แจ้งหัวข้อการแข่งขันทัศนศิลป์
รายการประติมากรรมลอยตัว ขนาด 25"X25"
ม.1-ม.3 หัวข้อ "สัตว์ป่าของไทย"
ม.4-ม.6 หัวข้อ "โครงการในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9"
รายการแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ม.1-ม.3 หัวข้อ "นวัตกรรมสร้างชาติ"
ม.4-ม.6 หัวข้อ "Thailand 4.0"
รายการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ม.1-ม.3 หัวข้อ "ท่องเที่ยวไทย" ขนาด 25"X22"
รายการแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ 
ม.1-ม.3 หัวข้อ "การละเล่นไทย" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ "วิถีไทย"
รายการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
ม.1-ม.3 หัวข้อ "ท้องถิ่นของเรา" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ "ประเพณีไทย"
รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1-ม.3 หัวข้อ "ในหลวง ร.10" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ "สีสันแห่งจินตนาการ"
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ม.1-ม.3 หัวข้อ "เทคโนโลยีกับสังคมไทย" 
ม.4-ม.6 หัวข้อ " Thailand 4.0"
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12:56 น.