งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปกิจกรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 306
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม. เขต 19 เลย 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์    จันทร์ภิรมย์
2. เด็กชายธนสาร    สารวิจิตร
3. เด็กชายพีรวัฒน์    สำคัญ
4. เด็กชายวรวุฒิ    แก้วแพง
5. นางสาวพรชิตา    ประสมทรัพย์
6. นายจตุงรงค์    เนตรแสงศรีี
7. นางสาวปริษา    ทาทองสี
8. นางสาวจิรัชญา    เนตรแสงสี
9. นางสาวฉันท์ชนก    ธัญญารักษ์
10. นางสาวณัฐธิดา    บุตรพา
11. นางสาวน้ำผึ้ง    คำปูน
12. นางสาวมยรุี    สารมโน
13. นางสาวกุลธิดา    ควรศิริ
14. นางสาวสุภานัน    ศรีแสงรัตน์
15. นายวรวุฒิ    เนตรแสงศรีี
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นายฤทธิชัย    คนไว
2. นางวราวรรณ    ศรีธนะชาติ
3. นางสาวศิริสุดา    คณะศิริวงษ์
4. นางสาวสายชล    พรหมดี
5. นายเศรษฐศักดิ์    บับที
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................