สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ชมสน
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวผกาวดี  วรรณโคตร
 
1. นายศิริชัย  หอมดวง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองผา
2. เด็กชายนทีธร  หาสาง
 
1. นางสาวมนทกานติ  สิมมาคำ
2. นายอธิก  อินจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรประภา  วัฒนาวานิช
2. เด็กชายนพรัตน์  โคตรหนองปิง
3. เด็กหญิงภควดี  ศรีเมือง
 
1. นางมัทนพร  เพชรนก
2. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายธวัชชัย  มาสุข
 
1. นางพลอยภัสสรณ์  สุจันทร์ศรี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวปาสิตา  โพธิจักร
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีธรรมมา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิราพร  มีสุข
2. เด็กหญิงวิยะดา  แก้วก่า
 
1. นางพีรดา  มาริณี
2. นายสมรรถชัย  ไชยสิทธิ์