สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองพลพิทยาคม 43 31 20 94 104 13 1 1 118
2 พล 26 21 17 64 81 22 7 1 110
3 หนองสองห้องวิทยา 23 17 13 53 70 15 6 2 91
4 อมตวิทยา 17 17 8 42 64 15 5 3 84
5 แวงใหญ่วิทยาคม 17 11 9 37 56 18 4 4 78
6 ท่านางแนววิทยายน 17 10 15 42 59 13 5 5 77
7 แวงน้อยศึกษา 10 9 4 23 27 20 7 5 54
8 เบญจมิตรวิทยา 9 5 3 17 17 9 3 2 29
9 โนนศิลาวิทยาคม 8 8 14 30 43 16 8 4 67
10 ศรีหนองกาววิทยา 6 13 8 27 39 7 7 3 53
11 สันติพัฒนกิจวิทยา 5 1 0 6 18 5 2 3 25
12 ก้านเหลืองวิทยาคม 4 6 7 17 34 18 5 4 57
13 ไตรคามวิทยา 4 4 3 11 26 10 4 4 40
14 พลพัฒนศึกษา 1 2 2 5 13 11 3 2 27
15 กระแสพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 4 4 8 15 5 9 5 29
17 โนนข่าวิทยา 0 2 4 6 15 10 3 1 28
18 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 1 0 1 9 13 8 4 30
รวม 191 162 131 484 691 220 87 53 998