งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 4 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 4 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
-
-
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
6 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
7 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
8 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
9 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
10 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
11 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
12 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
14 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
15 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
16 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
17 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
19 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล เวทีกลางแจ้ง 3 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
21 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 4 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
22 692 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 4 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
23 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 4 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
24 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 4 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
25 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
26 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
27 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
28 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
-
-
29 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
30 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
-
-
31 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
32 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
-
-
33 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
34 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
-
-
35 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
36 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
37 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
38 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
-
-
39 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
-
-
40 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
-
-
41 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
42 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
-
-
43 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
44 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพล หอประชุมโรงเรียนพล 3 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
45 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.6
-
-
46 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
-
-
47 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
-
-
48 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]