สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สพม. เขต ๒๕ (ขอนแก่น)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 20 1. นายภาณุวัฒน์  แสนสีมน
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอินทราณี  หวังคำ
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรพันธุ์  โสดาดง
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ศรีหาจันทร์
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงวาสนา  ช่วยคำชู
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายภูมิพัฒน์  ปัญหาผล
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. นางสาวจารุวรรณ  ทับสุริ
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  เหล่าทองสาร
 
1. นางสาวชนิดา   บุตรจันทร์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวิชุดา  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงอนัญพร  ปฏิขานัง
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นายธนภัทร  ละครพล
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายจีระศักดิ์  แสนโคตร
 
1. นางสาวสายใจ  สมบูรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวศลิษา  ปิ่นเภท
 
1. นายสุรชัย  มาตราช
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราพร  มาตรา
2. เด็กหญิงปรียานุช  คำผิว
3. เด็กหญิงศุภธิดา  พลลาภ
 
1. นายสุรชัย  มาตราช
2. นางสาวศราวรรณ  สุขวิชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายพชรพล  คุณะเพิ่มศิริ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองห่อ
 
1. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรชาติ  ดีศาสตร์
 
1. นางสาวสายใจ  สมบูรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 14 1. นางสาวป่านชีวา  สุนา
 
1. นายสุรชัย  มาตราช
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พินิจมนตรี
 
1. นางสาวศราวรรณ  สุขวิชัย
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 5 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ศิริปรีชาพันธ์
2. นายอดิศร  ซุนขวัญ
3. นายเทพบดินทร์  คำบุญเกิด
 
1. นางสาวกิรภา  ราชโคตร
2. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฐพร  มูลสมบัติ
2. เด็กหญิงศิราภรณ์  เกษสิงหา
3. เด็กหญิงเกษศิริ  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นางสาวพนิดา  จังหวะ
2. นางสาวอัญชลี  ถีระสา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 6 1. นางสาวบุญทริตา  สีหาราช
2. นางสาววรรณทิมา  สุริยา
3. นางสาวสิราวรรณ  ชาวเหนือ
 
1. นางนันทวัน  มุริจันทร์
2. นางสาวกิรภา  ราชโคตร
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กมั่นหมาย
2. เด็กชายณัฐพล  เกียนนอก
3. เด็กหญิงปาริตา  แซ่อือ
4. เด็กหญิงรวินทร์นิภา  โพธิ์ศรีอุ่น
5. เด็กหญิงสุภิญญา  วรจักร
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์  วาสิงหน
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79.2 เงิน 13 1. เด็กหญิงพรฑิวา  ประกอบกิจ
2. เด็กชายสุรเดช  สาระรัตน์
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์  วาสิงหน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายกฤษฎา  ลึดบัด
2. นางสาวปิณภา  มาตรา
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์  วาสิงหน
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงคีตาภัทร  บุญสุโข
2. เด็กหญิงจินดามณี  วงษ์รินยอง
 
1. นายปอย  คำภูธร
2. นายนฤทธิ์  โทรัตน์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 12 1. นางสาวภาวินา  มืดมาก
2. นางสาววรรณกร  ทาเจริญ
 
1. นายปอย  คำภูธร
2. นายนฤทธิ์  โทรัตน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเตชิณี  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  แสงยศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงแพรวา  แสงยศ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวโสระยา  แก้วผิวอาจ
 
1. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมทินี  เตียนสันเทียะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์    วารูปสีเพชร
2. เด็กชายอธิยุต  คำแก้ว
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  รองหานาม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ธิศาลา
2. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นางสาวศิรินภา  ธรรมลา
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวัฒน์  ราชเสนา
2. นายธีรภัทร์  หวังคำ
3. นายนวพล   ค้อชากุล
4. นายพีธ์นิธิ  ศิริปรีชาพันธ์
5. นายพีรพงศ์  โภคาเทพ
6. นายรพิพัฒน์  ไชยหงสา
7. นายสิทธิชัย  ขันทอง
8. นายสุทิวัส  อาสว่าง
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีโนนทอง
2. นางวราภรณ์  วาสิงหน
3. นางสาวอัญชลี  ถีระสา
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ชินพลอย
 
1. นางอรอุมา  จารเครือ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  พารี
 
1. นางสาวสุทธิ์สิรี  ศิลา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.75 เงิน 9 1. นางสาวสุวนันท์  ปฏิขานัง
 
1. นางอรอุมา  จารเครือ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปิยากร  มูลสมบัติ
2. นางสาวพรปวีณ์  มีกลิ่น
 
1. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.33 เงิน 7 1. นางสาวจุฑารัตน์  เพิ่มพูล
2. นางสาววงจันทร์  แซ่หาง
 
1. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายณเรนธร  ระวงษา
2. เด็กชายอภิชัย  วิเศษทรัพย์
 
1. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
2. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวจิราวรรณ  คล้ายป้อม
2. นางสาวสาลิกา  เหล่าโคตร
 
1. นางดลพร  ชื่นสมบัติ
2. นางนิภาพร  พินิจมนตรี
 
41 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฏฐพล  พลศรี
2. นายพงศกร  พิมพ์วิเศษ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  วอแพง
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นายพันกร  ศรีวัฒนเรืองกุล
 
42 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนัฐชา  บุญสุโข
2. นายธีรวัฒน์  สุทธิปัญโญ
3. นายนิธิพัฒน์  เมืองฮาม
 
1. นางอมรวรรณ  สุทธิจักร
2. นายพันกร  ศรีวัฒธนเรืองกุล
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายปัณณธร  ภูวงค์ผา
2. เด็กหญิงสุมิตรภรณ์  มิเถาวัลย์
3. เด็กหญิงอารยา  เกียนนอก
 
1. นางสาวมัทนียา  เพ็ชรนอก
2. นางยุพาพิน  แก้วเบ้า
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายฉัตรมงคล  พิมพ์วันคำ
2. นายธีรพงษ์  พิทา
3. นายสะมะพล  ชาหลวง
 
1. นางสาวมัทนียา  เพ็ชรนอก
2. นางยุพาพิน  แก้วเบ้า
 
45 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดลฤทธิ์  นนเทศา
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
46 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธัญพิสิษฐ์  นิลหล้า
 
1. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
 
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88.99 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยวัตร  ลักขษร
2. เด็กชายพลวัตร  มงคุณ
 
1. นางสาวกิรภา  ราชโคตร
2. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์