::sm-nbp4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชาวดรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล บัวพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพอฤทัย มั่นคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิริชัย หอมดวงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สารีบุตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ ชาวดรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายถวิล บัวพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพอฤทัย มั่นคงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายศิริชัย หอมดวงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สารีบุตรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ อัมพรัตน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ แพนบุตรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐญดา ทัพจันทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายสุณี มีปัดมาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางกิ่งแก้ว ป้านภูมิโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางแสงอรุณ อัมพรัตน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิวัฒน์ แพนบุตรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐญดา ทัพจันทร์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายสุณี มีปัดมาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางลักเล่ห์ ศรีลุนทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แสงพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ คำทาสีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ มิ่งชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงวิระขันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางลักเล่ห์ ศรีลุนทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แสงพาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ คำทาสีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมิ่งขวัญ มิ่งชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร วงวิระขันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางชมพู่ อินทรเพชรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางโชติมา หล้ามาชนโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายคงเดช แก้วมาตร์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภสุตา เมฆวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นางชมพู่ อินทรเพชรโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางโชติมา หล้ามาชนโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ ศรีปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายคงเดช แก้วมาตร์โรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุภสุตา เมฆวันโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ อาษารินทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภัสกร ชัยเจริญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางกุสุมา อินตะวิชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ อาษารินทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภัสกร ชัยเจริญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางกุสุมา อินตะวิชัยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ พงค์ไพรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางลั่นทม พลงามโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ รัตนพลแสนโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ชินทะวันโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยะนุช จตุเทนโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ รัตพลทีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นางลั่นทม พลงามโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ รัตนพลแสนโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา ชินทะวันโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางปิยะนุช จตุเทนโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิรินาถ รัตพลทีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวจงกลณี งามวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียรพร สมาคมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา แก้วก่าโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีภาบุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรานันท์ นาใจตึกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกลณี งามวงศ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียรพร สมาคมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา แก้วก่าโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ ศรีภาบุญโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวศุภรานันท์ นาใจตึกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางคณิตา สาลีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บุญลือโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคณวัชร์ ประทุมชัยโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอิสรา พิมคีรีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดา อุบลชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิสันต์ จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิริพงษ์ มณีวงศ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ แสนศิลป์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา ศรีวงค์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นายสถิตย์ ปัชชาเขียวโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประวัติ ดู่ป้องโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายฑิววัฒ สีลุนทองโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม กำลังเร่งโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางนิตยา สหายฟ้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายสันติสุข คำมูลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประวัติ ดู่ป้องโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอาคม กำลังเร่งโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายฑิววัฒ สีลุนทองโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
4. นางนิตยา สหายฟ้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายสันติสุข คำมูลโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลทัศน์ พวงพันธุ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์พิชิต พรมสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ เพ็งคำศรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ นาชารีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมลทัศน์ พวงพันธุ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางจีรนันท์ สุทธิโคตรโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวพนิดา พันชะโกโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ มุลบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา พรสุวรรณโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายณัฐกุล นินนานนท์โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุวลี บัวใหญ่รักษาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายประจง จันทรรักษ์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเจริญ คนซื่อโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ชนะโยธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางสาวชัชญาภา อาจนนท์ลาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ มุลบุตรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายปัญญา สมคำพีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุขุม อะโนวันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โสดาคำแสนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปิยากร ขันช่วยโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ พลศิริโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางจินตนา จันละครโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางประนอม เมตตาวาสีโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจุลจักร วงศ์หาจักรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางเยาวภา ยางขันธ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนิภาพร สุขสมรโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายบรรณรต สกุณาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร เขตปัญญาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มาลาวาดโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมนทกานติ สิมมาคำโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนุจรินทร์ เอ็มชัยภูมิโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร คำภิหนูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร พนิกรณ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา โพธิ์ตะนิมิตรโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสกุลตลา แพงเพ็งโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายมนเทียร สอนเสนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทราภรณ์ ผิวกระจ่างโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพาพร ชนะบุญโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภารัตน์ โพธิ์รัตน์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวจิราพร พนิกรณ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัดดามาศ ปรีจำรัสโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางกมลธิญา คำป้องโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสรา พิมคีรีโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐกุล นินนานนท์โรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปวีณา ทุมดีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกุมาริกา ยางวิเศษโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรี ภูทองดีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี คนขยันโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ ประกอบนันโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางเยาวภา ยางขันธ์โรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นายปรีดา ชายทวีปโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพพา อัคชาติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพวดี อัครฮาดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา ทินราดโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นายสราวุธ อินทมนต์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ คณาจันทร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพพา อัคชาติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางทิพวดี อัครฮาดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสราวุธ อินทมนต์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายกฤษดา ทินราดโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ คณาจันทร์โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประกายแก้ว ทองจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เงินคงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดา ราชแลนด์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิสิตา ตันวัฒนเสรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางประกายแก้ว ทองจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เงินคงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุดา ราชแลนด์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางอิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพิสิตา ตันวัฒนเสรีโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปทิตตา โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร ชาติภูธรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวภัทรานี ท่อนคำโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประริชาติ สิทธิสารโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางปทิตตา โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวุฒิภัทร ชาติภูธรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวภัทราณี ท่อนคำโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี โพธิ์แข็งโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวประริชาติ สิทธิสารโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมยง พวงมาลัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ศึกรักษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพาฝัน ดาวสาวะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพย์ อินเสนโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสมยง พวงมาลัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ศึกรักษาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพาฝัน ดาวสาวะโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพย์ อินเสนโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา ทับซ้ายขวาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ ชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชนันท์ ขันแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนิเวศน์ ชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนิชนันท์ ขันแก้วโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันท์นภัส พรมโสภาโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระวัฒน์ โต๊ะชาลีโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวบุญถิ่น อินทร์วิเศษโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่มโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ สุ่มมาตย์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ชุ่มจิตโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนัชศณาธร เรือนยศโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่มโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ สุ่มมาตย์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ชุ่มจิตโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนัชศณาธร เรือนยศโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ สมชารีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภัทราวุฒิ ฉวีวงค์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ ภูมิยิ่งโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายอุทัย ชุ่มจิตโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานนท์ สุ่มมาตย์โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร คูณเมืองโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ โสมชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตติยาภรณ์ ดวงคำโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจินดา นามบำรุงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวดอกไม้ ไชยพะยวนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร คูณเมือง โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ โสมชัยโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรัตติยาภรณ์ ดวงคำโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจินดา นามบำรุงโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิตรกร แดงนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ชัยภูธรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายพฤฒิพงศ์ กัณหาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิภาภรณ์ อินทสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางภัชราภรณ์ เกิดศักดิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิตรกร แดงนาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ชัยภูธรโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายพฤฒิพงศ์ กัณหาโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อินทราโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรสิตา หารโสภาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนัชศณาธร เรือนยศโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ เถาแก้วโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายคำพันธ์ ภาดีโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร อินทราโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรสิตา หารโสภาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายธนัชศณาธร เรือนยศโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ เถาแก้วโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางดวงเดือน สุขันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชา พลสุดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ผาเนตรโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายธะวัช มันทะราโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทหัยชนก คำสุโพธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางดวงเดือน สุขันธ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุชา พลสุดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายธะวัช มันทะราโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ผาเนตรโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวทหัยชนก คำสุโพธิ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวารุณี สุริยะสิงห์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรี นาคดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรีรัตน์ สารีมาตย์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวารุณี สุริยะสิงห์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา วรชมพูโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมยุรี นาคดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรีรัตน์ สารีมาตย์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ โพธิ์ยั่งยืนโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางบุศริณทร์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวดารานี อุดชาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยรัชญ์ ผาแดงโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภารัตน์ คำอ่อนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นายอุทิศ คงสมบัติโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางจันสุดา จันทร์ชมภูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายประชาเวช ศรีนามเอ็มโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ ไชยจราโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ธนทรัพยไพศาลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายลือคำหาญ ทองเขียนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกล้าณรงค์ พรหมประโคนโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดื์ โฉมเฉลาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอมรเทพ มหาราชโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ มูลลาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูกรรมการ
5. นายยงยุทธ อินอุ่นโชติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเด่นชัย อุดมกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเด่นชัย อุดมกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเด่นชัย อุดมกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ จันทะสิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายเด่นชัย อุดมกุลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรพิรุณ สารีแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา แซ่บึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรไพลิน สินไชยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพรพิรุณ สารีแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรุจิรา แซ่บึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรไพลิน สินไชยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา แซ่ปึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรพิรุณ สารีแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรไพลิน สินไชยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร แก้วกุกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา แซ่ปึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรพิรุณ สารีแก้วโรงเรียนจริยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรไพลิน สินไชยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจตุรภช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา แซ่บึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา แซ่บึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ โคตรมงคลโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจตุรภุช ศรีภูมั่นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา แซ่บึงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรไพลิน สินไชยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอัญชลี อินเอี่ยมโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาไล ไชยหงษ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางปัฐวิกรณ์ นิติกิจดำรงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิเชียร จุลม่วงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรไพลิน สินไชยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายปรมินทร์ ทับทิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายปรมินทร์ ทับทิมบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตรองประธานกรรมการ
3. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร นุชิตโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพลวัฒน์ พฤกษาสิทธิ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นายปรมินทร์ ทับทิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ สุดจิตรจูลโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางช่อเพชร เทียมดวงแขโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายบุญทวี พรหมใบโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายคฑาวุฒิ หร่ายกลางโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายอาทิตย์ สีพาลาโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางเนาวรัตน์ สวัสดิ์ผลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรุจิลาภา ประทุมชาติโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพักตร์นิภา หวานเสร็จโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาลักษณ์ ตันติศรีปรีชาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวธัญญ่า บุญหลายโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายกฤษฎา อาจแก้วโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาวิน วุฒิสารโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ สมบูรณ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นายสมเกียรติ คำพิมพ์ปิดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรุจิตรา ทองสาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาวิน วุฒิสารโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ คำพิมพ์ปิดโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สมบุูรณ์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวรุจิตรา ทองสาโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางฐิญาฌา อะวันนาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันทีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุชญา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ทองล้นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นายธนกร ประดับประดากุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร อุ่นจันทีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุชญา แสงจันทร์โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ ทองล้นโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา พงษ์ศรีโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จันทูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริษา ศรีจันทร์โทโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางบวรจิต ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางบรรฤทธิ์ พรมพลเมืองโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปัญญา จันทูโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริษา ศรีจันทร์โทโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประภัทรสร เอี่ยมเวียงโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นางบวรจิต ภูมิพานิชย์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตตรา ศรีภูธรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ แสงประโคนโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรินรดา ชาติแพงตาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวประภาพร คำสายโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
5. นางสาวยุรดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสุพัตตรา ศรีภูธรโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ แสงประโคนโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาพร คำสายโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางสาวรินรดา ชาติแพงตาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวยุรดา ฝ่ายพรหมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรานุช วรดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัค ทักโม้โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธ์ิพงษ์ สุงสันเขตโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธนันท์ งามหลายโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรานุช วรดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัค ทักโม้โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ สุงสันเขตโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธนันท์ งามหลายโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณสนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ เสนาเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเกียรติสุดา สุวรรณสนโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพรมมินทร์ เสนาเจริญโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรานุช วรดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัค ทักโม้โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ สูงสันเขตโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธขันต์ งามหลายโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตรานุช วรดีโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราภัค ทักโม้โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิพงษ์ สูงสันเขตโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายยุทธนันท์ งามหลายโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวรวิสรารัศมิ์ เลิศกุศลธรรมโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลวรรณ อ่อนละมุลโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัครบดินทร์ สรภูมิโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ วิเศษนันท์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอังคณา โคตรมูลโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พูลเกษมโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุวภัทร คำภาษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวธัชกร อาจนนท์ลาโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวทอง ยุบลพันธ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัชรินทร์พร จันมณีโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนฤมล พูลเกษมโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุวภัทร คำภาษีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ มาตชัยเคนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร พันธุวรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเวรุกา คำจันดาโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา แสงทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางปดิวรัดดา ศรีบุรินทร์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ มาตชัยเคนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร พันธุวรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเวรุกา คำจันดาโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา แสงทองโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางพีรดา มาริณีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ยศมุงคุณโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาชนก ศรีนวลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางวรกัญญา ขิปวัติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ โดดชัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ ทองทศโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิพงษ์ บุญศรีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเกียรติศักดิ์ จันทรโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภานุพล ประจวบแท่นโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ โดดชัยโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวนภารัตน์ ทองทศโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารกรรมการ
5. นายอธิพงษ์ บุญศรีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางสาวเมทินี แก้วเตชะโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมคิด ชินนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร จตุรงค์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางไพรรัตน์ โพธินามโรงเรียนนากอกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกิติยา ชัยรินทร์โรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางสาวเมทินี แก้วเตชะโรงเรียนศรีบุญวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมคิด ชินนะโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ราช้อนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ แสนศิลป์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางอภิรนุช ดอนซุยแปโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์มนัส บุญทีฆ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภิญญา สุวอโรงเรียนโนนสังวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ราช้อนโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ แสนศิลป์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางอภิรนุช ดอนซุยแปโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์มนัส บุญทีฆ์โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีระวัฒน์ หัสโกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐบุญมา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมรรถชัย ไชยสิทธิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ หัสโกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริฐบุญมา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมรรถชัย ไชยสิทธิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายธีระวัฒน์ หัสโกโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ภูมิภาคโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประเสริญบุญมา หลักหาญโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายนฤดล พนมคำโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายสมรรถชัย ไชยสิทธิ์โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพีรดา มาริณีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ยศมุงคุณโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาชนก ศรีนวลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางวรกัญญา ขิปวัติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพีรดา มาริณีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคมคาย ยศมุงคุณโรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดาชนก ศรีนวลโรงเรียนพิชญบัณฑิตกรรมการ
4. นางวรกัญญา ขิปวัติโรงเรียนโนนเมืองวิทยาคารกรรมการ
5. นายไอยรา เตือนสกุลพันธ์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นามแสงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายพนิช สิริธนพงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นามแสงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายพนิช สิริธนพงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางอำพร ไอ๊ซิมโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุนัน สีพันโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล นามแสงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายพิทยา จันทร์สำราญโรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นายพนิช สิริธนพงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปกร วงค์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ พลโยธาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปุนยาวันร์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ พลโยธาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรดี ชาวดรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา ธิมาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นายวุฒิภัทร เพชรเวียงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ พาบุโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอรดี ชาวดรโรงเรียนบ้านขามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุ้งทองโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิภัทร เพชรเวียงโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการ
4. นายปรัชญา ธิมาโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรรณิการ์ พาบุโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ พลโยธาโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวปุนยาวันย์ คำทองจันทร์โรงเรียนโนนสังวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปราโมทย์ แน่กลางโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ ไชยโยโรงเรียนหนองเรือพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ชัยสงค์โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปกร วงศ์มีแก้วโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปราโมทย์ แน่กลางโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมัชญา ด้วงคำจันทร์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
4. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์หนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ โพธิ์สิงห์โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ แสนนอกโรงเรียนโนนสังวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประพันธ์ นาชัยเงินโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิจิตต์ บุญมีโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงไกร พรหมดาวโรงเรียนนากอกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
Admin ระดับสหวิทยาเขต บัวบาน นางสมคิด ชินนะ โทร. 0810571946
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]