เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดมุกดาหาร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
2 นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
3 ว่าร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
4 นายวิทยา วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
5 นายสากล รักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
6 นางรัตนา สุคำภา ครู โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
7 นายบุญดี โงชาฤทธิ์ ครู โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
8 นางสาวเทพารัตน์ ปักฤทัย ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
9 นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
10 นางสาวกันตนา ชมจุมจัง ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
11 นางปานใจ สุขเสมอ ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
12 นายพิชิต อดทน ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
13 นางสาวศรัณน์ลักษณ์ เลิศมะเลา ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
14 นายสิงหะ เดชฤทธิ์ ครู โรงเรียนมุกดาหาร คณะกรรมการอำนวยการศูนย์คณิตศาสตร์
15 นางผกามาศ ช่างถม ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการอำนวยการและเลขานุการศูนย์คณิตศาสตร์
16 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ
17 นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ
18 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ประธานกรรมการอำนวยการ
19 นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ประธานกรรมการอำนวยการ
20 นายสุพจน์ พละพร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ประธานกรรมการอำนวยการ
21 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
22 ว่าที่ ร.ต.สำเริง จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
23 นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
24 นายไพรวรรณ์ บุษบงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
25 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทุกโรงเรียน ทุกโรงเรียน รองประธานกรรมการอำนวยการ
26 นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
27 นายชัยวัฒน์ ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ
28 นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
29 นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
30 นายธวัช สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
31 นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
32 นายชนินทร์ วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
33 นายพิเชษฐ์ เจือจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร รองประธานกรรมการอำนวยการ
34 นายรังสิต บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
35 นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ รองประธานกรรมการอำนวยการ
36 นายปิโย ลุสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทย์ รองประธานกรรมการอำนวยการ
37 นางดรุณี โชติช่วง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
38 นางหัทยา วงค์แสนคำ ครูโรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
39 นายอนุชิต ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการอำนวยการ
40 นายวชิราวุธ ชื่นนิรันด์ ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการอำนวยการ
41 นายสุริยา จรลี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการอำนวยการ
42 นางดวงมณี เพชรสุวรรณรังษี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
43 นางโศภิษฐ์ ไมยละ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
44 นางกิ่งแก้ว มิตรวิจารณ์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
45 นางนภัทร สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
46 นางนลินี ไวว่อง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
47 นางสาวธีรนันท์ เสนาช่วย ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
48 นายบุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
49 นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
50 นายจันที บรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ
51 นางชบา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
52 นางสุวรรณา รัตนศรี ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
53 นายณัฐกร สอนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
54 นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
55 นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
56 นางวนิดา ชูคำสัตย์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
57 นายพรชัย ทวีโคตร ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
58 นายทิวากร บุญใหญ่ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
59 นายอรรฆเดช อาจวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
60 นายวิชาญ วาปี ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
61 นายไชยรักษ์ ทองขันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
62 นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
63 นางสาวเมธินี แสนโคตร ครูธุรการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการอำนวยการ
64 นายนิรันตร์ สุยะรา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
65 นายธวัชชัย สิงห์ขัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการอำนวยการ
66 นางมาริสา อินลี ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการอำนวยการ
67 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
68 นางมยุรี กินลา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
69 นายสุภชัย ชาววัง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
70 นางสมประสงค์ อ่อนแสง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
71 นางขวัญใจ ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการอำนวยการ
72 นายไชยวรรธน์ พิพัฒน์ยานนท์ ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
73 นายกิมยานนท์ วังคะฮาต ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
74 นายนพดล ขันแข็ง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
75 นางวาสนา ศรีลาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
76 นางสาวนัฎยา ปัททุม ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
77 นางสุมาลัย ผิวขำ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
78 นางสาวธัญญรัตน์ แสนคำ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
79 นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ
80 นายเนรมิต กฤตาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
81 นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
82 นายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
83 นายอดิศร คันธโรรส ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
84 นายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
85 นายจีรชัย วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
86 นายสุทธิพงษ์ ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
87 นายพรสวัสดิ์ สุวรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์ รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
88 นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
89 นายธวัช สุขบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำบกวิทยาคาร รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
90 นายรังสิต บุญพอ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
91 นายวินิจ พลธะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
92 นายราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมอนวิทยาคม รองประธานกรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
93 ว่าที่ ร.ต.สำเริง จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
94 นางประไพพิศ อ่อนตาม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
95 นางสาวมลวดี ชนรินทร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
96 นายสุภชัย ชาววัง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
97 นายอนนรุ่ง เสียงล้ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
98 นางพัทธนันท์ แก้ววิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
99 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ อุทัยสาร์ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
100 นางผกามาศ ช่างถม ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
101 นายณัฐกร สอนวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่พิทยาสรรค์ กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
102 นางสาวณธภัค ไชยสินภัทร ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
103 นางวนิดา ชูคำสัตย์ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
104 นายพรชัย ทวีโคตร ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
105 นายทิวากร บุญใหญ่ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
106 ว่าร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
107 นายวิทยา วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
108 นายสากล รักชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโสกวิทยาคาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
109 นายไพรวรรณ์ บุษบงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
110 นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
111 นางสมประสงค์ อ่อนแสง ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
112 นางขวัญใจ ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
113 นางสุจิตรา แสนโคตร ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
114 นายภักดี สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนตาลวิทยา ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
115 นายสุภชัย ชาววัง ครูโรงเรียนมุกดาหาร ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
116 นางสมประสงค์ อ่อนแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
117 นางสาวสุภาวดี สุวรรณไตรย์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
118 นางผกามาศ ช่างถม ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา ประธานกรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
119 นางสาวทัศศินา สุวรรณทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองสูงสาสมัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
120 นายขันติ กลางประพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองสูงสาสมัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
121 นายสิทธิกร วังคะฮาต นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหนองสูงสาสมัคคีวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
122 นางชญานันท์ คนขยัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
123 นางสาวมลวดี ชนรินทร์ ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
124 นางสาวสุชาดา มะเสนัย ครูโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
125 นางสาวนลพรรณ บับพาน ครูชำนาญการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
126 นางกอแก้ว สีสมบา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
127 นายสมพงษ์ รุ่งฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
128 นายณัฐสิทธิ์ วงศ์จันทา ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
129 นายวีระพล อินลี โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
130 นางสาวณัฐสินี ชาววัง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
131 นายวริศ สนธิกรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
132 นายฤทธิชัย แก้วละมุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
133 นางสาวอรญา บุรกรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
134 นางชบา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
135 นางสาวปรียานุช จวงจันทร์ ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
136 นางเทียนทิพย์ วรรณพันธ์ ครูโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
137 นางสาวอรวรรณ ดอนชัย ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
138 นางสาวแสงจันทร์ ลายบุตรศรี ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
139 นางสาวชนิกา อาจวิชัย ครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
140 นางสาวฉัตรสุดา มหาเสนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
141 นางสาวจารวี เครือวัลย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
142 นางสาวศรัณน์ลักษณ์ เลิศมะเลา ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
143 นางรัชนีกร สวัสดิ์วงศ์ชัย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
144 นางวาสนา ศรีลาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการและเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
145 นายเจนวิชญ์ รามางกรู ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
146 นางสุมาลัย ผิวขำ ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
147 นางสาวเมธินี แสนโคตร ครูธุรการ โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
148 นางปานใจ สุขเสมอ ครู โรงเรียนดงหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
149 นายชินวัตร ชาวันดี ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
150 นางสาวกนิษฐา ประทุมลี ครูโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
151 นางสาวธัญวรัตม์ ไร่สงวน ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
152 นายสถาพร อ่อนโนนเขวา ครูโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรอกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
153 นายอำนาจ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
154 นายชัยวัฒน์ ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
155 นายวชิราวุธ ชื่นนิรันดร์ ครูโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
156 นายนพดล ขันแข็ง ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
157 นางชญานันท์ คนขยัน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
158 นายอนุชา ยืนยง ครูชำนาญการโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
159 นางวาสนา ศรีลาศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนดอนตาลวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
160 นางพรรณทิพา เกิดทองคำ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
161 นางมะลิวัลย์ คเณศโยธิน ครูโรงเรียนโชคชัยวิทยา กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
162 นายบุญชอบ อุสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
163 นางชบา ศรีวิชัย ครูโรงเรียนมุกดาหาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน
164 นายสิงหะ เดชฤทธิ์ ครู โรงเรียนมุกดาหาร กรรมการวินิจฉัยผลการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายอภิชาติ ธรรมสวาสดิ์ Tel : 0831442400 : ID LINE : ekapichat
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]