สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองพลพิทยาคม 104 13 1 1 118
2 พล 81 22 7 1 110
3 หนองสองห้องวิทยา 70 15 6 2 91
4 อมตวิทยา 64 15 5 3 84
5 ท่านางแนววิทยายน 58 13 5 5 76
6 แวงใหญ่วิทยาคม 56 18 4 4 78
7 โนนศิลาวิทยาคม 43 16 8 4 67
8 ศรีหนองกาววิทยา 39 7 7 3 53
9 ก้านเหลืองวิทยาคม 34 18 5 4 57
10 แวงน้อยศึกษา 27 20 7 5 54
11 ไตรคามวิทยา 26 10 4 4 40
12 สันติพัฒนกิจวิทยา 18 5 2 3 25
13 เบญจมิตรวิทยา 17 9 3 2 29
14 โนนข่าวิทยา 15 10 3 1 28
15 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 15 5 9 5 29
16 พลพัฒนศึกษา 13 11 3 2 27
17 โนนสะอาดวิทยาคาร 9 13 8 4 30
18 กระแสพัฒนา 1 0 0 0 1
รวม 690 220 87 53 1,050