สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 66 110 90
2 002 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 30 73 46
3 003 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 27 56 42
4 005 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 49 79 65
5 008 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 132 93
6 009 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 64 130 89
7 010 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 66 124 97
8 011 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 120 275 194
9 012 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 114 283 171
10 014 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 48 80 64
11 013 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 27 75 47
12 004 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 28 56 41
13 007 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 154 118
14 006 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 18 34 29
รวม 798 1661 1186
2847

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]