  ไชยคำภา
5. เด็กหญิงเดลลดา  แสงพิจิตร
 
1. นายจิรภัทร  แสนใจวุฒิ
2. นายฤทธิพร   นามรัตสี
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรนันท์  ประเสริฐสังข์
2. นางสาวทักษพร  เหลาเสน
3. นางสาวพรธิตา  มาตโค้ง
4. นางสาวสุธาสินี  ยศต๊ะ
5. นางสาวอักษรารักษ์  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวภคพร  วงศ์ใหญ่
2. นางบวรจิต  ภูมิพานิชย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ฉิมลี
2. เด็กชายวรวุฒิ  เอกทัศน์
 
1. นางสาวยุรดา  ฝ่ายพรหม
2. นายสิทธิชาติ  สิทธิ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐี  ทิตะระ
 
1. นายเด่นชัย  วงษ์หาจักร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพโน
2. เด็กหญิงนิสากร  สอนสุด
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จรัสสมบูรณ์
2. MissWu  Shiqiong
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวคีตาภัทร  ทัพอาษา
2. นางสาวนริศรา   ภักดีโต
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  จรัสสมบูรณ์
2. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัลย์นภา  โนนตูม
2. นางสาววิภาดา  ขอฟุ้งกลาง
 
1. นางสาวศิวาการ  ห้าวหาญ
2. นางสาวปิยะฉัตร  อัมพรัตน์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภูลิตา  แก้วแพ
2. นางสาวอริศญา  สอนอาจ
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  อัมพรัตน์
2. นางสาวคงหทัย  ชัยชนะสุวัฒน์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมรรัตน์  คตภูธร
2. นางสาวไอลดา  ผลเพ็ชร
 
1. นางสาวทรรศิกา  ฤทธิวงค์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  ป้องกัน
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรมณี  หอมสมบัติ
2. นางสาวณัฐมล  โพสาสิม
3. นางสาวพรญาณี  เย็นฤดี
4. นายศุภชัย  บัวเก่า
5. นายอธิชาติ  นิลดวงดี
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
2. MissWu  Shiqiong
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  วารินทร์
2. นางสาวญาณทิพย์  สุพรรณ
3. นางสาวธัญญ์ชยา  ทองคำ
4. นางสาวลีฬหวรรณ  สีแสน
5. นางสาวอชิรญา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวคงหทัย  ชัยชนะสุวัฒน์
2. นางสาวปิยะฉัตร  อัมพรัตน์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพยาภรณ์  ผ่านวงศ์
 
1. นางสาวรวิสรารัศมิ์  เลิศกุศลธรรม
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  ชื่นสกุล
2. นายศิรัส  อุราแก้ว
 
1. นายมานะ  โดดชัย
2. นางกันยพัชญ์  ทองโคตร
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิตา  ชินนะ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพันธบุตร
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนภัทร  หลวงพล
2. นายพรภูมินทร์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายนฤดล  พนมคำ
2. นายพงศธร   กลางหล้า
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพล  ศรีกาญจนา
2. เด็กชายเกรียงไกร  สุปัตติ
 
1. นางสมคิด  ชินนะ
2. นายไอยรา  เตือนสกุลพันธ์
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายมงคล  ชนะสงคราม
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภพงษ์  พักทิง
 
1. นายประพันธ์  นาชัยเงิน