งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 5 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

แผนผังสนามแข่งขัน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

*************************************
 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลครู นักเรียนและกรรมการ   
*************************************
      กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ครู นักเรียนให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งประธานกรรมการแข่งขันใน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (ประกาศ สพฐ ที่เกี่ยวข้อง.)

         - เอกสารการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  
________________________________________________________________
 
แจ้งเพิ่มเติมในการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันและวัน-เวลาการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 
    1. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 [ทีม 2 คน]
          เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424
    2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
          เปลี่ยนเป็น โรงเรียนชุมแพศึกษา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423
_______________________________________________________
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 
    รายการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย 
      เปลี่ยนเป็นวันที่ 6 กันยายน 2562 เริ่มแข่งขันเวลา 07.00 -16.00 น. ที่ห้อง 238
 
_____________________________________________________________
 
ประกาศเพิ่มเติมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
       เนื่องด้วยมติในที่ประชุม จึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเอกสารประกอบการรายงานตัวของการแข่งขันภาษาต่างประเทศที่ 2 ดังนี้
      จากเดิมที่ในกรณีที่เอกสารประกอบไม่ครบแต่อนุโลมให้ลงแข่งขันได้ เปลี่ยนเป็น "เอกสารประกอบไม่ครบถ้วน จะไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการนั้นๆ"
 
_______________________________________________________________
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันและวัน-เวลาในการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
   1. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
        เปลี่ยนเป็น วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09:00 น. - 15:00 น.
   2. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 [เดี่ยว]
        เปลี่ยนเป็น วันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12:00 น. 
 
____________________________________________________________
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันและเวลาการแข่งขัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
        เนื่องจากห้องที่ใช้จัดการแข่งขันมีข้อขัดข้องบางประการ ต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันและเวลาการแข่งขัน ดังนี้
   1. กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  ม.1-ม.3 เปลี่ยนแปลง  เวลาการแข่งขัน
          จาก  เวลา 09.00-15.00 น.   เป็น  เวลา  09.00-10.30 น.
   2. กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม  ม.4-ม.6 เปลี่ยนแปลง  สถานที่แข่งขันและเวลาการแข่งขัน
         จาก  ห้องสภานักเรียน  เวลา 09.00-15.00 น. เป็น  ห้อง 127  เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป
______________________________________________________________
__________________________________________________________
 
ประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
แจ้งหัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม.ต้น/ม.ปลาย
หัวข้อในการแข่งขัน Impromptu Speech ม.ต้น
   1. Use of technology in education
   2. Future goals
   3. How can you improve the environment in your community? 
หัวข้อในการแข่งขัน Impromptu Speech ม.ปลาย
   1. Have you noticed the changes in the environment?
   2. Is education keeping up with the different career choices
   3. Has Science & Technology affected your life in the last 2 years?
 _______________________________________________________________
 
เรียนเชิญท่านผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น กลุ่ม 5
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
>>>เอกสารขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด<<<
_____________________________________________________________
 
เอกสารประกอบการรายงานตัวผู้แข่งขัน
การแข่งขันภาษาต่างประเทศที่สอง 
   1. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่เป็นปัจจุบัน
   2. หนังสือรับรองคุณสมบัตินักเรียน >>>> คลิกที่นี่
   3. ตารางเรียนในเทอมปัจจุบันของนักเรียน
   4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ยกเว้นการแข่งขันละครสั้น)
   5. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (ที่พิมพ์จากระบบ)
   6. สำเนาบทพูดจำนวน 1 ชุด (การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ) , สำเนาบทละคร จำนวน 1 ชุด (การแข่งขันละครสั้น)


****หมายเหตุ***** 
     1. เอกสารในข้อที่ 1 และ 2 ต้องมีลายเซ็นผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้ที่รักษาราชการแทนลงนามรับรอง และประทับตรา โรงเรียนเท่านั้น
     2. ในกรณีที่เอกสารประกอบการรายงานตัวไม่ครบ สามารถเข้าแข่งขันต่อได้แต่ต้องนำเอกสารมาส่งให้ครบภายในเวลาที่ กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขันนั้น ๆ
 ________________________________________________
 
* กำหนดการส่งเอกสาร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน*
1. กิจกรรมสภานักเรียน
  - เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี จำนวนไม่เกิน 120 หน้า 
    (นับตั้งแต่หน้าปกถึงปกหลัง หากเกินจะไม่ได้พิจารณา) โดยจัดรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อ
    ที่กำหนดให้ทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่มพร้อมสำเนา จำนวน 3 เล่ม รวมทั้งหมด 4 เล่ม
  - ผังรูปถ่ายคณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 1 แผ่น ตามเกณฑ์การแข่งขัน 

2. กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) ม.ต้น และ ม.ปลาย
  - เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (ปีการศึกษา 2559-2561)
    จำนวนไม่เกิน 80 หน้า (นับจากสารบัญจนถึงหน้าสุดท้ายของภาคผนวก 
    หากเกินจากที่กำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน) 
    (โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังได้ 3 ปี) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนลงนามรับรอง
    ความถูกต้องของเอกสาร จำนวน 5 เล่ม
 
** ทั้ง 2 กิจกรรม ส่งภายใน วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. 
     
ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
___________________________________________________________
 
เรียนเชิญ คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
จังกวัดขอนแก่น กลุ่ม 5 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ร่วมประชุมในวันที่ 3 กันยายน 2562  ณ สนามแข่งขันกิจกรรมดังต่อไปนี้
   1. สนามโรงเรียนชุมแพศึกษา ประชุมเวลา 09:00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ 
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   2. สนามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประชุมเวลา 13:00 น. ณ ห้องโสตฯ
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
       - คอมพิวเตอร์
       - หุ่นยนต์ ประชุมที่โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
เวลา 13:00 น.
   3. สนามโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประชุมเวลา 09:00 น. ณ หอประชุมแสนเมือง
       - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
       - ทัศนศิลป์,ดนตรี,นาฎศิลป์
       - กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
   4. สนามโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ประชุมเวลา 09:00 น. ณ ห้องโสตฯ อาคาร3
       - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
_________________________________________________________________
**ประกาศแจ้งให้ทราบ**
   1. Username และ Password ในการลงทะเบียนแข่งขันให้โรงเรียนใช้รหัสเดิม
    2. ระบบเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
    3. หากโรงเรียนของท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบดังนี้
       1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
โทร. 082 106 9685 โรงเรียนชุมแพศึกษา
       2. นางสาวอุมารินทร์  หงษ์เหิน
โทร. 099 419 3994 โรงเรียนหนองเรือวิทยา
       3. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร 
โทร. 062 291 5599 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
       4. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
โทร. 083 332 6983  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
____________________________________________________________
 
 


 
รายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
OS : Windows 10
System
Processor:        Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz 2.21 GHz
RAM:               4.00 GB
System type     64-bit Operating System, x64-based processor

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
OS : Windows 10
System
Processor:         Intel(R) Pentium(R) CPU J2900 @ 2.41GHz 2.41 GHz
RAM:                4.00 GB
System type      64-bit Operating System, x64-based processor

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
OS : Windows 10
System
Processor:           Intel(R) Core(TM) i3-5005U CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz
RAM:                  4.00 GB
System type        64-bit Operating System, x64-based processor

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4
OS : Windows 10
System
Processor:          Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz
RAM:                 4.00 GB
System type       64-bit Operating System, x64-based processor

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5
OS : Windows 10
System
Processor:           Intel(R) Pentium(R) CPU G2020 @ 2.90GHz 2.90 GHz
RAM:                  4.00 GB
System type        64-bit Operating System, x64-based processor
 
   1. กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ จุดลงทะเบียน>>> คลิก  จุดรายงานผล ห้อง 412
   2. กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
       - จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องที่แข่งขันของแต่ละกิจกรรม  ตามตารางการแข่งขัน
       - จุดรายงานผล  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม    ห้อง 128
   3. กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
       - จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องที่แข่งขันของแต่ละกิจกรรม ตามตารางการแข่งขัน
       - จุดรายงานผล  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้อง 221
   4. กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
       - จุดลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องที่แข่งขันของแต่ละกิจกรรม ตามตารางการแข่งขัน
       - จุดรายงานผล  ห้อง 624
   5. กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
       - จุดลงทะเบียนเต็นท์ระหว่าอาคาร 2 กับอาคาร 3 ฝั่งห้องประชาสัมพันธ์
       - จุดรายงานผล  ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้อง 327
 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 11:47 น.
   1. นายคุณาธิป จำปานิล กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  โทร 095-6530784
   2. นายวทัญญู สุวรรณประทีป กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  โทร 086-5068167
   3. นายวรจิตร ทิพเนตร์ ลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์  โทร 084-6560525
   4. นายวชิร สืบปรุ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  โทร 085-9270265
   5. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  โทร 064-8097834
   6. นางสาวิตรี ด้วงตะกั่ว กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โทร 087-2347406
   7. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง คอมฯ การงานอาชีพ หุ่นยนต์ โทร 083-6722215
   8. นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ทัศนศิลป์ โทร 089-621680
   9. นางเยาวพา ทองแย้ม ดนตรี โทร 094-2906498
   10. นายวิทยา แฝงด่านกลาง นาฏศิลป์ โทร 084-8291529
   11. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ท้องถิ่นอีสาน โทร 086-8600272
   12. นางพิลัยพร นิระมิตร กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา โทร 095-2825670
   
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 21:10 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 25
จำนวนทีม 1,350
จำนวนนักเรียน 3,051
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,014
จำนวนกรรมการ 1,023
ครู+นักเรียน 5,065
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,088
ประกาศผลแล้ว 220/234 (94.02%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 32
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 42
สัปดาห์ที่แล้ว 204
เดือนนี้ 148
เดือนที่แล้ว 1,360
ปีนี้ 5,661
ทั้งหมด 153,404