สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม สพม. เขต ๑๙ (เลย,หนองบัวลำภู)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงอริยา  ดาสี
 
1. นางณัฐญดา   ทัพจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพุทธินันท์  บุญดี
2. นางสาวอริสรา  อ่อนโพธา
 
1. นางกุสุมา  อินตะวิชัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายรัฐพล  รถน้อย
 
1. นางสาวเกศินี  คนขยัน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวจิรารัตน์  ดาน้อย
 
1. นางสาวมนทกานติ  สิมมาคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชาลิสา  ผาบสิมมา
2. นางสาวสุกัญญา  ลีแก้ว
3. นางสาวอรไท  วงค์พยัคย์
 
1. นางสาวนิรมล  ไชยโคตร
2. นายปราโมทย์  ทองเนียม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชกานต์   บุญหนัก
2. นางสาวเบญจพร  จำปาทอง
 
1. นายจีรศักดิ์  แสงประโคน
2. นางสมบูรณ์  ฮวดหลี