สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัวพิทยาคาร 50 31 15 96 107 5 1 0 113
2 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 48 36 17 101 110 7 1 0 118
3 โนนสังวิทยาคาร 21 12 21 54 60 9 3 0 72
4 กุดดู่พิทยาคม 14 7 7 28 47 6 7 2 60
5 ยางหล่อวิทยาคาร 9 10 10 29 47 11 1 1 59
6 หนองสวรรค์วิทยาคาร 9 5 2 16 25 7 3 0 35
7 กุดสะเทียนวิทยาคาร 8 3 4 15 20 5 3 0 28
8 นากอกวิทยาคาร 6 9 5 20 34 9 1 3 44
9 บ้านขามพิทยาคม 6 6 6 18 40 12 4 0 56
10 โนนเมืองวิทยาคาร 3 3 1 7 14 3 0 0 17
11 พิชญบัณฑิต 1 8 14 23 42 11 9 2 62
12 หนองเรือพิทยาคม 1 1 4 6 16 4 5 0 25
13 จริยานุสรณ์ 1 1 1 3 16 4 4 0 24
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 0 1 4 5 11 7 6 0 24
รวม 177 133 111 421 589 100 48 8 737