งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลียนแปลงสถานที่แข่งขัน
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน รายการโครงงานคอมพิวเตอร์ ม.1-3  จากเดิมแข่งขันห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
เปลี่ยนไปแข่งขันที่อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 622
 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ที่     /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
******************************************
          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12–14 ธันวาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย เขต 19 จึงกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่ม 2 สหวิทยาเขตวังภูผา ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา เพื่อให้การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้
          ให้คณะกรรมการดำเนินงานที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเต็มกำลังความสามารถเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดีแก่ทางราชการ
          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
                   สั่ง ณ วันที่    เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562


 
กำหนดการ
"ศิลปหัตกรรมนักเรียน"
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
" เด็กอิสานรักษ์ถิ่น  สืบศิลป์หัตถกรรม  เลิศล้ำรอบรู้  ก้าวสู่สากล"
ระดับสหวิทยาเขตวังภูผา
******************************************************
     
 ลงทะเบียน 13 - 23 กันยายน 2562 
 แก้ไขรายชื่อ  27 - 30 กันยายน 2562
ส่งรายชื่อกรรมการ 18 กันยายน 2562    
ประชุมคัดกรองกรรมการ 24 กันยายน 2562
พิมพ์บัตร  2 - 3 ตุลาคม 2562
ประชุมกรรมการ 3 ตุลาคม 2562
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรรมนักเรียน 8-9 ตุลาคม 2562
*** สามารถส่งรายชื่อกรรมการได้ที่ e-Mail : [email protected]
             กรุณาลงชื่อ - สกุล วิทยฐานะ และโรงเรียนให้ชัดเจน

 
ดาวโหลดเอกสารสำหรับการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
        สหวิทยาเขตวังภูผา

 
หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม.  Download
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ–สกุล ผู้เข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. Download
หนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. Download
หนังสือขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. Download
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ–สกุล ครูผู้ฝึกสอนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. Download
หนังสือขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอนสำหรับโรงเรียนสังกัด สพม. Download

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 17
จำนวนทีม 1,005
จำนวนนักเรียน 2,306
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,530
จำนวนกรรมการ 1,221
ครู+นักเรียน 3,836
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,057
ประกาศผลแล้ว 189/239 (79.08%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 38
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 44
สัปดาห์ที่แล้ว 189
เดือนนี้ 132
เดือนที่แล้ว 805
ปีนี้ 5,078
ทั้งหมด 90,375