สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 50 31 14 95 106 5 1 0 112
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 48 36 16 100 109 7 1 0 117
3 โนนสังวิทยาคาร 20 11 21 52 58 9 3 0 70
4 ยางหล่อวิทยาคาร 9 10 10 29 47 11 1 1 59
5 กุดดู่พิทยาคม 8 5 7 20 39 6 7 2 52
6 กุดสะเทียนวิทยาคาร 8 3 4 15 20 5 3 0 28
7 หนองสวรรค์วิทยาคาร 7 4 1 12 21 7 3 0 31
8 นากอกวิทยาคาร 6 8 5 19 33 9 1 3 43
9 บ้านขามพิทยาคม 6 6 5 17 38 12 4 0 54
10 โนนเมืองวิทยาคาร 2 3 1 6 13 3 0 0 16
11 พิชญบัณฑิต 1 8 14 23 42 11 9 2 62
12 หนองเรือพิทยาคม 1 1 4 6 16 4 5 0 25
13 จริยานุสรณ์ 1 1 1 3 16 4 4 0 24
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 0 1 4 5 11 7 6 0 24
รวม 167 128 107 402 569 100 48 8 717