::sm-kkn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา ถ้ำหินโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษมี เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนตาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางมยุรี อ้นอมรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขนิษฐา ถ้ำหินโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวศุภลักษมี เภาพานต์ โรงเรียนพลกรรมการ
4. นางปิยะนุช อ่อนตาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางมยุรี อ้นอมรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัญชิษฐา โปรยไธสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพักตร์ มาซาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางรัชนีพร ศิริแสงโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์วรารัตน์ ศรีบุดดาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
1. นางประไพร สีเทาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางวนิดา รัตนวงศ์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ โตทัยยะโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นางสาวนฤมล ขุนแก้วโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวพีรดา เนื่องอาชาโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธิษกานต์ นามวงษ์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางดารารัตน์ ชัยชนะโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรวดี ชัยวงษ์โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา ประทุมวีโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายธวิทย์ มณีทัพโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางกาญจนา ประดับวันโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา อุดมวงษ์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี สีมาพลโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
1. นายอาเนช แก้วมะไฟโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สมนอกโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางศุพรรณี ศรีโยธาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายวันทรงชัย สระบัวโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติพร ศรีนางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสุธนี บุญตามโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสมถวิล รินสาธรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวิมล มูลผลึกโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทราภรณ์ ดอนสะท้านโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธนิต ห้าวหาญโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นางพิมลพรรณ จันมาโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายวิมาน สีทนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจันทร์นภา สินเภตราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางพิมพ์ผกา เยี่ยมอ่อนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางเจิมขวัญ อิสสระพงศ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพจิต ไพศรีโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ศรีสารคามโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไร พักลาโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางสาวจรินทร์พร คำคอนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา โบราณมูลโรงเรียนโนนข่่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิรดา การพงษ์โรงเรียนพลกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล กล้าเกิดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางขนิษฐา นาหนองโรงเรียนไตรคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรพร กะลามโรงเรียนศรีหนองกาวกรรมการ
3. นางภิญญาพัชญ์ เทียมเมืองแพนโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นางกัญชรีย์ เหมือนเตยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ภูศรีอ่อนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปฎิเวธ งามฉวีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางวิภาวรรณ กัญญาคำโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสาวลดาพร ตีรกานนท์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชนารินทร์ เกตุธานีโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล บุญทานังโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญนลิน ขุนทิพย์ทองโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทูล ไชยเสนาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญชลีพร ลิสะนิโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางดรุณณี ดีจะมาลาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกียรติสุดา แก่นจันทร์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคุณากร ภะวะพินิจโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
3. นางอุบล พันธ์ศรีโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมณีวรรณ จันทะโขโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา โทดำมาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุทธิเชษฐ์ ไชยวิเศษโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี ต้นวงค์แก้วโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พัฒน์ ศรีโทโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
3. นางจันทิมา ไปดีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการ
2. นางภคพร สืบสำราญโรงเรียนพลกรรมการ
3. นางสาวเมธาวี ศรีปลัดกองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตดาวัณ บุพลโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมณฑล ศรีสงครามโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางวิภารัตน์ จันทร์ปัญญาโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายวรวุธ อัครกตัญญูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายภัคพงศ์ วิมลสุรนาถโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานุช มาตยารักษ์โรงเรียนพลกรรมการ
3. นายธวัชชัย ลาภไธสง โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นายสุรชัย สุขรีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ บุญประคมโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางมณฑา บริบูรณ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายบัณฑิต ลักษณะภาวรรณโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสาวภควดี วรรณโกวิทโรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญพักตร์ ใจภักดี โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ สุพรรณโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักรี ฦาชาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสัญญา กระจ่างวงค์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางนฤมล ไสยสาลีโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสาวลภัสรดา ไพรสารโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางจงกล โม้ทองศรีโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางกิติกร เอกศิริโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายประสาร นามศรีโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นางวิสุดา เหรียญสูงเนินโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นางประภัสสร ปะทะวังโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายรักชัย แก้วยอด โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
6. นางประภาวดี นิ่มสังกัดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางนิตยา พรมเกตุ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา วิเศษภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาววนิดา อารีเอื้อ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
4. นายรักชัย แก้วยอดโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตร์ พาลี โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา คณะวาปีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธินากร นนทะเสนโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ พฤกษามาตย์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพงษ์ สุทธิวัชรเมธีกุลโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ ขวัญทองโรงเรียนพลพัฒนาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางพรธีรา วะชะโกโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ เมืองมีศรีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคมกรรมการ
3. นายคมเพชร มาสุขโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นางนงเยาว์ เถาหมอ โรงเรียนพลกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ไชยราช โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เทนอิสสะโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชนาริทร์ เกตุธานีโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นางทิพวรรณ ศรีสารโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ คำศรีแก้วโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา เหล็กเจ๊กโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางสาวอัมรินทร์ สุดเพาะโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางประภัสสร ผ่องสนามโรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
5. นางศิริรัตน์ อุ่นเกิดโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นางสมมุ่ง แกล้วกล้าโรงเรียนพลกรรมการ
7. นางพลิดา พัฒนศานติ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
8. นางวันทนา วงศ์วรรณโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวจันทิมา ดีจันทร์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนภัสวรรณ ค้ำชูโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดัชนีพร จงเทพโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางพรทิพย์ ดียางหวายโรงเรียนท่านางเเนววิทยายนกรรมการ
4. นางรัฐนันท์ ทันสมัยโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐกานต์ ชาภูมีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
6. นายประหยัด คำน้อยโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
7. นางพิมนภัทร์ อุดมโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
8. นายสำเริง นันหมื่นโรงเรียนพลกรรมการ
9. นายภาณุพงศ์ อุณชาติโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
10. นางสุภาจิตต์ พลอ่อนสาโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐธิดารัตน์ อินทิแสนโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปริดา คุ้มสุขโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา เพิ่มชีวาโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นางสาวธนพร ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางแสงจันทร์ นารถเหนือโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ มุลาลีโรงเรียนเมืองพลพิทย่คมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุฑารัตน์ ดวงโกสุมโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แก้วนอกโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุรีรัตน์ วรรณสาโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
5. นางรุ้งนภา อังกุลดีโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีศรายุทธ จันทร์สว่างโรงเรียนอมตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอักษรา เสดสีโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายสุริยันต์ นันทชัยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางพลิดา พัฒนศานติ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นางมัทนา ศิริพรรณโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ คูณมีโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ บัวแสงโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางเอมอร จุไธสงโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวปวีณา ปราบมนตรีโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ สีมาพลโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปฐมพร แสงวิเศษโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางประทุมมา มั่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา มัจฉาโรงเรียนท่านางเเนววิทยายนกรรมการ
5. นางดรุณี หงษ์ทองโรงเรียนพลกรรมการ
6. นางดารารัตน์ บุตรทุมพันธ์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายประยงค์ สีมาพลโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปฐมพร แสงวิเศษโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางประทุมมา มั่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายปริญญา มัจฉาโรงเรียนท่านางเเนววิทยายนกรรมการ
5. นางดรุณี หงษ์ทองโรงเรียนพลกรรมการ
6. นางดารารัตน์ บุตรทุมพันธ์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ เวียงภักดีโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัชรวิทย์ ไชยแสงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวสิรินทร พรมสวัสดิ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นางศุกร์ศรี หลงละเลิงโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชิตพล ปะนันตาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางเเนววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวอัมพร จิตรนอกโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายวสันต์ คุ้มสุขโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
1. นายวณิต หารฟ้าโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา พลรักษาโรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
3. นายเสริมพล แสบงบาลโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายทวิต โม้ทองศรีโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวิชัย มะธิปิไขยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปิยวุฒิ พรมภักดีโรงเรียนสันติพัฒนกิจประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พันเเน่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายณิวุฒิ จงสร้อยโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางกมนทิพ ชัยมาลาโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสุภาจิตต์ พลอ่อนสาโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ภาษีโรงเรียนกระเเสพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจักริน งานไวโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยวุฒิ พรมภักดีโรงเรียนสันติพัฒนกิจกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ โฮมแพนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุมลพรรณ ศรีลำดวนโรงเรียนพล สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นายทัตเทพ อภิเดชาชัยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ. ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาววิไลรัตน์ กุลพัชรานุรักษ์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สังกัด สพม.25กรรมการ
4. นางสาวธนัชพร ปัสสาวะโทโรงเรียนสันติพัฒนกิจ สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยยา เวฬุวรรณโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คำแก้วโรงเรียนโนนข่าวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นางสาวชลิตา ลามสระน้อยโรงเรียนอมตวิทยา สังกัด สช.กรรมการ
4. นางอุ้มพร ทองดีโรงเรียนพล สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ โนนทะเสนโรงเรียนพล สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ศรีพลัง โรงเรียนอมตวิทยา สังกัด สช.กรรมการ
3. นายวชิรนันท์ น้อยคำลือโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางมยุรี เสนไสยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ. ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. สิบเอกจักรพันธ์ พิมพา โรงเรียนอมตวิทยา สังกัด สช.กรรมการ
3. นายธนพัฒน์ นิมิตรบรรณสารโรงเรียนท่านางแนววิทยายน สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรพงษ์ ปัญญาโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี สีหามาตย์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นางสุจินต์ เหมือนทองจีนโรงเรียนพล สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุรพงษ์ ปัญญาโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี สีหามาตย์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นางสุจินต์ เหมือนทองจีนโรงเรียนพล สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอนันท์ เขียวสีโรงเรียนแวงน้อยศึกษา สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสุจันทร์ญา อุปแก้วโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ. ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวกิรณา เพชรวรากุลโรงเรียนพล สังกัด สพม.25กรรมการ
4. นางสาวชาลินี ศรีอรห์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ปัจจวงษ์โรงเรียนไตรคามวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางคุนัญญา จันทร์คูณ โรงเรียนพล สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา ลุนใบโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชัยภูธรโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
4. นางลำปาง ถวิลวงษ์โรงเรียนพล สังกัด สพม.25กรรมการ
5. นางสาวทินรัตน์ เรืองเรื่อโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ แก้วนอก โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ. ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ศรีเสมอโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ใจ สายแสน โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
4. นางสาวศุภรัตน์ อวิรุทธพาณิชย์โรงเรียนสันติพัฒนกิจ สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลวรรณ ปราบวิชิตร์โรงเรียนพล สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางศศิมา สีหามาตย์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นางจีรวรรณ พานเมือง โรงเรียนพลพัฒนศึกษา สังกัด สพม.25กรรมการ
4. นางสาวอังคารธิดา หลินศรี โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวสะอาด ชนชนะชัย โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สังกัด สพม.25ประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ พลยางนอกโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ. ขอนแก่นกรรมการ
3. นางเอมอร โคตรภูธร โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม สังกัด สพม.25กรรมการ
4. นางพิศมัย เดิมสันเทียะ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการ
5. นางวชิราพรรณ ภูศรีโรงเรียนพล สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวภัสญาดา ปลัดศรีช่วยโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กรมทำมาโรงเรียนท่านางแนววิทยายน สังกัด สพม.25กรรมการ
3. นายชุมพล น้อยถนอม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สังกัด อบจ. ขอนแก่นกรรมการ
4. นายสามารถ แก้ววันทาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร สังกัด สพม.25กรรมการ
5. นางพิกุล ขีปนวัฒนาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัด สพม.25กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายบรรเทิง สุภกรรมโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนัชกฤศ บัวจันทร์โรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช อาจชมพูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายชัดชัย อินธิแสนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ ธรรมมาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษณา นาอุดมโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
7. นายสุริยา เยาวมาตย์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
8. นายประเสริฐ สร้างนอกโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
1. นายคณิต ทาตาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกเมทร์ นามวงษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ บุญเทียมโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายสันติชัย พรหมศิลาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายบรรจง โชติชัยโรงเรียนโนนข่ากรรมการ
6. นายประเสริฐ ถูสมบัติโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายศิริวัสส์ ปิยกุลมาลาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปภัมภ์กรรมการ
8. นายธนวุฒิ พรมดีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมภพ บุญจวงโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาปานโรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ บุญเทียมโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายกิติ แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายบรรเทิง สุภกรรมโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
6. นายนราศักดิ์ ไมตรีแผนโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
7. นายทีฆายุ บูรภักดิ์โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
8. นายศรชัย ช่อรักษ์โรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
9. นางวารุณี โพธิ์ลักษณ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
10. นางอรวรรณ ธรรมทองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
11. นายมาโนช ฟั่นฉิมโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกิติ แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โชติชัยโรงเรียนโนนข่ารองประธานกรรมการ
3. นางวิชริญฎา พรมเย็นโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายเวียงชัย จรรยาศรีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นายธนัชกฤศ บัวจันทร์โรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
6. นายสันติชัย พรหมศิลาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
7. นายประเสริฐ ถูสมบัติโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
8. นายศิริวัสส์ ปิยกุลมาลาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปภัมภ์กรรมการ
9. นายชาญวิทย์ มนตรีโรงเรียนพลกรรมการ
10. นางสาวจันทิมา โชติชัยโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราชฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สีมาตรโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยาง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นาโคกสูงโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายธนโชติ ศรีธรราชฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สีมาตร โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยาง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นาโคกสูง โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลานโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลานโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพีรณัฐ ทะกาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายอภิชัย ศรีหัวแฮโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพล รองประธานกรรมการ
3. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สีมาตรโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นาโคกสูงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ สีมาตรโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ นาโคกสูงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทก โรงเรียนพล รองประธานกรรมการ
3. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพล รองประธานกรรมการ
3. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา

ศิลปะ-ดนตรี

การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัตร หนูมาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายกฤษกร ปุ้งโพธิ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายจริพงษ์ ปะกาโสโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัตร หนูมาโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายกฤษกร ปุ้งโพธิ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายจริพงษ์ ปะกาโสโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมผกา อุ่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรเดช เสนไสยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมผกา อุ่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขุม บรรยงโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพีรเดช เสนไสยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมผกา อุ่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขุม บรรยงโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรเดช เสนไสยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมผกา อุ่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขุม บรรยงโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพีรเดช เสนไสยโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมผกา อุ่นใจโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุขุม บรรยงโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ นามเดชโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ นามเดชโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ นามเดชโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนรัตน์ นามเดชโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
3. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชัย คำสีแก้วโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ ปะกาโสโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญชัย คำสีแก้วโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระพงษ์ ปะกาโสโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี ใสหารโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแววดาว เภาพานต์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุปรีดา ประภาการโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ภูแซมโชติโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
5. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุปรีดา ประภาการโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ภูแซมโชติโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
5. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวโสรยา แก้วทุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา ประภาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพัชรพร มาลาโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวโสรยา แก้วทุมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิดา ประภาการโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นางสาวนพัชรพร มาลาโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขจรจิต มะลิโคโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
5. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรา คำสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงยาวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวขจรจิต มะลิโคโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายภักดีพร วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50กรรมการ
5. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา หายหัตถีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
5. นางสาวขจรจิต มะลิโคโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วรรณไชยโรงเรียนคำแคนวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา หายหัตถีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
5. นางสาวขจรจิต มะลิโคโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมเกียรติ หาแก้วโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
3. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายณัฐวัฒณ์ วงธานีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายประสาร นามศรีโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองกรรมการ
4. นายณัฐวัฒณ์ วงธานีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิต ชาวงษ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพงศ์ เพียรแก้วโรงเรียนแวงน้อยประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา พิมพ์ทองโรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. Mr.David Mashaโรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ รัตนะมาโนโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ ผิวบัวเผื่อนโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางเกศนี ทองสรรค์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางวรลักษณ์ กลุ่มเหรียญทองโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวคมคาย เจริญอินทร์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาภรณ์ เที่ยงมาโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ตังคณิตานนท์โรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวอารยา มังคละโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา คำภาบุตรโรงเรียนศรีหนองกาวประธานกรรมการ
2. นางสาวฤดี สุตะนนท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. Mr.Brianth Mangguganโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางสาวกันตพัฒน์ มาตราโรงเรียนพลพัฒน์กรรมการ
5. นายถิรเดช นุสิทธิภาพโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเพชรา เทือกเพียโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวกรณ์นวนพรรษ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางจิตตวีร์ จรัญวันโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. Mrs.Marietta Chin Thongantangโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรอนงค์ เพชรตะกั่วโรงเรียนไตรตามวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นางณัฐธยาน์ เขียวสีโรงเรียนแวงน้อยศึกษาที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางกัณฑิมา ทิศสีราชโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์โรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. MissSonam Zang Moโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. Mr.Khongtu Amas Bitideโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางศิรดา พงษ์พันธ์ลุนด์สตรอมโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรัชฎา นามแป้นโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางรดา กาลวิบูลย์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกัณฑิมา ทิศสีราชโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ มาศพิมลศิลป์โรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. MissSonam Zang Moโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. Mr.Khongtu Amas Bitideโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางศิรดา พงษ์พันธ์ลุนด์สตรอมโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรัชฎา นามแป้นโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางรดา กาลวิบูลย์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัฐจิตร ประวัติศรีโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางทองเหลือง ดอกชาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาล อุปแก้วโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา บริบูรณ์โรงเรียนก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสาวธัญยรัตน์ คามวุฒิโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Lyonga Ekema Johnโรงเรียนพลกรรมการ
8. นางอุไรลักษณ์ โพธิ์นอกโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางอรุณี ขุนทิพย์ทองโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวขวัฐจิตร ประวัติศรีโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ ศิลป์ประกอบโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทองเหลือง ดอกชาโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชวาล อุปแก้วโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรณา บริบูรณ์โรงเรียนก้านเหลืองกรรมการ
6. นางสาวธัญญรัตน์ คามวุฒิโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Lyonga Ekema Johnโรงเรียนพลกรรมการ
8. นางอุไรลักษณ์ โพธิ์นอกโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางอรุณี ขุนทิพย์ทองโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอภัสรา ปัจจุทราวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวหัถยา บุญพาวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการรองประธานกรรมการ
3. MissWu Hongyanโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวอินธุอร นาสมตรองโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ขวัญโพนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรทิพย์ วรรณคำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภัสรา ปัจจุทราวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวหัถยา บุญพาวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการรองประธานกรรมการ
3. MissWu Hongyanโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวอินธุอร นาสมตรองโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ขวัญโพนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรทิพย์ วรรณคำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายเขมรัฐ ดีสุขวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยริญรัตน์ วังขันต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาธร แสนสุขวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายเขมรัฐ ดีสุขวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวไอยริญรัตน์ วังขันต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาธร แสนสุขวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวิศนี มิเถาวัลย์โรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางจิตตวีร์ จรัญวันโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณภพ วานิชสารโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภัสรา ปัจจุทราวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวหัถยา บุญพาวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการรองประธานกรรมการ
3. MissWu Hongyanโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวอินธุอร นาสมตรองโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ขวัญโพนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรทิพย์ วรรณคำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภัสรา ปัจจุทราวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวหัถยา บุญพาวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการรองประธานกรรมการ
3. MissWu Hongyanโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวอินธุอร นาสมตรองโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ขวัญโพนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรทิพย์ วรรณคำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอภัสรา ปัจจุทราวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการประธานกรรมการ
2. นางสาวหัถยา บุญพาวิทยาลัยเทคโนพลพณิชยการรองประธานกรรมการ
3. MissWu Hongyanโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นางสาวอินธุอร นาสมตรองโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ขวัญโพนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพรทิพย์ วรรณคำโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาปานโรงเรียนท่านางแนววิทยากรรมการ
3. นายพัศกร คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายประดุงศักดิ์ ตุระซองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาปานโรงเรียนท่านางแนววิทยากรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นางพิศมัย เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายประดุงศักดิ์ ตุระซองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ นาปานโรงเรียนท่านางแนววิทยากรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นางพิศมัย เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายประดุงศักดิ์ ตุระซองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางปริศนา คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไล พักลาโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ปักกะทานังโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมลิวรรณ ศรีบุญลือโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปริศนา คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิโลบล แสงภักดีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมลิวรรณ ศรีบุญลือโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปริศนา คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายประดุงศักดิ์ ตุระซองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางภัทราพร แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี มาตย์นอกโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางภัทราพร แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี มาตย์นอกโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนิดา สินโพธิ์โรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางวิทชรียา ทองผายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรมโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ยาตาแสงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ ดอนพระหมโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิดา แก้วสุพรรณโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ยาตาแสงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ยาตาแสงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย หายหัตถีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ เพ็งแจ่มโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สารีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ ฝั่งสระโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการ
5. นางสาวชัชนาถ บุษปวนิชโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย หายหัตถีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ เพ็งแจ่มโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สารีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ ฝั่งสระโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวชัชนาถ บุษปวนิชโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย หายหัตถีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ เพ็งแจ่มโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สารีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ ฝั่งสระโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการ
5. นางสาวชัชนาถ บุษปวนิชโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรดนย์ หอมทองโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรดนย์ หอมทองโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพรพนา พาโคกทม โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา แก้วสุพรรณโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ ทิพย์วัฒน์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชลธิดา แก้วสุพรรณโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย หายหัตถีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพทูลย์ เพ็งแจ่มโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นายรุ่งโรจน์ สารีโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายนันทวัฒน์ ฝั่งสระโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
5. นางสาวชัชนาถ บุษปวนิชโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางวิทชรียา ทองผายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรมโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ยาตาแสง โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ ดอนพระหมโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวิทชรียา ทองผายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทีปต์ธีรธรรมโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธิวัฒน์ ยาตาแสงโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ ดอนพระหมโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี พิมพ์บึง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา อุดมกาญจ์โรงเรียนอมตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ยิงป่าโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี พิมพ์บึง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา อุดมกาญจ์โรงเรียนอมตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ยิงป่าโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี พิมพ์บึง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา อุดมกาญจ์โรงเรียนอมตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ยิงป่าโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นางพชิรารัชต์ ศิริปุณยนันท์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ บุญร่วมโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางทองไส ทิพย์โพธิ์สิงห์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายธาตรี พิมพ์บึง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6
1. นายปรัชญา อุดมกาญจ์โรงเรียนอมตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย ยิงป่าโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนาวินส์ นันททิพรักษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวทัตินา อินทิแสงโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพยอม บุญจันทร์โรงเรียนพลกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภิรมย์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประไพรวรรณ์ พุทธโฆษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวทัตินา อินทิแสงโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพยอม บุญจันทร์โรงเรียนพลกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ภิรมย์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประไพรวรรณ์ พุทธโฆษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายยรรยง รัตนสมบูรณ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนพลกรรมการ
3. นางจุไร อักษรโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นายสมพร จุไธสงโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวนางสาวประไพรวรรณ์ พุทธโฆษ์โรงเรียนเมืืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา หางามโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปาปะสาโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ พุทธโสโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสวรรค์จิต อ่อนตาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา หางามโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางอุไร ปาปะสาโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ พุทธโสโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสวรรค์จิต อ่อนตาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุดาทิพย์ เถาว์ทิพย์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา หลักโคตรโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ลุนบงโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพยอม บุญจันทร์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ทองผายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุหงา หลักโคตรโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ ลุนบงโรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางพยอม บุญจันทร์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นายจักรพันธ์ ทองผายโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา แมงไธสงโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐณิชา ขามประไพโรงเรียนไตรคามวิทยากรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พุฒพันธ์โรงเรียนพลกรรมการ
4. นายกษิภัท อย่างบุญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายภาสกร จำปานิลโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรายุ พันพิบูลย์โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพรรณี สุดน้อยโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นายกษิภัท อย่างบุญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุไร อักษรโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ เรื่องลือโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุทธาสินี กันยาสุดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุวิมล เชื้อเจ้าทรัพย์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจุไร อักษรโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นางวิไลภรณ์ เรื่องลือโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุทธาสินี กันยาสุดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสวรรค์จิต อ่อนตาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ ถวิลวงษ์โรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นางณหทัย เสมอหน้าโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุภานัน นามวงษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสวรรค์จิต อ่อนตาโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ ถวิลวงษ์โรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
3. นางณหทัย เสมอหน้าโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุภานัน นามวงษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ เทพมะทีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐาปณี เกตุภูเขียวโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพิมล ช่างกล้าโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุภานันท์ นามวงษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางอุษณีย์ เทพมะทีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฐาปณี เกตุภูเขียวโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญพิมล ชาวกล้าโรงเรียนพลกรรมการ
4. นางสุภานันท์ นามวงษ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิกา มาตย์นอกโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนีนาถ ยวนทะเลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางบุญรัชนี ภัทรชื่นดำรงกุลโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการ
4. นางประยงค์ ตรีกมลโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสุทธาสินี กันยาสุดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิกา มาตย์นอกโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนีนาถ ยวนทะเลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางบุญรัชนี ภัทรชื่นดำรงกุลโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการ
4. นางประยงค์ ตรีกมลโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสุทธาสินี กันยาสุดโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพร สุวรรณาวารโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เชื้อแพงโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉราพร สุวรรณาวารโรงเรียนโนนข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐญากานต์ บุญแสนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววาสนา เชื้อแพงโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางภัทราพร แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
3. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางภ้ทราพร แสงประพันธ์โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
3. นางจุฬาพร ภัคดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลาน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางวิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลาน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลาน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนศรีหนองกาววิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลาน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนโชติ ศรีธรราษฎร์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา สันนันท์โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิชุดา เทียบกึงโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการ
4. นางสาวอภิชญา สีลาน โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการ
5. นายเอนก ตรีภูมิโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ รัศมีศิวโสภาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นายธีรยุทธ ไชยลาโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรดนย์ หอมทองโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรดนย์ หอมทองโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวพัชนิยา ยศมีบุญโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรดนย์ หอมทองโรงเรียนพลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ ขันภักดีโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
4. นายเตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์โรงเรียนพลพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน พลประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสาวสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคน แวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแววดาว เภาพานต์พลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสมปอง ศรีเตชะหนองสองห้องวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธาดา เจริญสว่างอมตวิทยากรรมการ
5. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยพลกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์หาแก้วพลกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]