งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขตหลักเมืองเลย สพม. เขต 19
วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 305
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเชียงคาน สพม. เขต 19 เลย 1. นายตะวัน    จันมา
2. นางสาวธิญาดา    ซ้อนจันดี
3. นางสาวพรรณวษา    ยะคันทะ
4. นางสาวสาริกา    ธรรมลังกา
5. นางสาวกุลธิดา    ภูจาด
6. นายพิษณุ    ลาสม
7. นายอภิรักษ์    อ้วนสิมมา
8. นายธนบดี    แสงขาว
9. นายศิริพล    บุญเรือง
10. นายธิดารัตน์    พันธ์ุมีสุข
11. นางสาวณัฐพร    จันทร์สมบัติ
12. นางสาวจรรยาพร    อินทะศรี
13. นางสาวอรจิรา    สืบสาย
14. นายสุขุมพันธ์    พลกลาง
15. นายณัฐดนัย    กุลวงษ์
16. นายรพีพัตร    นกจันทร์
นักเรียนไม่ครบจำนวน
1. นางสาวทิพเนตร    น่วมหมวด
2. นายนวกาญจน์    ประทุมวัน
3. นายมนตรี    ผ่านสุข
4. นางรจนา    โพธิสมพร
5. นายวรพิพัฒน์    จันทสาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................