แจ้งให้ทราบ
1. Username และ Password ในการลงทะเบียนแข่งขันให้โรงเรียนใช้รหัสเดิม
2. ระบบเปิดให้ลงทะเบียนแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
3. หากโรงเรียนของท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ให้ติดต่อ ครูนฤมล ขุนแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0875682613
วันพฤหัสบดี ที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 20:12 น.