สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 110 7 1 0 118
2 หนองบัวพิทยาคาร 107 5 1 0 113
3 โนนสังวิทยาคาร 60 9 3 0 72
4 ยางหล่อวิทยาคาร 47 11 1 1 59
5 กุดดู่พิทยาคม 47 6 7 2 60
6 พิชญบัณฑิต 42 11 9 2 62
7 บ้านขามพิทยาคม 40 12 4 0 56
8 นากอกวิทยาคาร 34 9 1 3 44
9 หนองสวรรค์วิทยาคาร 25 7 3 0 35
10 กุดสะเทียนวิทยาคาร 20 5 3 0 28
11 หนองเรือพิทยาคม 16 4 5 0 25
12 จริยานุสรณ์ 16 4 4 0 24
13 โนนเมืองวิทยาคาร 14 3 0 0 17
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 11 7 6 0 24
รวม 589 100 48 8 737