งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 661
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนภูเรือวิทยา สพม. เขต 19 เลย 1. เด็กหญิงพิยดา    สุวรรณชัย
2. เด็กหญิงจิดาภา    ศรีบุรินทร์
3. เด็กชายวัชราภร    ศรีบุรินทร์
4. เด็กหญิงจินดาหรา    บุตรพรม
5. เด็กหญิงณัฐนิชา    สาระมโน
6. เด็กหญิงอรปรียา    สิงค์คำป้อง
7. เด็กหญิงวรัญญา    การด
8. เด็กหญิงอริสา    สีทาสังฆ์
9. เด็กหญิงชริญญา    พรหมโสภา
10. เด็กหญิงกรกนก    สอนบัว
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบัวหลวง    เบาะแฉุะ
2. นางประภาวรรณ    สุขทองสา
ครูไม่ครบจำนวน
2 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต 19 เลย 1. นางสาวพรนภา    กมลรัตน์
2. นางสาวนันท์ธิชา    เหมะพา
3. นางสาวอำภา    คำอยู่
4. นางสาวจิราพร    เย็นขัน
5. นางสาวพรนภา    ชาญรบ
6. นางสาวธันย์ชนก    ทองซัง
7. นางสาวจิญาดา    เนตรแสงศรี
8. นางสาวอุลัยพร    เชื้อบุญมี
9. นางสาววิรัญญา    จันทะคุณ
10. นางสาววรัทยา    เนตรแสงศรี
1. นางจุฬาลักษณ์    บุญหรพม
2. นางจุไรรัตน์    มะชะศรี
3. นางสาวสุนีย์    ดำทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................