สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองพลพิทยาคม 42 30 16 88 97 13 1 1 111
2 พล 26 21 17 64 81 22 7 1 110
3 หนองสองห้องวิทยา 22 17 13 52 67 15 6 2 88
4 อมตวิทยา 15 12 8 35 57 15 5 3 77
5 ท่านางแนววิทยายน 15 8 14 37 53 13 5 5 71
6 แวงใหญ่วิทยาคม 11 7 8 26 45 18 4 4 67
7 แวงน้อยศึกษา 7 9 4 20 23 19 7 5 49
8 โนนศิลาวิทยาคม 7 8 14 29 42 16 8 4 66
9 เบญจมิตรวิทยา 6 5 2 13 13 9 3 2 25
10 ศรีหนองกาววิทยา 5 13 8 26 38 7 7 3 52
11 สันติพัฒนกิจวิทยา 5 1 0 6 18 5 2 3 25
12 ไตรคามวิทยา 4 4 3 11 26 10 4 4 40
13 ก้านเหลืองวิทยาคม 2 5 5 12 29 18 5 4 52
14 พลพัฒนศึกษา 1 2 2 5 13 11 3 2 27
15 กระแสพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
16 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 0 4 4 8 15 5 9 5 29
17 โนนข่าวิทยา 0 2 4 6 15 10 3 1 28
18 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 7 13 8 4 28
รวม 169 148 122 439 640 219 87 53 946