งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ขอนแก่น กลุ่ม 4 ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการแก้ไข+เปลี่ยนตัว
กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ครู นักเรียนให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งประธานกรรมการแข่งขันใน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (ประกาศ สพฐ ที่เกี่ยวข้อง.)
• เอกสารการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  

****ประกาศเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขันกิจกรรม 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน] จากเวลา 09.00-12.00 น.เป็น 13.00-16.00 น. ในวันที่ 5 กันยายน 2562 

ประกาศเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ

จากการประชุมแต่ละกิจกรรมมีมติที่ประชุมเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทุกกิจกรรม เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.

2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) การแข่งขันจะเริ่มภาคเช้าทั้งในระดับ ม.1-3 จานวน 2 ทีม และ ม.4-6 จำนวน 3 ทีม ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น.

2.1 ให้แต่ละทีมส่งบทละครก่อนการแข่งขัน จานวน ทีมละ 5 ชุด
2.2 เวลาในการลงทะเบียนและแข่งขันดังนี้
-ลงทะเบียน เวลา 08:00-09:00 น.
-เริ่มแข่งขัน เวลา 09:30 น.
2.3 เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตัว) โดยกำหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันดังนี้
ระดับ ม.1-3 ใช้เวลาในการแสดง 8-10 นาที
ระดับ ม.4-6 ใช้เวลาในการแสดง 8-10 นาที
2.4 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนนแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการแสดง (Acting) 30 คะแนน
2) ด้านเนื้อหาบทละคร (Story) 40 คะแนน
3) ด้านผลงานการแสดง (Production) 20 คะแนน
4) พูดในเวลาที่กำหนด (Stage Presentation) 10 คะแนน
2.5 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 คน ประกอบด้วยชาวไทยจำนวน 3 คน และชาวต่างชาติ (Native Speaker) 1 คน ตัดสินตามเกณฑ์การแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.6 สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน อาคาร 4 ห้อง 428
ห้องแข่งขัน อาคาร 4 ห้อง 417

3. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
3.1 การแข่งขันจะจัดในภาคเช้าทั้งในระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 โดยจะมีการจับสลากลำดับในการพูดก่อนเริ่มการแข่งขัน
3.2 หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน โดยในแต่ละระดับจะมีทั้งหมด 3 หัวข้อ นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ และตอบคำถามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จับสลากได้ 1 คำถามในกรณีที่นักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนของเนื้อหา (Content) เท่านั้น ซึ่งในแต่ละระดับมีหัวข้อดังต่อไปนี้
ระดับ ม.1-3
- สิ่งแวดล้อม (Environment)
- การเดินทางท่องเที่ยว (Travelling)
-วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี (Science or Technology)
ระดับ ม.4-6
- สิ่งแวดล้อม (Environment)
- สุขภาพหรือสวัสดิการ (Health or Welfare)
-วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี (Science or Technology)
3.3 เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนาตัว) โดยกำหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันดังนี้
ระดับ ม.1-3 ใช้เวลาในการพูด 4-5 นาที
ระดับ ม.4-6 ใช้เวลาในการพูด 5-6 นาที
3.4 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านเนื้อหา (Content) 40 คะแนน
2) ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Accuracy and Consistency) 40 คะแนน
3) ด้านความสาเร็จในการถ่ายทอด (Presentation) 15 คะแนน
4) พูดในเวลาที่กำหนด (Time) 5 คะแนน
3.5 คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คน ประกอบด้วยชาวไทยจำนวน 4 คน และชาวต่างชาติ (Native Speaker) 1 คน ตัดสินตามเกณฑ์การแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.6 สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน อาคาร 5 ห้อง 525 -526
ห้องแข่งขัน อาคาร 5 ห้อง 528
4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords Games)
4.1 การแข่งขันจะเริ่มภาคเช้าทั้งในระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 โดยจะมีการจับสลากลำดับที่เพื่อจับคู่ก่อนเริ่มการแข่งขัน ดังนี้
- รอบแรกกระดานที่ 1--3 (1 พบ 2, 3 พบ 4, 5 พบ 6, ... ) จบในภาคเช้า
- รอบสองกระดานที่ 4--5 เริ่มช่วงบ่าย
- รอบสามชิงชนะเลิศระหว่าง 2 ทีม
4.2 สถานที่แข่งขันดังนี้
- ระดับมัธยมต้น แข่งขัน ห้อง 531 อาคาร 5
- ระดับมัธยมปลาย แข่งขัน ห้อง 532 อาคาร 5 4.3 เวลาในการลงทะเบียนและแข่งขันดังนี้
- ลงทะเบียน เวลา 08:00 - 09:00 น.
- จับสลากจับคู่แข่งขัน เวลา 09:10 - 09:20 น.
- เริ่มแข่งขัน เวลา 09:30 น.
- เวลาที่ใช้ในแข่งขันกระดานละ เวลา 22 น.
***เมื่อถึงเวลาแข่งขันผู้เข้าแข่งขันมาช้ากว่าเวลาที่กาหนด 15 นาทีถือว่าสละสิทธิ์
หมายเหตุ
- ให้ผู้เข้าแข่งขันนาอุปกรณ์แข่งขันมาด้วย
- ให้ผู้เข้าแข่งขันดาวน์โหลด Application Chess Clock for Scrabble ลงโทรศัพท์มือถือด้วย
- กติกาและมารยาทการแข่งขันตามเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69


ประกาศเพิ่มเติมการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ครั้งที่ 69 จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 4  (วิทยาศาสตร์)

*************************************
  1. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  และสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ทั้งระดับม. ต้น (ม.1-ม.3) และระดับม. ปลาย (ม.4-ม.6)  ส่งรูปเล่มรายงานจำนวน  6 ชุด ที่จุดรับลงทะเบียนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์ (อาคารที่ 5 )  โรงเรียนน้ำพองศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00น. ของวันที่ทำการแข่งขัน
  2. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแข่งขัน โดยจะทำการแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน 2562  ทั้งระดับ ม. ต้น (ม.1-ม.3) และระดับม. ปลาย (ม.4-ม.6)  โดยสามารถลงทะเบียนเข้าแข่งขัน และส่งเล่มรายงานจำนวน 7 ชุด    ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00น.  ณ จุดรับลงทะเบียนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์  (อาคารที่ 5 ) โรงเรียนน้ำพองศึกษา  - ระดับ ม. ต้น (ม.1-ม.3) เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.- ระดับ ระดับม. ปลาย (ม.4-ม.6)   เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
  3. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 และประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3  ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันที่ อาคารวิทยาศาสตร์ (อาคารที่ 5 ) โรงเรียนน้ำพองศึกษา ตั้งแต่เวลา   08. 00 น. – 09.00 น.  และทำการแข่งขันเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่ห้องเรียนสีเขียว ชั้น 1 อาคาร 5 และเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ที่หอประชุม 50 ปี  โรงเรียนน้ำพองศึกษาในวันที่ 5 กันยายน 2562  ทั้ง 2 รายการ

การจัดกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)

1. ปรับเปลี่ยนเวลาทำการแข่งในวันที่ 5 กันยายน 2562 บางรายการ จาก 13.00-16.00 น. เป็น 09.00-12.00 น. ดังนี้

2. การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมการแข่งขันบางรายการได้ update ในตารางการจัดการแข่งขันเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว
3. กิจกรรมโครงงานอาชีพ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ส่งเล่มรายงานที่จุดรายงานตัวในวันแข่งขัน จำนวน 5 เล่ม พร้อม CD

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 กลุ่มที่ 4 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ที่ รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่/เวลา สถานที่ลงทะเบียน
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 1
ห้องโสตทัศนศึกษา
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-16.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 1
ห้องโสตทัศนศึกษา
6 ก.ย. 2562
09.00 น.-16.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
3 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 521
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-13.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
4 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 521
6 ก.ย. 2562
09.00 น.-13.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
5 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 523-524
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-13.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
6 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 523-524
6 ก.ย. 2562
09.00 น.-13.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 528
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-12.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 528
5 ก.ย. 2562
13.00 น.-16.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 525 - 526
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-13.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
10 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 5 ชั้น 2
ห้อง 525 - 526
6 ก.ย. 2562
09.00 น.-13.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา
11 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
หอประชุม 100 ปี
อำเภอน้ำพอง
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-16.00 น.
หอประชุม 100 ปี
อำเภอน้ำพอง
12 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภท
บินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
หอประชุม 100 ปี
อำเภอน้ำพอง
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-16.00 น.
หอประชุม 100 ปี
อำเภอน้ำพอง
13 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 อาคาร 5
ห้องสิ่งแวดล้อม
และสนามฟุตบอล
5 ก.ย. 2562
09.00 น.-16.00 น.
บริเวณ หน้าอาคาร 5
โรงเรียนน้ำพองศึกษา


 หมายเหตุ 

1. ทุกกิจกรรมการแข่งขันลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขัน
2. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท ทดลอง / โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่งประดิษฐ์ / ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย ส่งรายงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 6 เล่ม  ที่จุดลงทะเบียนของวันที่ทำการแข่งขัน
3. กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6 ส่งรายงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 7  เล่ม  ที่จุดลงทะเบียนของวันที่ทำการแข่งขัน


แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาการแข่งขันคอมพิวเตอร์ 

การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกกิจกรรมแข่งขันในวันที่ 5 กันยายนเพียง 1 วันตามเวลาและสถานที่ดังนี้ 
   1). การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เวลา 09.00-14.00 น.
   2) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เวลา 09.00-14.00 น.
   3) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เวลา 09.00-14.00 น.
   4) การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เวลา 09.00-14.00 น.
   5) การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 เวลา 09.00-14.00 น.
   6) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เวลา 09.00-12.00 น.
   7) เรียนรวม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เวลา 09.00-12.00 น.
   8) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 เวลา 13.00-16.00 น.
   9) การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เวลา 09.00-14.00 น.
  10) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เวลา 09.00-12.00 น.
  11) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เวลา09.00-12.00 น.
  12) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เวลา13.00-16.00 น.
  13) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 เวลา 13.00-16.00 น.
  14) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ห้อง 637 เวลา 09.00-16.00 น.
  15) การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ห้อง 637 4 เวลา 09.00-16.00 น.

การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

จากการประชุมแต่ละกิจกรรมมีมติที่ประชุมเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม ดังนี้
1) ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทุกกิจกรรม เริ่มลงทะเบียนเวลา 8.30 น. ณ จุดแข่งขัน
2) กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎีทั้ง 2 ระดับ จะแข่งขันพร้อมกัน ห้องเดียวกัน เวลา 9.00–12.00 น.
   อนุญาตให้จัดเตรียมนำเสนอได้ตั้งแต่ 7.30 น. โดยคณะกรรมการจัดเตรียมโต๊ะนักเรียนไว้ทีมละ 4 ตัว
   และส่งเอกสารรูปเล่ม 6 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน
3) กิจกรรมโครงงานคณืตศาสตร์ประเภทบูรณาการ ระดับ ม.1-3 อนุญาตให้จัดเตรียมนำเสนอได้ตั้งแต่ 7.30 น.
   โดยคณะกรรมการจัดเตรียมโต๊ะนักเรียนไว้ทีมละ 4 ตัว และส่งเอกสารรูปเล่ม 7 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน และ
   ระดับ ม.4-6 ส่ง 1 ทีม ไม่มีการแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคต่อไป
4) กิจกรรมคิดเลขเร็วทั้ง 2 ระดับ จะทำการแข่งขันพร้อมกัน ห้องเดียวกัน เวลา 9.00 – 12.00 น.
5) การแข่งขันทุกกิจกรรมทำการแข่งขันในวันที่ 5 กันยายน 2562 วันเดียวเท่านั้น

กิจกรรม "ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นอีสาน" 

1. ทุกการแข่งขัน ทั้งเดี่ยวและวง ให้มารายงานตัว แสดงตัวตน ลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน คือ "อาคาร 5 ห้องสมุด" (อาคารข้างป้อมยาม)
2. กรรมการจะเริ่มรับรายงานตัว ดังนี้
     2.1 การแข่งขัน "วงโปงลาง" รายงานตัวตั้งแต่  8.00-9.30 น. โดยลำดับการแข่งขัน คือ 1.ศรีกระนวนวิทยายคม และ 2. น้ำพองศึกษา
     2.2 การแข่งขัน "เดี่ยวโปงลาง พิน แคน โหวด" รายงานตัว ตั้งแต่ 9.00-10.00 น. โดยลำดับ การแข่งขัน จะจับฉลาก เวลาประมาณ 10.30 น.
3.ให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมหลักฐานและแสดงตัวตน ตามเกณฑ์การแข่งขันกลาง
4.หากมีการเปลี่ยนตัวผู้แข่ง ให้ผู้ฝึกสอนเตรียมหลักฐานประจำตัว และเตรียมเอกสาร DOC.5 กรอกให้เรียบร้อย

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromutu Speech)

จากการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromutu Speech) คณะกรรมการทั้ง ๕ ท่านมีมติดังต่อไปนี้
          1.การแข่งขันจะจัดในภาคเช้าทั้งในระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 โดยจะมีการจับสลากลำดับในการพูดก่อนเริ่มการแข่งขัน
          2. หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน โดยในแต่ละระดับจะมีทั้งหมด 3 หัวข้อ นักเรียนมีสิทธิ์จับสลาก 2 ครั้ง แล้วเลือกพูดเพียง 1 หัวข้อ และตอบคำถามเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จับสลากได้ 1 คำถามในกรณีที่นักเรียนพูดไม่ตรงตามหัวข้อที่จับสลากได้ กรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนในส่วนของเนื้อหา (Content) เท่านั้น ซึ่งในแต่ละระดับมีหัวข้อดังต่อไปนี้
     ระดับ ม.1-3
                   - สิ่งแวดล้อม (Environment)
                   - การเดินทางท่องเที่ยว (Travelling)
                   -วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี (Science or Technology)
    ระดับ ม.4-6
                   - สิ่งแวดล้อม (Environment)
                   - สุขภาพหรือสวัสดิการ (Health or Welfare)
                   -วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยี (Science or Technology)
          3. เวลาในการพูด (บวก/ลบ 30 วินาทีไม่ตัดคะแนน) ใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดตัดนาทีละ 1 คะแนน (ไม่รวมเวลาที่ใช้ในการแนะนำตัว) โดยกำหนดเวลาที่ใช้ในการแข่งขันดังนี้
   ระดับ ม.1-3   ใช้เวลาในการพูด          4-5   นาที
   ระดับ ม.4-6  ใช้เวลาในการพูด           5-6   นาที
         4. เกณฑ์การให้คะแนน    คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
            4.1 ด้านเนื้อหา (Content)               40       คะแนน
            4.2 ด้านความคล่องแคล่วในทักษะภาษา (Accuracy and Consistency) 40    คะแนน
            4.3 ด้านความสำเร็จในการถ่ายทอด (Presentation)        15       คะแนน
            4.4 พูดในเวลาที่กำหนด (Time)                              5         คะแนน
         5.คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คน ประกอบด้วยชาวไทยจำนวน 4 คน และชาวต่างชาติ (Native Speaker) 1 คน ตัดสินตามเกณฑ์การแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
         6. สถานที่ในการจัดการแข่งขัน
            ห้องเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน อาคาร 5 ห้อง 525 -526
            ห้องแข่งขัน               อาคาร 5 ห้อง 528
 

ประกาศการแก้ไข+เปลี่ยนตัว

ในช่วงวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ครู นักเรียนให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งประธานกรรมการแข่งขันใน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (ประกาศ สพฐ ที่เกี่ยวข้อง.)
• เอกสารการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  

** ประกาศการจัดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 69 จังหวัดขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 4 **
                         โรงเรียนที่จะร่วมแข่งขันสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้โดยใช้ 
USER เดิม PASSWORD
เดิมลงทะเบียนได้  16 ส.ค. 2562  -  27 ส.ค. 2562
                        หากไม่สามารถเข้าระบบได้ หรือ โรงเรียนไม่มีชื่อในระบบให้ติดต่อ
ฝ่ายประสานงานได้ทุกเบอร์

 
29-30 สิงหาคม 2562 : เปิดให้โรงเรียนที่ส่งทีมเข้าแข่งขันได้แก้ไข+เปลี่ยนตัว ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14:29 น.
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน สหวิทยาเขตพระธาตุ-ขามเแก่น และ ผู้อำนวยการสังกัด อบจ.ขอนแก่น ในโซนที่ตั้งของ สพป.ขก.4 ร่วมประชุม ณ ห้องสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 11:50 น.
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 กลุ่ม 4
ผอ.ฉัตร  สิงห์บุราณ  064-464-2039
รอง ผอ. ลักษณ์มณี  แสงสุพิน  064-417-9878
นายไพรินทร์  พลเยี่ยม  089-277-8542
email: [email protected]
นางสาวพรพรรณ์  ดวงปาโคตร 091-050-4729

ผู้ดูแลระบบ
นายเฉลียวศักดิ์  คำวงษ์  092-908-6952 ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
email: [email protected]
นายขวัญชัย  ศรีนวล  097-007-5254  ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
email:[email protected]
นางสาวอมรรัตน์  จุมพล  085-001-1944  ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
นางธิดารัตน์  ใจสุข  087-225-6749  ครู โรงเรียนน้ำพองศึกษา
**สามารถติดต่อขอรหัสเข้าใช้ระบบลงทะเบียนหรือลงข่าวประชาสัมพันธ์ได้ตามเบอร์ติดต่อ

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 24
จำนวนทีม 1,089
จำนวนนักเรียน 2,532
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,637
จำนวนกรรมการ 1,019
ครู+นักเรียน 4,169
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,188
ประกาศผลแล้ว 208/233 (89.27%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 38
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 43
สัปดาห์ที่แล้ว 223
เดือนนี้ 133
เดือนที่แล้ว 1,440
ปีนี้ 9,311
ทั้งหมด 135,851