เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร ที่ปรึกษาอำเภอพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายไพโรจน์ รังสินธุ์ ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 พ.ต.อ.ณภัทรพงศ์ สมใจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายแพทย์ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายสนอง สุดสะอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายคงฤทธิ์ อัศวพัฒนากูล นายกสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
9 นายคจิตร พงษ์คำพันธ์ อดีตสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการที่ปรึกษา
10 นายสมส่วน จรัญวัน นายกสมาคมครูผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
11 นายถนอม สร้อยแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพล คณะกรรมการที่ปรึกษา
12 นายอำนาจ ปราบหนองบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
13 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
14 นางเบญจมาศ ฦๅชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
15 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
16 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
17 นางศิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึษามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการที่ปรึกษา
18 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
19 นายประสาน กองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
20 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
21 นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
22 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานคณะกรรมอำนวยการ
23 นางสุนทรี บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสพัฒนา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
24 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
25 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
26 นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
28 นายเสกสัณฑ์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
29 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
30 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
31 นายสมชาย แพไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนากิจวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
32 นายทศพร ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
33 นายปฐมพงษ์ สมอฝาก ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
35 นายทำดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
36 นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
37 นายอนันท์ ธรรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
38 นายสุเทพ อ้นอมร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
39 นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
40 นายกฤตชัย สุวรรณคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสพัฒนา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
41 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
42 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
43 นายกังวาล ปัญญานิรมิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
45 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
46 นายนรภัทร สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
47 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
48 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
49 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล ประธานกรรมการการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที
50 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองคณะกรรมการการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที
51 นายนรภัทร สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที
52 นายทำดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที
53 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที
54 นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวที
55 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
56 นายประสาน กองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
57 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
58 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
59 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
60 นายธเรศ ประภาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
61 นายสมพงษ์ คำแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
62 นางสุจิตรา แพไธสง ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
63 นางสมถวิล รินสาธร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
64 นางสุชีลา สุจิตรกุล ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
65 นางนิกร ประวันตา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
66 นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิด ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
67 นายสันติชัย พรหมศิลา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
68 นายนิติวุฒิ แก้วรักษา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
69 นางสาวประไพรวรรณ์ พุทธโฆษ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
70 นางจิตตวีร์ จรัญวัน ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
71 นายพัศกร คำโคตร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
72 นายประจวบ ดีจะมาลา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
73 นางมลิวรรณ ศรีบุญลือ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
74 นางกาญจนา ประดับวัน ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
75 นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
76 นางสุจันทร์ญา อุปแก้ว ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
77 นายธาตรี พิมพ์บึง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
78 นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
79 นางหมอกฟ้า ที่รัก ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
80 นายจรัญ ที่รัก ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
81 นางสุมาลี ภูศรีอ่อน ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
82 นางสมันตชิดา ฦาชา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
83 นายธวัชชัย ผลรุ่ง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
84 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
85 นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
86 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
87 นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
88 นายนรภัทร สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
89 นายปฐมพงษ์ สมอฝาก ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
90 นายทศพร ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
91 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
92 นายชัยรัตน์ สิทธิบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
93 นายกังวาล ปัญญานิรมิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
94 นายทำดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
95 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
96 นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
97 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
98 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
99 นายเสกสัณฑ์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
100 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
101 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
102 นายสมชาย แพไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
103 นางสุนทรี บางปา ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแสพัฒนา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
104 นางรินลญา วัชโรปกรณ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
105 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
106 นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
107 นายสุพัฒน์ นนทะเสน ครูโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
108 นางสาวนฤมล ขุนแก้ว ครูโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
109 นายจรูญศักดิ์ รินสาธร หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
110 นางดรุณณี ดีจะมาลา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
111 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขัน
112 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
113 นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
114 นางคุนัญญา จันทร์คูณ ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
115 นางจินตนา หางาม ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
116 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
117 นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์ ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
118 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้ว ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
119 นายวีรดนย์ หอมทอง ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
120 นางสาวจันทิมา ดีจันทร์ ครูโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
121 นางสาวฐิตินาถ สละ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
122 นางสาวศุภาพิชญ์ ไชยสงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
123 นางทิพธัญญา อินทะชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
124 นางสาวศิริรัตน์ วรรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนพล กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
125 นางสาววรารัตน์ มาตย์นอก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
126 ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย แสงจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
127 นายอนุกูล วงษ์นาง ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
128 นางสาวกัญชลิตา วงศ์จารย์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
129 นายรัตนชาติ รัตนสมบัติ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
130 นางปาริฉัตร เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
131 นายณัฐพล พานนนท์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
132 นางบุษราภรณ์ ธระเสนา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
133 นางสาวนวลดา ก้อนคำ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
134 นางหมอกฟ้า ที่รัก ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
135 นางสมันตชิดา ฦาชา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
136 นางสาวภัทราภรณ์ สิทธิศร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
137 นางสาวนวลดา ก้อนคา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
138 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
139 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดทำเอกสารและรายงานตัว
140 นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
141 นายสุเทพ อ้นอมร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
142 นายทำดี พิศพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
143 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
144 นางรัตนาภรณ์ บัวนาค ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
145 นางพนิดา สินโพธิ์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
146 นางปัณฑมาพร พงษ์ธนู ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
147 นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
148 นางวิศนี มิเถาวัลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
149 นางสกุณา จำนงค์ถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
150 นายธานี แก้วตาบรรเจิด ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
151 นายปรีชา ปล้องยาง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
152 นายอรรถพล สุวะคุณ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
153 นายสนั่น วะชะโก นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
154 นายไพบูลย์ อูปแก้ว นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
155 นายคม สายหยุด นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
156 นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
157 นายสมศักดิ์ โคตนู นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
158 นายอนันต์ เหล่าธนู นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
159 นายทวี ด้วงชมภู นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
160 นายวานิช อรัญมาลา นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
161 นายไพรัช อูปแก้ว นักการฯโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
162 นายสมชาย แพไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
163 นางกนกรัตน์ ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
164 นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
165 นางประยงค์ ตรีกมล ครูโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
166 นายโกเมนทร์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
167 นางลำปาง ถวิลวงษ์ ครูโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่และสาธารณูปโภค
168 นายทศพร ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
169 นายสุเทพ อ้นอมร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
170 นางสุจิตรา แพไธสงค์ ครูโรงเรียนพล รองคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
171 นางเพ็ญพิมล ชาวกล้า ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
172 นางอรวรรณ ธรรมทอง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
173 นางปราณี มาตย์นอก ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
174 นางฐาปณี เกตภูเขียว ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
175 นางยุวดี แก้วรักษา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
176 นางสาวเกศทิพย์ จันทะเนตร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
177 นางสาวกัญตพร ธระเสนา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
178 นางบรรจง จำปามาตย์ แม่บ้านโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
179 นางวิไลวรรณ ปริโพธิ์ตัง แม่บ้านโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
180 นางไกรสร สีแสน แม่บ้านโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
181 นางสาวกาบฟ้า ศรีล้อม ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
182 นางสาวประไพรวรรณ์ พุทธโฆษ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
183 นางสาวกาบฟ้า ศรีล้อม ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
184 นางศิริลักษณ์ พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
185 นางสุทธาสินี กันยาสุด ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
186 นางสุกัญญา ศรีภูมิ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
187 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
188 นายสุเทพ อ้นอมร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
189 นางลภัสสรณ์ สิงห์เทพ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
190 นายไพฑูลย์ เพงแจ่ม ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
191 นายขวัญชัย หายหัตถี ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
192 นายชาญชัย คำสีแก้ว ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
193 นายวิภัทร ดีสม ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
194 นายไชยพงศ์ หวานเสร็จ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
195 นายอรรถพล สุวะคุณ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
196 นายโกเมนทร์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
197 นายสุรชัย บำรุงไทยชัยชาญ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
198 นางสาวชลธิดา แก้วสุพรรณ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
199 นายอภิวัฒน์ ประเสริฐ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
200 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
201 นายสุวิทย์ ศรีดาจักร ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
202 นายสุรศักดิ์ พรหมเกาะ ผู้ช่วยครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
203 นายพิเชษฐ ประภาการ ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
204 นายเวียงชัย จรรยาศรี ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
205 นายยุทธชัย แก้วเกิดเคน ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
206 นางสาวกัญญา โทดำนา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
207 นางยุพิน ลุนบง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
208 นายสราวุธ ศรียางนอก ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
209 นายชาครีย์ นาชิต ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
210 นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกอง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
211 นางสมบูรณ์ สมีพวง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
212 นายมนตรี สุดเฉลียว ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
213 นายธเรศ ประภาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
214 นายอดิศักดิ์ บุญประคม ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
215 นางจินตนา อิสรพงศ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย
216 นายปฐมพงษ์ สมอฝาก ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
217 นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
218 นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
219 นายวัฒนชัย สุขกระโทก ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
220 นายสำเริง นันหมื่น ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
221 นางสาวไอยริณรัตต์ วังขันธ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
222 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
223 นายเวียงชัย จรรยาศรี ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
224 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
225 นางสาวศุภลักษมี เภาพานต์ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นางดรุณณี ดีจะมาลา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นายนรภัทร สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
228 นายอนันท์ ธรรมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
229 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
230 นางณหทัย เสมอหน้า ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
231 นางรุ้งนภา อังกุลดี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
232 นางนิตยา พรมเกตุ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
233 นางปิยะนุช ทิทา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
234 นางสุภานันท์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
235 นางกำไร ซึ่งเสน ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
236 นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
237 นางสุจิตรา แพไธสงค์ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
238 นางมัทนา ศิริพรรณ ครูโรงเรียนพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
239 นายนรภัทร สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
240 นายประสาน กองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
241 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองคณะกรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
242 นายปรีชา สุทธิราวุธ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
243 นายธนพัฒน์ นิมิตบรรณสาร ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
244 นายสุเมธ เชษฐา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
245 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
246 นางพิมลรัตน์ จอดพิมาย ครูโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
247 นางวิยะดา อินทร์นอก ครูโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
248 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
249 นางสาวนฤมล ขุนแก้ว ครูโรงเรียนพล กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
250 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
251 นางวิศนี มิเถาวัลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
252 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
253 นายเสกสัณฑ์ ลุนบง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
254 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
255 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
256 นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
257 นายจรูญศักดิ์ รินสาธร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
258 นางสาวแคททรียา ทองคง ครูโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
259 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
260 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อานวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
261 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
262 นางดรุณณี ดีจะมาลา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
263 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
264 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจทานอนุมัติให้ประกาศผลการแข่งขัน
265 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
266 นางเรณู นันททิพรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
267 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
268 นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรม ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผล
269 นางสุวิมล กล้าเกิด ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
270 นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊ก ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายประมวลผล
271 นางสาวภัทฑิยา มาอุ้ย ครูอัตราจ้างโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายประมวลผล
272 นายธนาวุฒิ พรมดี ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการฝ่ายประมวลผล
273 นางจุฬาพร ภักดี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผล
274 นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผล
275 นางศุกร์ศรี หลงละเลิง ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประมวลผล
276 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพิศ โสภา ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประมวลผล
277 นายชนมวิบูลย์ มาตย์นอก ครูโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการฝ่ายประมวลผล
278 นางสาวปวีณา ปราบมนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประมวลผล
279 นางสาวรารัตน์ คชรินทร์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
280 นางสาวสุวิมล กล้าเกิด ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
281 นายสงกรานต์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
282 นางสาวปพาวรินทร์ ซื่อตรง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
283 นายจรัล รัตนบุญทา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายประมวลผล
284 นางสาวแคททรียา ทองคง ครูโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประมวลผล
285 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
286 นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้ว ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประมวลผล
287 นางสาวนฤมล ขุนแก้ว ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประมวลผล
288 นางกนกรัตน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
289 นายจรูญศักดิ์ รินสาธร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
290 นางสาวสุวิมล กล้าเกิด ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
291 นายสงกรานต์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
292 นางสาวปพาวรินทร์ ซื่อตรง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายประมวลผล
293 นายนรภัทร สิทธิจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
294 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
295 นางดรุณณี ดีจะมาลา ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล
296 นายอเนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล
297 นางสาวสุรีภรณ์ คนรู้ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]