สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีเหมิก
 
1. นางกิ่งแก้ว  ป้านภูมิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพรัตน์  ดวงมีวัน
 
1. นางสาวพอฤทัย  มั่นคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชารีศรี
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนิสา  ดอนละคร
 
1. นางอิงดาว  วิจิตรปัญญา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมินตรา  ศรีจันทรโคตร
 
1. นางสาววรรณวิภา  วรรณโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  แสนนาม
 
1. นางสาวประภัสสร  วงวิระขันธ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะชล  พลเขต
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  วรรณศรี
 
1. นายปราโมทย์  ศรีปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชัยสุระ
 
1. นางสาวประภัสสร  วงวิระขันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริฉัตร  เติมพันธุ์
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายพจน์  นาดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มุ่งแสง
 
1. นางสาวนิตญา   สุ่มมาตย์
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวธิดาพร  งามบ้านผือ
2. นางสาวสุคนธรส  บัวผาย
 
1. นางสาวปทุมพร  จันทรักษ์
2. นางนิภาพร  พันธุวร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรัตติยา  วงศ์มีแก้ว
2. เด็กหญิงนิชาภา  หาญจันทร์
 
1. นางสาวศุภรานันท์  นาใจตึก
2. นางสาวปิยรัตน์  ภูกิ่งนา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุวินัย  ธุระพันธ์
 
1. นางสาวศุภรานันท์  นาใจตึก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพพร  ชนะพันธ์
 
1. นายเกรียงไกร  บุญลือ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายณัฐวุฒิ  จันทะแจ่ม
 
1. นายวิสันต์  จันละคร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกีรตา  งามใจ
2. เด็กหญิงธันยพร  ไพรเขต
3. เด็กหญิงนรินทรา   เขียวกลม
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นางสาวจารุวรรณ  พหลทัพ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  สักขวา
2. นางสาววรนุช  พรมเกษ
3. นางสาวสิโรชา  บุญมี
 
1. นายอาคม  กำลังเร่ง
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทมาลี  มูลเสนา
2. เด็กหญิงพรรณภัทร  พลเขต
3. เด็กชายพีระพล  บุญนาดี
 
1. นางสาวเอมมิกา  จันทะดวง
2. นางสาวจุฑามาศ  ทุมดี
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกกาญจน์  พรมพลเมือง
2. นายกฤษดา  สุราช
3. นางสาวรุ่งนภา  แก้วบุญเรือง
 
1. นายนายวีระวัฒน์  เพ็งคำศรี
2. นางสาวชนันยา  บุตรรอด
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร   จันทร์ชฎา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    กาขาว
 
1. นางสาววัชรี  ภูทองดี
2. นายทองม้วน  แก้วก่า
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑาลักษณ์  บุญสิมมา
2. นางสาวลักคณา  ขันวิชัย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  มุลบุตร
2. นายทองม้วน  แก้วก่า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์   คำคลี่
 
1. นายสุขุม  อะโนวัน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนิติกร  เหล่าถาวร
 
1. นางจินตนา  จันละคร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิรา  บุญสาร
2. นายอนุวิท  ม่วงมนตรี
 
1. นางสาวสุภาพร  เขตปัญญา
2. นายมนเทียร  สอนเสนา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรภัทร  ปัดถาวะโร
 
1. นางสาวสุภาพร   เขตปัญญา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  พั่วตา
 
1. นางสาวกุมาริกา   ยางวิเศษ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  บุตรโคตร
 
1. นายภัทราภรณ์  ผิวกระจ่าง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิ  กาญจนาธนสกล
 
1. นางสาววัชรี  ภูทองดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมภัค  หาวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสนมงคล
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงตาโคตร
 
1. นายไตรวิชญ์  ขันแก้ว
2. นางทิพวดี  อัครฮาด
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวชญานิศ  ประทุมเทศ
2. นางสาวบุณยาพร  สีดาห้าว
3. นางสาวปิยะฉัตร  บุญโส
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นายตระกูลศักดิ์  ทนทาน
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกนุช  แหวนหล่อ
2. นายนครินทร์  ไพรเขต
3. เด็กหญิงวนัชพร  ขันขวา
 
1. นางสาวสุพัตรา  น้อยโสภา
2. นางสาววราภรณ์   วันทองสุข
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เยาวขันธ์
2. นางสาวประคำกรอง  วิศรีปัทย์
3. นายวัชรพรรณ  อินทรเพชร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ปุรา
2. นางสาวพิสิตา  ตันวัฒนเสรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  ธนวัชรสันติ
2. เด็กหญิงพีรญาณ์  ศรีสอนมณี
3. เด็กชายพุธิเมฆ  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวรัชฎา  อุประ
2. นางสาวอุดมลักษณ์  ประพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชินวัตร  นาสิงคาน
2. นางสาววิไลรัตน์  ศรีนอก
3. นางสาววิไลวรรณ  เจริญมี
 
1. นายกิตติศักดิ์  สุมนนอก
2. นายวุฒิภัทร  ชาติภูธร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทินกร  พลโฮม
2. นายพงศธร  ทินแท่น
3. นายอภิวัฒน์  ร้อยพรมมา
 
1. นางอรวรรณ  ศึกรักษา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนาภัทร   พรหมเมตตา
2. เด็กชายทวีโชค  คัวอักเถิง
 
1. นางนงนุช  อะโนวัน
2. นางสาวสุชาดา  อินทร์เจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเพชรกล้า  สนสังข์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เสนบัว
 
1. นางสาวนิชนันท์  ขันแก้ว
2. นางสาวศิริพร  นามแก้ว
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนโชติ  สายธนู
2. เด็กชายอภิรักษ์  เทพโยธา
 
1. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
2. นายมงคล  เสนามนตรี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยแสนท้าว
2. นายชุติพงศ์  ยามี
 
1. นายมงคล  เสนามนตรี
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตยชญ์  สิงห์สาย
2. นายณฐนนท์  นัติพันธ์
3. นายพีรพัฒน์  เหล่าโกทา
 
1. นางอาสรา  คัวอักเถิง
2. นายภัทราวุฒิ  ฉวีวงค์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โสเพ็ง
2. เด็กหญิงชลดา  พรมแผน
3. เด็กหญิงธิมาพร  รัตน์รองใต้
4. เด็กหญิงพุทธพร  สุทธิแสง
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วโยธา
 
1. นางสุจินดา  นามบำรุง
2. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนันท์นภัส  นุชิต
2. นางสาวปนัดดา  จอมทอง
3. นางสาวปริชาติ  สายสอาด
4. นางสาวสุภาพร  แก้มอุ่น
5. นางสาวอรวรรณ  ทองสร้อย
 
1. นายเสงี่ยม  เจริญใจ
2. นางสาวพรหมลภัส  สมชาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรครินทร์  บังแสง
2. เด็กหญิงชนินาถ  บุญแท้
3. เด็กชายพีรพัส  สุริวงค์
4. เด็กหญิงศุภชญา  ศรีหนองโคตร
5. เด็กหญิงไพรวัลย์  มณีโชติ
 
1. นายจิตรกร  แดงนา
2. นางสาวจันทิมา  อินสาคร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทรโยธา
2. นายชลธร  สีด้วง
3. นางสาวธิดารัตน์  จรเข้
4. นางสาวปารณีย์  เปนจันทึก
5. นายเฉลิมศักดิ์  ดอกพวง
 
1. นายปรายมนัส  สีดาเขียว
2. นายกิตติชัย  ปัตตะเน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ลาดติง
2. นายกิตมงคล  วงษาชุม
3. นางสาวพิชามล  บุญศรี
4. นางสาวพิระดา  สนธิสุข
5. นายเทพวิมล  ปิ่นคำ
 
1. นางรสิตา  หารโสภา
2. นางรัศมี  ทองผิว
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชยานันท์  โต้นโนนเรือง
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรวรรณ  แซ่ลิ่ว
 
1. นายอนุชา  พลสุด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงสรรค์ศนันท์  สิงหสุรศักดิ์
2. เด็กชายอรรถภูมิ  นิลนามะ
 
1. นางรสิตา  หารโสภา
2. นางสุจินดา  นามบำรุง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 10 1. นางสาวจิราพร  แก้วพวง
2. นายเจษฎาพร   พรมดวงดี
 
1. นางศิริวรรณ  โพธิ์ยั่งยืน
2. นางปรียดา  ชัยชนะทรัพย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  คงสนิทพะเนา
2. เด็กหญิงกนกอร  บุญกว้าง
3. นางสาวชลธิชา  เทพนะ
4. นางสาวณัฐธิพร  บุญกว้าง
5. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์ขามเรียน
6. เด็กหญิงนฤมล  แสนโคต
7. เด็กหญิงนวพร  ทัพธานี
8. นางสาววนิดา  ไชยเบ้า
9. เด็กหญิงวิชญาดา  โสภา
10. เด็กหญิงอริสรา  นาเจิมพลอย
 
1. นางพรรณธิภา  พิมพ์สิงห์
2. นางสาวดารานี  อุดชา
3. นายชัยยนต์  ไกรยวงศ์
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. นางสาวดวงพร  ภูผาสาท
2. นางสาวนิสารัตน์  ดาดำ
 
1. นางสาวพยอม  วังพา
2. นายธนพงษ์  เจริญไว
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิมพ์ชาดา  สกุลดี
2. นางสาวสุจิตรา  พาพานทอง
 
1. นายสุธรรม  ธรรมฤทธิ์
2. นายอนุชติ  จำวิเศษ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสวรรยา  คงประทีป
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  ทองโคตร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิสิทธิพงษ์  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุณยาพร  ศรีภูธร
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญสิมมา
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริรทิพย์  หอมกระโหก
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทพร  แพงพิสาร
 
1. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ชารินทร์
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  วรรณชัย
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  บาบุญ
 
1. นางวิภาไล  ไชยหงษ์
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  ทรงแสงฤทธิ์
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรวรรณ  บรรเทา
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนศักดิ์  ภูผาดวง
2. เด็กชายธัญเทพ  ปะทะพุทโท
3. เด็กชายนรากร  นาทองลาย
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพันดวง  ผูกพันธ์
2. นายภากร   พระเรียง
3. นายไพศาล   หันวิเศษ
 
1. นายอนุรักษ์  โคตรมงคล
2. นางสุภาพร  แก้วกุก
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพเก้า  คำหงษา
2. เด็กชายนิธิธน  นาโสม
3. เด็กชายพรบดินทร์   วงษ์ชมภู
4. เด็กชายรพีพัฒน์  สังกะสี
5. เด็กชายวีรภัทร  ดีศรี
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
2. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
3. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีแป้น
2. นายชนเมธ  สุวรรณพงษ์
3. นายธนทรัพย์  ศรีดาหลง
4. นายนนทกานต์  ศรีพันนา
5. นายเจษฎา  มูลมรี
6. นายเศรษฐิพงษ์  นิรงค์บุตร
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีอนันต์
2. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
3. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายตะวัน  ศรีเมือง
 
1. นางสาวปวรีรัตน์  ชื่นอารมภ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงนาขวัญ  ปัญญาใส
 
1. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  แก้มอุ่น
 
1. นางสาววิภาไล  ไชยหงษ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุญฑริก  พรหมใบ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทริภา  สุขราษฎร
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุธีรา  สามด่านจาก
 
1. นายพลวัฒน์  พฤกษาสิทธิ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิชาติ  พลงาม
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  อุ่นคำ
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวอริสรา  บุตรกศก
 
1. นายบุญทวี  พรหมใบ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนพเก้า  คำหงษา
 
1. นายธรรมนูญ  บุญเรือง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจตุพล  คำสมหมาย
 
1. นางสาวปวรีรัตน์  ชื่นอารมภ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอะมีนา  โคตรท่าแก
 
1. นางสาวปวรีรัตน์  ชื่นอารมภ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดีแป้น
 
1. นางสาวปวลีย์รัตน์  ชื่นอารมภ์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  มอญขันธ์
 
1. นางสาวทิพารัตน์  สิทธิชัยจารุเมธี
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพรรณ  นุชิต
 
1. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงภัคธีมา  คำคลี่
 
1. นายปิยณัฐ  ทั่งจันทร์แดง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  สร้อยคำ
 
1. นางสาวภัทรภร  ศรีบุรินทร์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีราพร   วงษ์มา
2. นายนาย ยุทธกาญจน์  วงศ์สุวรรณ
3. นายสัณหณัฐ   นันทะจันทร์
4. เด็กหญิงอนัญญา​   จันทร​หาร
5. นางสาวอรณิช  ร่องบอน
 
1. นางสุกัลยา  โพธิญาณ์
2. นางสาวรัตนา  อินทร์เพชร
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศราภรณ์  ทองใบ
2. นางสาวพรไพลิน  ป้านภูมิ
3. นายภูมินทร์  สังสิมมา
4. นางสาวรุจิรา  น้อยสุวรรณา
5. นายสันติภาพ  รัตนนิล
 
1. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
2. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   หินชัด
2. เด็กหญิงแทนคำ    เดชอุทัย
 
1. นายพรมมินทร์  เสนาเจริญ
2. นายขจรชัย  พิมพ์สิงห์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีพนัด
 
1. นางสาวรินรดา  ชาติแพงตา
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  สาคำ
2. นายวีระศักดิ์  ทนทาน
 
1. นายพรมมินทร์  เสนาเจริญ
2. นายสมเกียรติ   คำพิมพ์ปิด
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวปิยวรรณ  บุญเจียร
2. นายพัทธพล  ดิเรกโชค
3. นางสาววราภรณ์  วงกระนวน
4. นายศิริมงคล  ฤาชา
5. นางสาวอารีรัตน์  แซ่ลิ้ว
 
1. นายยุทธนันต์  งามหลาย
2. นางเกษร  บุญมาตร
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิตพล   นาหนองตูม
2. เด็กชายธนา  นาคอก
3. เด็กชายนิรันดร  อุ่นเวียง
4. เด็กชายภานุพงศ์  จิตรแสง
5. เด็กชายวีรภัทร  ท้าวพา
6. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภูหนองโอง
7. เด็กชายศิวัฒน์  วงษ์มา
8. เด็กชายอโณทัย  ชินพลอย
 
1. นายนรินทร  คูณเมือง
2. นายณรงค์ศักดิ์  มูลบุตร
3. นายจิรเดช  สวดสม
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  จันทะศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  หาญยะ
3. นายธีรดนย์  อังกาพย์
4. นายพีรพัฒน์   ยางศรี
5. นางสาวภัทราภรณ์  บุญประคม
6. นายวนาสัณฑ์  จันดาแพง
7. นางสาวศุภิสรา  แก้วถาวร
8. นางสาวสิริฉัตร  สีเผือก
9. นายอนุกูล  ณะรักมาก
10. นางสาวเมธาวี  ศรีมะฮงนาม
 
1. นางสาวพรหมลภัส   สมชาญ
2. นายสุขุม  อะโนวัน
3. นางสาวดารานี  อุดชา
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
2. นางสาวณัฐญาจิต  บุญช่วย
3. นางสาวณัฐธิลักษณ์  รัตนะ
4. นายพีรพัฒน์  พลสิมมา
5. นายศุภชัย  หาญมาก
 
1. นายธานินทร์  วงษ์สีหา
2. นายวุฒินันท์  วิเศษนันท์
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงปนัดดา  ระลึกชาติ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  อินแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ใจคุ้มเก่า
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ภูกิ่งนา
2. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  มาลัยทิพย์
2. นางสาวกัลยาณี  ปัตฐภี
3. นางสาวเข็มพิกา  ริภา
 
1. นางสาวบัวทอง  ยุบลพันธ์
2. นางสาวปิยรัตน์  ภูกิ่งนา
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรดา  พาน้อย
2. เด็กชายชัยอนันต์  พลสัสดี
3. เด็กหญิงวิภาดา  สมใจ
 
1. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
2. นางนิภาพร  พันธุวร
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  บุญอุ้ม
2. นางสาวธีริศรา   เสือโคร่ง
3. นางสาวสรารัตน์  มูลเพีย
 
1. นางนิภาพร  พันธุวร
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธรณ์ธันย์  ศรีวงษ์
2. นายวิชชากร  ขุญประคม
 
1. นายธีระวัฒน์  หัสโก
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจุลศักดิ์  ชัยคำภา
2. นายวรฤทธิ์  แดงแปง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายธีระวัฒน์  หัสโก
 
101 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรยุทธ   ถมมา
2. เด็กชายดนัย  น้อยเมือง
3. เด็กชายปราชญ์คีรี  คีรีวงศ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
102 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐพร  เถาเอี่ยม
2. นางสาวศศิธร​  ศรีพันธ์
3. นางสาวอรษา  บุดสีทัด
 
1. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
2. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  ปู่หลุ่น
2. นายอภิชาติ  พลงาม
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายสัคพล  พาลกุล
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมนต์  ตันโห
2. เด็กหญิงวริศรา  บัวงาม
 
1. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
2. นางสาวเมทินี  แก้วเตชะ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  คำเครื่อง
2. เด็กหญิงสุพิชชา  อินทรเพชร
 
1. นายสัคพล  พาลกุล
2. นางสาวฉัตรชนก  ภูบุญคง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  แฝงสีคำ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  คำมุกชิก
 
1. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
2. นายชานนท์  รักษ์เมือง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  นามอินทร์
2. นางสาวรัชนก  ตติยกิจเจริญ
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ศรีนามโหน่ง
2. เด็กหญิงอุมากร  ชำนาญกิจ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนิธิพงษ์  มาทิพย์
2. เด็กชายอรรถพล  แซ่อัง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทร
2. นายสัคพล  พาลกูล
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ปู่หลุ่น
2. เด็กหญิงสริดา  อุ่นสา
 
1. นายจิรเดช  สวดสม
2. นายสัคพล  พาลกูล
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภัค   ภูหนองโอง
2. เด็กชายพันลาภ  เกิดพิมาย
3. เด็กชายรัฐภูมิ  คงรัมย์
 
1. นางสาวภคธนัน  แสนโฮม
2. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
 
112 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัสเกียรติ    พลอาชา
2. นายณัฐกร  ชัยจีน
3. นายณัฐฏพัฒน์   สอนโคกกลาง
 
1. นายอนนท์  กอโพธิ์ศรี
2. นางสาวรัชฎาภรณ์    อินเมือง
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายธนาดุล  เสนาลา
3. เด็กชายพ​ิชิตณรงค์​  หารโสภา
 
1. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
2. นายชานนท์  รักษ์เมือง
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกฤต  ทึงด้วง
2. นายนายสุทธิวัตร  ศิลาเกตุ
3. นายพีรวิชญ์  หยาดไธสง
 
1. นายอัครเดช  โพธิญาณ์
2. นายพงษ์มนัส  บุญทีฆ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.14 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษกร  แท่นทอง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วบุญเรือง
3. เด็กหญิงสโรชา  บงแก้ว
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายฤทธิ์ณรงค์  สาฆ้อง
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรารัตน์  น้อยสังวาลย์
2. นางสาวพรพรรณ  เอนกนวล
3. นางสาวพลอยชมพู  สวดสม
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
117 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรวลัญช์  คำสมหมาย
2. นายเดชฤทธิ์   สีหาราช
3. นางสาวแพรพลอย  หนูน้อย
 
1. นางอาสรา  คัวอักเถิง
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
118 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  หันตุลา
2. นางสาวปรียารัตน์  หมื่นภักดี
3. นายศรายุทธ  มีป้อง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นายกฤษณะ  วัดบุญเลี้ยง
 
119 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.01 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคคนานต์  ธรรมวงค์
2. เด็กหญิงจารุกร  คำทองยศ
3. นายวรดร  จูมทอง
 
1. นายสุนัน  สีพัน
2. นางสาวพัชรินทร์  พลโยธา
 
120 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอภิสิทธิ์  คำพวงค์
 
1. นายวุฒิภัทร  ชาติภูธร