สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นางสาวสุชาดา  ประเสริฐ​ศรี
 
1. นางณัฐญดา  ทัพจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตา  เหรียญทอง
 
1. นายกานท์กวี  ทวีสวย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพประภา  คำหงสา
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชมสน
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวผกาวดี  วรรณโคตร
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอริยา  ดาสี
 
1. นางณัฐญดา   ทัพจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวปิติยา  ชุมแวงว่ปี
 
1. นางณัฐญดา   ทัพจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โขมมณี
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพุทธินันท์  บุญดี
2. นางสาวอริสรา  อ่อนโพธา
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 83.23 ทอง 4 1. นางสาวพัชราภา  แก้วมะ
2. นางสาวพัชริดา  แก้วมะ
 
1. นางสาวจงกล​ณี​  งามวงศ์​
2. นางณัฐญดา  ทัพจันทร์​
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 85.96 ทอง 4 1. นางสาวสมปอง  แก้วศรี
 
1. นางสาวจงกลณี  งามวงศ์​
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐพล  รถน้อย
 
1. นางสาวเกศินี  คนขยัน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจิรารัตน์  ดาน้อย
 
1. นางสาวมนทกานติ  สิมมาคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณี  วิสุงเร
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณพร  ดูหฤคำ
 
1. นางสาวปิยากร  ขันช่วย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองผา
2. เด็กชายนทีธร  หาสาง
 
1. นางสาวมนทกานติ  สิมมาคำ
2. นายอธิก  อินจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นายธนพงษ์  หีบทอง
 
1. นางสาวมนทกานติ  สิมมาคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิริวรรณญา  สุวรรณสุขา
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนันทา  สาน้อย
 
1. นางสาวปวีณา  ทุมดี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรปรียา  สีทา
 
1. นางสาวเกศินี  คนขยัน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรประภา  วัฒนาวานิช
2. เด็กชายนพรัตน์  โคตรหนองปิง
3. เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง
 
1. นางมัทนพร  เพชรนก
2. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายกาญจนะ  นาหมื่น
2. นายภูชิต  บุญสิทธิ์
3. นายอนุชา  ภูมิภูเขียว
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  ผาบสิมมา
2. นางสาวสุกัญญา  ลีแก้ว
3. นางสาวอรไท  วงค์พยัคย์
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
2. นายปราโมทย์  ทองเนียม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติ  อ่อนลี
2. เด็กชายสราวุธ  กรีฑา
 
1. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
2. นางมัทนพร  เพชรนก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. นายพิทักษ์  ผาสุจิต
2. นายภูมิพัฒน์  คุณวินัย
 
1. นางสาวพรพรรณ  เรืองฤทธิ์
2. นายพสธร  เพ็ชรแก่น
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภา  สินเสน
2. เด็กหญิงนริศรา  คณานิตย์
3. เด็กหญิงพัฒน์นรี  เนียมหน่อ
4. เด็กหญิงรัศมี   สมละออ
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แหม่มสอด
 
1. นางปริญญา  จันทร์ยิ้ม
2. นางสาววรีรัตน์  สารีมาตย์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.5 ทอง 4 1. นางสาวพรนภัส  นนท์ตรี
2. นางสาวสรวงสุดา  พรานไพร
3. นางสาวสุพัตตรา  ด่านซ้าย
4. นางสาวอภัสราภา  ศรียัง
5. นางสาวเบญจวรรณ  ถิรวิริยาภรณ์
 
1. นางสาวรัตติยาภรณ์  ดวงคำ
2. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ   บุญช่าง
2. นางสาวภานุมาศ  เงินลี
3. นายยุทธนา  กัญยวงหา
4. นายศักดิ์ดา  พรหมพิมพ์กุล
5. นางสาวสุทธิพัฒน์  แทบทาม
 
1. นางสาวศิริพร  อินทรา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ดอกไม้พวง
2. เด็กชายเจษฎา  พรมมา
 
1. นางสาววรีรัตน์  สารีมาตย์
2. นางภัชราภรณ์  เกิดศักดิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 8 1. นายชนะชัย  ดีเหลี่ยม
2. นางสาวภานุมาศ  เงินลี
 
1. นางสาวรัตติยาภรณ์  ดวงคำ
2. นางพูลศรี  นามบุญลือ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลติมา  บุตรดี
2. เด็กหญิงสภาวิณี  อ้นอำลา
 
1. นายชัยณรงค์  ธนทรัพยไพศาล
2. นายอมรเทพ  มหาราช
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายนันทวัฒน์  ฮาตวิเศษ
2. นายภูธเนศ  วินิจ
 
1. นายชัยณรงค์  ธนทรัพยไพศาล
2. นายอมรเทพ  มหาราช
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 - 1. นายทินภัทร  ไทยออ่น
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิิชชภา  จันดาอ่อน
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาทิพย์  สวยกลาง
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  เซรัมย์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหมทุรินทร์
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  พะชะ
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
2. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กชายไตรภพ  สุรมาตย์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเจษฎา  สมทรัพย์
 
1. นายวิเชียร  จุลม่วง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฐวี  สอนเสนา
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นางสาววรัญญา  แสนเลิศ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวแพรววารี  สีกัน
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลฤดี  ลีแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญาดา  บุญประสพ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรัญญา  แสนเลิศ
 
1. นางเนาวรัตน์  สวัสดิ์ผล
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มาสุข
 
1. นางพลอยภัสสรณ์  สุจันทร์ศรี
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวปาสิตา  โพธิจักร
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีธรรมมา
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรปรียา  สีทา
 
1. นางสาวประภัทรสร  เอี่ยมเวียง
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 10 1. นางสาวณัฐชญา  เเวงวรรณ์
 
1. นางสาวประภัทรสร  เอี่ยมเวียง
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชกานต์   บุญหนัก
2. นางสาวเบญจพร  จำปาทอง
 
1. นายจีรศักดิ์  แสงประโคน
2. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนวีย์  พันธ์ด้วง
 
1. นายจีรศักดิ์  แสงประโคน
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววรรณิภา  จันทะนาม
2. นายวิทวัส  ผาวิชัย
 
1. นายอธิพงศ์  บุญศรี
2. นายสมคิด  จันทะวงค์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิ่นไพร   สุริโย
2. เด็กหญิงเข็มจิรา  ก้อนหิน
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นางพีรดา  มาริณี
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงอริษา  ชัยกาษ
 
1. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
2. นายสมรรถชัย  ไชยสิทธิ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  อุปพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ชมสีบาย
 
1. นายอธิพงศ์  บุญศรี
2. นายสมคิด  จันทะวงค์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  มีสุข
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วก่า
 
1. นางพีรดา  มาริณี
2. นายสมรรถชัย  ไชยสิทธิ์
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยำกา
2. เด็กหญิงปาลิตา  นันทะกุล
3. เด็กหญิงพิสมัย  ทวยแก้ว
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  คำศรี
5. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  ศรีภาเฮียง
6. เด็กชายอนุรักษ์  ฐานะ
 
1. นายปกร  วงศ์มีแก้ว
2. นายวิษณุ  ชาวชุมนุม
3. นางสาวปิยพร  จตุรงค์
 
58 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. นายวิจิตต์  บุญมี
 
59 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  ห่อศรี
 
1. นางพูลศรี  นามบรรลือ
 
60 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
61 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชาติ  วิลัยปาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
62 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. นายวิจิตต์  บุญมี
 
63 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพีรพล  ไพจิต
 
1. วิจิตต์  บุญมี
 
64 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐาณรงค์  ตาทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
65 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิติพงษ์  แสงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี