สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงอมลณัฐ  ภูพวก
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 11 1. นางสาวสุชญา  พรศิริ
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกวิตา   ดาดาว
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวผุสพร  ทองคำภา
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คำทาสี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอภิจารี  แสนหล้า
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คำทาสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์หล่ม
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คำทาสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวอริสา    จันชาดา
 
1. นายสุริยา   ชินทะวัน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  มีมงคล
 
1. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์   ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิยดา   โคณบาล
2. เด็กหญิงภัทรินทร์   พรหมราช
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนีรนุช  ไชยพลเพ็ชร
2. นางสาวปวีณ์ธิดา   มูลตรีศรี
 
1. นายสุริยา  ชินทะวัน
2. นางสาวรุจิกร  เขตสมุทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.82 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ   พรมหล้า
2. เด็กหญิงมานิตยา   ฉลาดคิด
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
2. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.01 เงิน 6 1. นางสาวพิกุลทอง  สิงห์พันธ์
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายวีรภัทร  สุนทรแต
 
1. นายคณวัชร์  ประทุมชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเพ็ญเพชร  แพทย์จะเกร็ง
 
1. นายเกษมสันต์  แสนศิลป์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  เพชรมุงคุล
 
1. นายคณวัชร์  ประทุมชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวสกุณนา  ไชยะราช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายบุญเรือง  โชคเจริญ
2. เด็กชายอภินันท์  ภิรมย์ชม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
2. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายอัษฎาวุธ  หาญเชิงชัย
 
1. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวจีระนันท์  พรมชนะ
2. เด็กหญิงนาริศา   พิมพิลา
3. นายอติเทพ  อำมาต
 
1. นางสาวศรสวรรค์  แสงสุวรรณ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิราพร  ปลุกแก้ว
2. นายปิยะศักดิ์  ถูวะศรี
3. นางสาวพิลาพร  กรรณลา
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางสาวชลธิชา  นวลมีศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจตพร  เฮ้านน
2. นางสาวบุษบา  แซงจันดา
3. นางสาวศิริพร  เก่งธัญกิจ
 
1. นางสาวพรทิวา  คำหารพล
2. นางสาวภัทราณี  ท่อนคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรพีพัฒน์  ค่อนชัยภูมิ
2. นางสาวสิรินญา  พรหมราช
 
1. นางสาวศรสวรรค์  แสงสุวรรณ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ไพรินทร์  ภูเรียนคู่
2. นางสาวสุนิสา  ฤทธิ์มหา
 
1. นายสราวุธ  อินทมนต์
2. นางสาวชลดา  พิลาแสง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา   โนนทัน
2. เด็กหญิงพัชราภา   กรรณลา
3. เด็กหญิงศิริธร   แก้วบ้านดู่
4. เด็กหญิงหทัยชนก  ภูบุญลอด
5. เด็กหญิงอุมากร   บัวระภา
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
2. นางอุทุมพร  คูณเมือง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.25 ทอง 6 1. นางสาวกิตติญาภรณ์   ทองน้อย
2. นางสาวภัคจิรา   โภคานิชย์
3. นางสาวศศิธร  แสนผล
4. นายสหรัฐ   ันโฮม
5. นางสาวอินทิรา   สิงสำราญ
 
1. นายธะวัช  มันทะรา
2. นายสุรพงษ์  ชัยภูธร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  พรมตู้
2. เด็กชายชนะชัย  เสนาลา
3. เด็กชายธนบดินทร์  ทรัพย์สมบัติ
4. เด็กชายปกรณ์  พลเขตร์
5. เด็กหญิงวรนุช  แจ้งอรุณ
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงภัทรธิดา   พันจีม
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยุทธศาสตร์   ห่มขวา
 
1. นายธะวัช  มันทะรา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 1. เด็กชายกันตพงศ์   แก้วเอี่ยม
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ชุ่มเรืองศรี
2. นายสุรพงษ์   ชัยภูธร
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 1. นายศราวุธ  วรรณโส
2. นางสาวสุมาลัย  ศรีสด
 
1. นายคำพันธ์  ภาดี
2. นายธะวัช  มันทะรา
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจตุพร   สุขใจ
2. เด็กชายประพล   สอนเต็ม
 
1. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวธิติพร   ไชยเบ้า
2. นางสาววริดา   ผิวเวียง
 
1. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  ลำภาย
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  มาทิพย์
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอิทธิพล  พูลผ่าน
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายอภิชาต  อินเจริญ
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุชาดา  เทอนสเกด
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายนิรพนธ์  ลาดบัวศรี
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรณัน  โพธิศรีอุ่น
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายธนาธิป  เพียแก้ว
2. เด็กชายภานุพงษ์  เศษสูงเนิน
3. เด็กชายสัตยา  ไชยเบ้า
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
2. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นายนพเก้า  ฐานะ
2. นายนลธวัช  พระเรียง
3. นายศุภกิจ  ช้อยพรมมา
 
1. นางสาวรุจิรา  แซ่ปึง
2. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนศิริ  ลีรัตน์
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณพร  หาญพรม
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีเจริญ
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวจิตรา  น้อยตุ
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมาริสา  กำลังทวี
 
1. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุษบา  จันทินมาธร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  เคนดา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภาวิดา  กรรณลา
 
1. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวยุรี  คำเคน
2. เด็กหญิงสุภัสสรา   หาญพรม
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกิตติคุณชัย  พาจันทร์
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชุติพงษ์  นามวงษ์
2. นางสาวอรยา  บัวระพา
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางสาวสุดารัตน์  เคนดา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกิตต์   ภูบุญปลูก
2. นางสาวนัดชา  แรงจบ
3. นางสาวนิตยา   เชื้อขาว
4. นางสาววิไลวัลย์  เที่ยงผดุง
5. นางสาวเนตรนภา  สุคนธ์
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวไพลิน  จันทร์แดง
 
1. นายสุทธิพงษ์  สูงสันเขต
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ   ขันทะนะ
2. นางสาวพัชรี   รักมณี
3. นางสาวพุทธิวรรณ   ตุ้มทอง
4. นางสาวลัดดาวัลย์   หาญเชิงชัย
5. นางสาวอรปรีดา   สุระมณี
 
1. นายอัครบดินทร์  สรภูมิ
2. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบัณฑิต  กองจร
2. นางสาวพัชรพร  จันชาดา
3. นายสุทธิดล  ดอนจันดี
 
1. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
2. นายอัครบดินทร์  สรภูมิ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณธพร  พิมพุก
2. นายภัครพล  ทูลมาลา
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายอดิศักดิ์  โฉมเฉลา
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  พาพวย
2. เด็กชายสืบศิริ  ศิริโอด
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธาราภิบาล
2. เด็กชายทิพธารา  อารีเอื้อ
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นางสาวธัญญา  รูปยิ้ม
2. นางสาวบุษกร  วังคำ
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
2. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคณาธิป   สุวรรณบล
2. เด็กชายธีรชาติ  สินทร
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายเอกนรินทร์  ไชยจรา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล   โพธิ์ทอง
2. นายวิชิต  แห่หล้า
 
1. นายประเสริฐบุญญา  หลักหาญ
2. นายสารวุธ  อินทมนต์
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  จำปาเวียง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมทอง
3. เด็กชายวีรภัทร  พุฒชนะ
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
64 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาวดี  คุณบัวลา
2. เด็กหญิงยุพา  ตุ่นเฮ้า
3. เด็กหญิงสุนิษา  ชนะประโคน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
2. นางฐิญาฌา  อะวันนา
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกานต์  กองสิงห์
2. นายนิติภูมิ  สุขเพิ่ม
3. นายพงศกร  โพธิษาวงษ์
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญดาพร  เหลือล้น
2. เด็กหญิงนิติยา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงโสภิตา  สอนเต็ม
 
1. นายปรัชญา  ธิมา
2. นางสาวฤทัยรัตน์  ชัยสงค์