สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายพจน์  นาดี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  มุ่งแสง
 
1. นางสาวนิตญา   สุ่มมาตย์
2. นางสาวกมลทิพย์  เทาดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวชญานิศ  ประทุมเทศ
2. นางสาวบุณยาพร  สีดาห้าว
3. นางสาวปิยะฉัตร  บุญโส
 
1. นายอำพล  อรอินทร์
2. นายตระกูลศักดิ์  ทนทาน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายกรวิชญ์  มอญขันธ์
 
1. นางสาวทิพารัตน์  สิทธิชัยจารุเมธี
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลพรรณ  นุชิต
 
1. นางบรรฤทธิ์  พรมพลเมือง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  สร้อยคำ
 
1. นางสาวภัทรภร  ศรีบุรินทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีพนัด
 
1. นางสาวรินรดา  ชาติแพงตา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.5 เงิน 5 1. นางสาวปิยวรรณ  บุญเจียร
2. นายพัทธพล  ดิเรกโชค
3. นางสาววราภรณ์  วงกระนวน
4. นายศิริมงคล  ฤาชา
5. นางสาวอารีรัตน์  แซ่ลิ้ว
 
1. นายยุทธนันต์  งามหลาย
2. นางเกษร  บุญมาตร