งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

[ ทั้งหมด   3 ก.ย. 2562   4 ก.ย. 2562   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 3 ก.ย. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 822 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 823 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 624 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 3 ก.ย. 2562 09.00 - 10.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 621 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 833 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง 834 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00, 13.00 -16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 3 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 6 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 7 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 8 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง คอม 3 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง คอม 3 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 4 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 5 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 7 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 8 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 1 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 2 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 6 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 210,213 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล ลานวัยใส ชั้น 1 ห้อง ลานวัยใส 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล ห้อง นักศึกษาวิชาทหาร 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพล ห้อง ห้องสมุด 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง 1 3 ก.ย. 2562 09.00-09.30
2 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง 1 3 ก.ย. 2562 09.30-10.00
3 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง 1 3 ก.ย. 2562 10.00-11.30
4 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารพลศึกษา ชั้น 1 ห้อง 1 3 ก.ย. 2562 13.00-14.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพล ลานโดมทางเดินฝั่งตะวันออก 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล ลานโดมทางเดินฝั่งตะวันออก 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพล ลานโดมทางเดินฝั่งตะวันออก 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
9 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
11 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
12 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
14 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
15 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
16 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
17 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
18 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
19 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
20 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
21 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
22 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
23 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 09.00-09.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 10.10-10.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 09.30-09.50
5 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 10.30-10.50
6 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
7 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 09.50-10.10
8 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 11.20-12.00
9 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม หอประชุม 3 ก.ย. 2562 10.50-11.10

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 344 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 342 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 336 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
5 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
6 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 332 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
7 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
8 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
9 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 348 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
10 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 348 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 345 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 345 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
13 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตฯ 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
14 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 348 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
15 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 348 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 346 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพล ลานลูกเสือ 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล ลานลูกเสือ 3 ก.ย. 2562 09.00-10.15
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 411 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412-413 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
7 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
8 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องคอม 1 3 ก.ย. 2562 09.00-14.00
2 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องศูนย์ผลิตสื่อฯ 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ห้องศูนย์ผลิตสื่อฯ 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
4 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องคอม 2 3 ก.ย. 2562 09.00-14.00
5 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องคอม 2 3 ก.ย. 2562 09.00-14.00
6 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องคอม 1 3 ก.ย. 2562 09.00-14.00
7 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องคอม 1 3 ก.ย. 2562 09.00-14.00
8 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องคอม 2 3 ก.ย. 2562 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมใหญ่ หน้าห้องพักครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 3 ก.ย. 2562 09.00 - 13.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมใหญ่ หน้าห้องพักครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 3 ก.ย. 2562 12.00 -16.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมโรงจอดรถ 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมโรงจอดรถ 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องประดิษฐ์ 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องผ้า 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
7 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องเกษตร 1 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
8 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องเขียนแบบ 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องเกษตร 2 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องเกษตร 2 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
11 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมทางเดิน ข้างโรงอาหาร 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
12 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมทางเดิน ข้างโรงอาหาร 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมทางเดิน ข้างโรงอาหาร 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมทางเดิน ข้างโรงอาหาร 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
15 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมทางเดิน ข้างโรงอาหาร 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
16 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โดมทางเดิน ข้างโรงอาหาร 3 ก.ย. 2562 13.00 -16.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องงานอาชีพ 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ห้องงานอาชีพ 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
2 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 3 ก.ย. 2562 09.00 - 12.00
3 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารห้องสมุด 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00
4 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล อาคารห้องสมุด 3 ก.ย. 2562 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล อาคารเอนกประสงค์อุตสาหกรรม 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
6 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-16.00
7 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 1
09:00-16:00
8 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]