สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวผุสพร  ทองคำภา
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  คำทาสี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75.82 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาริชาติ   พรมหล้า
2. เด็กหญิงมานิตยา   ฉลาดคิด
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
2. นางปดิวรัดดา  ศรีบุรินทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79.01 เงิน 6 1. นางสาวพิกุลทอง  สิงห์พันธ์
 
1. นายนิวัฒน์  แพนบุตร
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กชายวีรภัทร  สุนทรแต
 
1. นายคณวัชร์  ประทุมชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวสกุณนา  ไชยะราช
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายบุญเรือง  โชคเจริญ
2. เด็กชายอภินันท์  ภิรมย์ชม
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พลศิริ
2. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นายอัษฎาวุธ  หาญเชิงชัย
 
1. นางสาวนุจรินทร์  เอ็มชัยภูมิ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. นางสาวจีระนันท์  พรมชนะ
2. เด็กหญิงนาริศา   พิมพิลา
3. นายอติเทพ  อำมาต
 
1. นางสาวศรสวรรค์  แสงสุวรรณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ศรีเจริญ
 
1. นายคงศักดิ์  รีวงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวจิตรา  น้อยตุ
 
1. นางกัญญาลักษณ์  ตันติศรีปรีชา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. นายกิตติคุณชัย  พาจันทร์
 
1. นายมาวิน  วุฒิสาร