แจ้งให้ทราบ
เรียนแจ้ง กรรมการตัดสินทุกกิจกรรม
เชิญคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน เข้าประชุมพร้อมกัน
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนพล
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 20:22 น.