เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม. เขต ๑๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางอรวรรณ เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๑๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นางวัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๑๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายบรม สุรมิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม. เขต ๑๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
8 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
9 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
10 นายอวยชัย ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
11 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
12 ว่าที่ ร.อ. ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
13 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
14 นายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
15 นายชลันธร มหาโชคดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
16 นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
17 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
18 นางรัศมี ทองผิว ครู คศ. 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
19 นายวิสนุ วงษ์หาจักร์ ครู คศ. 3 รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
20 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
21 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
22 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
23 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
24 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
25 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายสถานที่
26 นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
27 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
28 นายจิรายุส จเรรัชต์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
29 นายสมศักดิ์ วรรณคีรี ช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
30 นายวิรัตน์ สุวรรณสถิตย์ พนักงานขับรถยนต์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
31 นางสาวกรรณิกา เกษทองมา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
32 นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
33 นางสาวปรินทร์ชายา ชินโพธิ์คลัง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
34 นางสาวสร้อยสุรินทร์ อามาตย์มนตรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
35 นายธงชัย ใจว่อง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
36 นางสาวนิภาพร คำโศภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
37 นางสาวภัควลัญชญ์ จันทร์สมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
38 นางสาวเหมือนฝัน พลหาญ เจ้าพนักงานธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
39 นางสาวยมนา นันทะแสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
40 นางสาวศิริลักษณ์ โซตะวัน นักวิชาการเงินและบัญชีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
41 นายคงฤทธิ์ เกตนอก พนักงานขับรถโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
42 นายจักรกฤษณ์ พรมกา พนักงานบริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
43 นางสาวกุลภัสสณ์ ชินปัด พนักงานบริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
44 นายนฤมล เชื้อสาวถี ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
45 นายพิชิตพล เพ็งแก่นท้าว ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
46 นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
47 นายวรวุฒิ ศิลาวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
48 นายวิรัตน์ สุวรรณสถิตย์ พนักงานบริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
49 นายเศรษฐพงศ์ แดงหีด พนักงานบริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
50 นายสมพจน์ จันทร์ทุม พนักงานบริการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
51 นายสมศักดิ์ วรรณคีรี ช่างไฟฟ้าโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
52 นายธีรวัฒน์ คอนดี ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
53 นายยุทธ สุวรรณสถิตย์ ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
54 นายอนุชา ประพันธมิตร ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
55 นายอริยะ ท้าวพรม ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
56 ส.ต.อุทัย โสมสุพรรณ ช่างฝีมือทั่วไปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
57 นายชาตรี แสนทอง ยามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
58 นายสมควร ไชยลพ ยามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
59 นายโอสถ อุทัยสาวัง ยามโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
60 นางสาวนิตยา แสงสร แม่บ้านโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
61 นางกันนิกา พันธุภารา แม่บ้านโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายสถานที่
62 นายวุฒิ บุตรสุริย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายสถานที่
63 นายพงศธร กลางหล้า ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
64 นางกรรณิการ์ พาบุ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสถานที่
65 ว่าที่ ร.อ. ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ประธานกรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
66 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
67 นายลือคำหาญ ทองเขียน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
68 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
69 นายอธิวัฒน์ ยางคำ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
70 นายสมัคร บัวทอง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
71 นางสาววรดนู วรโยธา พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
72 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
73 นายสมชาย ชมภูแดง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
74 นายทศพร ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
75 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
76 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
77 นายสมชาย ชมภูแดง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
78 นายพุทธา สุวรรณละ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
79 นายสวรรค์ วิบูลย์กุล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
80 นางพงศธร กลางหล้า ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
81 นายนฤดล พนมคำ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
82 นายวรพจน์ วงษ์รัตนะ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
83 นายธานินทร์ ไวทยินทร์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
84 นายมานะ โดดชัย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
85 นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายระบบแสง เสียง และ ICT
86 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ
87 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายพิธีการ
88 นายทรงกลด ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายพิธีการ
89 นายเจริญศักดิ์ วรแสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายพิธีการ
90 นางตรึงตรา โคตรเวียง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายพิธีการ
91 นายจรัญ เฉิดฉาย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายพิธีการ
92 นางสาวกมลวรรณ ทองล้น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพิธีการ
93 นายคฑาวุธ ไชยสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายพิธีการ
94 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
95 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
96 นางงามผกา อินทปัญญา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
97 นายสันติสุข คำมูล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
98 นางกันยพัชญ์ ทองโคตร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
99 นางสาวกรรณิการ์ เกษทองมา ครูธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
100 นางสาวอรุณี คันธิยงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
101 นางปริมประภา สายสิงห์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
102 นางสาวสร้อยสุรินทร์ อามาตย์มนตรี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
103 นางภัควลัญชญ์ จันทร์สมัคร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
104 นางสาวเหมือนฝัน พลหาญ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
105 นางสาวพัชรินทร์ ศรีจันทะ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
106 นางสาวชวินทร ชุมแวงวาปี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
107 นางสาวศิริลักษณ์ รักศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
108 นางสาวชญานิน กล่ำเสือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
109 นางสาวชมลวรรณ แสนลูกทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
110 นายพิพัฒน์ บุตรทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
111 นายอลงกรณ์ ชำนิหัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
112 นายชาญวุฒิ สุระเทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
113 นายกนกพล ศรีธาวิรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
114 นายปิยณัฐ อินกำบัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
115 นายนรวัชร กรุณาดวงจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
116 นายคุณากร สมบึงกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
117 นายชนะชัย ชันติโก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
118 นายขรรค์ชัย วรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
119 นางสาวศิริลักษณ์ ผาเนตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
120 นายจักรี ขาวสวนจิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
121 นายอดิเทพ อินทาร้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
122 นายจิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
123 นายนิธิศ จิตรจักร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
124 นางสาวกัลยาณี ศรพรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
125 นายมนตรี เศษวิสัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
126 นางสาวณัฐพร บัวขม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
127 นางสาวผกายแก้ว จันทร์ประทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
128 นายสันติ สุขราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
129 นายวิวรรธน์ บุษราคัม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
130 นางเบญจวรรณ ภูเงิน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
131 นางสาวสุกัญญา จักรโนวัน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายปฏิคม อาหาร-เครื่องดื่ม
132 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
133 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
134 นายธีระพงษ์ ศรีภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
135 นายถวิล บัวพา ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
136 นางสาวพนิดา พันชะโก ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
137 นางรุจิลาภา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
138 นางสาวศิรินาถ รัตพลที ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
139 นางสาวนิตยา มาลาวาด ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
140 นางสาวศิริษา ศรีจันทร์โท ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
141 นายเจริญศักดิ์ วรเสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
142 นางประนอม เมตตาวาสี ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
143 นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการเงินและพัสดุ
144 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธานกรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
145 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
146 นางสุจิตรา ผลธุระ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
147 นางสาววัชรี โพธิยา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
148 นางสาววราภรณ์ หัสโก ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
149 นางสาวประริชาติ สิทธิสาร ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
150 นางอรวรรณ ศรีพล ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
151 นางสาวพรพรรณ เจริญชัย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
152 นายนฤดล พนมคำ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
153 นางสาวเดือนเพ็ญ จารุจิตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
154 นางสาวอรอนงค์ ชนะบุญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
155 นายเทพสถิตย์ ตะรุวรรณ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
156 นางสาวพิจิตรา ศรีพัดยศ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
157 นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
158 นางภัควลัญชญ์ จันทร์สมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
159 นางสาวยมนา นันทะแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
160 นางสาวชนมพรรษ เทียมดวงแข ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
161 นางจรีภรณ์ โพธิ์อ่อง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
162 นางสาวนันท์นภัส พรมโสภา ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
163 นางสาวสมยง พวงมาลัย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
164 นางสมคิด ชินนะ พนักงานราชการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายเอกสาร ทะเบียนและรับรายงานผล
165 นายอวยชัย ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
166 นายขรรค์ชัย วรราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ประธานกรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
167 นายสำเนียง อามาตย์มนตรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
168 นายกล้าณรงค์ พรหมประโคน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
169 นายอานุภาพ คำชนะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
170 นายฤทธิพร นามรัตสี ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
171 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์คำจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
172 นางสาวชวินทร ชุมแวงวาปี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
173 นางสาวศิริลักษณ์ รักศิลป์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
174 นางสาวชญานิน กล่ำเสือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
175 นางสาวชมลวรรณ แสนลูกทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
176 นายพิพัฒน์ บุตรทุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
177 นายอลงกรณ์ ชำนิหัส นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
178 นายชาญวุฒิ สุระเทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
179 นายกนกพล ศรีธาวิรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
180 นายปิยณัฐ อินกำบัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
181 นายนรวัชร กรุณาดวงจิตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
182 นายคุณากร สมบึงกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
183 นายชนะชัย ชันติโก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
184 นางสาวศิริลักษณ์ ผาเนตร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
185 นายจักรี ขาวสวนจิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
186 นายจักรี ขาวสวนจิก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
187 นายอดิเทพ อินทาร้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
188 นายจิรพัฒน์ เฟื่องแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
189 นายนิธิศ จิตรจักร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
190 นางสาวกัลยาณี ศรพรหม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
191 นายมนตรี เศษวิสัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
192 นางสาวณัฐพร บัวขม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
193 นางสาวผกายแก้ว จันทร์ประทักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
194 นายสันติ สุขราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
195 นายวิวรรธน์ บุษราคัม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายการพยาบาล
196 นางสาวศศิธร เงินคง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายการพยาบาล
197 นางสาวยุรดา ฝ่ายพรหม ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายการพยาบาล
198 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร ประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล
199 นายณรงค์ศักดิ์ พิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองประธานกรรมการ ฝ่ายประเมินผล
200 นางพรทิพพา อัคชาติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายประเมินผล
201 นางนันทกา คันธิยงค์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายประเมินผล
202 นางทิวารัชต์ ภูมิพานิชย์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายประเมินผล
203 นางนงนุช ภูขาว ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายประเมินผล
204 นางสาวพิจิตรา ศรีพัดยศ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายประเมินผล
205 นางสาวจันทิรา แวงวงษ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายประเมินผล
206 นายรังสรรค์ ศรีหาบัติ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายประเมินผล
207 นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล
208 นางสกาว แหม่งปัง ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายประเมินผล
209 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธานกรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
210 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร รองประธานกรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
211 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
212 นายอวยชัย ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
213 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
214 ว่าที่ ร.อ. ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
215 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
216 นายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
217 นายชลันธร มหาโชคดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
218 นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
219 นางรัศมี ทองผิว ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
220 นายวิสนุ วงษ์หาจักร์ ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ กรรมการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
221 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ/เลขานุการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
222 นายทองพูน สุริยะศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ อำนวยการตัดสินการแข่งขัน
223 นางธัญยรัตน์ พิมพ์วีรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยานุสรณ์ ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
224 นางสิริกร เบี้ยวเก็บ ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
225 นายไชยยง เดชบุญ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
226 นายอวยชัย ประกอบนัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเมืองวิทยคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
227 นางจันทร์เพ็ญ นาชารี ครูโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
228 นายสิริพงษ์ มณีวงศ์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
229 นายประวิทย์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
230 นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลี ครูโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
231 นายจรัญ เฉิดฉาย ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
232 ว่าที่ ร.อ. ภัทรนิธิ์ ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
233 นางรัศมี ทองผิว ครู คศ. ๓ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
234 นายภิญญา เมฆวัน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
235 นายกิตติชัย การโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
236 นายอดิศักดิ์ โฉมเฉลา ครูโรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
237 นายเจริญศักดิ์ วรเสน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
238 นายธารา พิลาแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป
239 นายธีระพงษ์ ศรีภูธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป
240 นายจตุรภุช ศรีภูมั่น ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป
241 นายสำเนา เทียมดวงแข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
242 นายณัฐวุฒิ ศรีอนันต์ ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
243 นายเรวัตร นุชิต ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี
244 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
245 นางรุจิลาภา ประทุมชาติ ครูโรงเรียนบ้านขามพิทยาคม กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
246 นางสาวชญาดา งามชมภู ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฎศิลป์
247 นายบุญมา ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
248 นายฐิติพงษ์ บุญประคม ครูโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
249 นายสายยนต์ โพธิ์เสนา ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
250 นายชาตรี วงเวียน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือพิทยาคม ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
251 นายสุวัฒน์ สุปัญญา ครูโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
252 นายธานินทร์ ไวทยินทร์ ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
253 นายชลันธร มหาโชคดีมี ู้อำนวยการโรงเรียนพิชญบัณฑิต ประธาร ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
254 นางสาวธัชกร อาจนนท์ลา ครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
255 นายวุฒิศาสตร์ สิทธิพูนอนุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนนากอกวิทยาคาร ประธาน ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
256 นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์ ครูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร กรรมการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน
257 นายประพันธ์ นาชัยเงิน ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการตัดสินการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]