งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

!!!!!!!!!!!!
การเปลี่ยนข้อมูล ครู นักเรียนและกรรมการ
!!!!!!
!!!!!!
 
 กรณีระบบปิดแล้ว หากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนตัว ครู นักเรียนให้ดำเนินการตามประกาศ สพฐ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งประธานกรรมการแข่งขันใน ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน (ประกาศ สพฐ ที่เกี่ยวข้อง.)
• เอกสารการขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  

**ประกาศแจ้งให้ทราบ**
 
1. Username และ Password ในการลงทะเบียนการแข่งขันใช้รหัสเดิม
2. เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 - 27 สิงหาคม พ.ศ.2562
3. หากโรงเรียนของท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
ให้ติดต่อ นายวัชระ ยุชิ โทร. 095 649 9782
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการงานอาชีพ

รายการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
18 กิจกรรม แข่งขันในวันที่ 5 กันยายน 2562  

 
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 22:56 น.
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
 1. จัดการแข่งขันวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
 2. ให้เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันและอุปกรณ์ที่จับเวลาได้มาให้พร้อมในการแข่งขันกิจกรรมดังนี้
  1. การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
  2. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
  3. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
  4. การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
 3. ในกิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
ให้แต่ละโรงเรียนดำเนินการออกข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อทำการคัดเลือกเพื่อใช้แข่งขันตามหัวข้อดังนี้
 
3.1 แบบเลือกตอบ (ก ข ค ง)
 • สาระที่ 1 จำนวน 2 ข้อ
 • สาระที่ 2 จำนวน 2 ข้อ
 • สาระที่ 3.1 จำนวน 4 ข้อ
 • สาระที่ 3.2 จำนวน 4 ข้อ
 • สาระที่ 4 จำนวน 2 ข้อ
 • สาระที่ 5 จำนวน 2 ข้อ
3.2 แบบเขียนตอบ (อัตนัย)
 • สุขศึกษา จำนวน 4 ข้อ
 • พลศึกษา จำนวน 4 ข้อ
 
เกณฑ์
สุขศึกษา พลศึกษา
ปรนัย
7 ข้อ -
7 ข้อ -
- 15 ข้อ
- 15 ข้อ
8 ข้อ -
8 ข้อ -
รวม 60 ข้อ
อัตนัย
15 ข้อ -
- 15 ข้อ
รวม 30 ข้อ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


หมายเหตุ ให้นำมาส่งที่ กองอำนวยการ ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562
ก่อนเวลา 09.00 น.
 
วันอังคาร ที่ 03 กันยายน 2562 เวลา 08:56 น.
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

ตารางแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
วันที่ 4 – 6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม ห้อง หมายเหตุ
4 ก.ย. 09.00-12.00 น. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-3
422 OS/
win10/
64bit
09.00-14.00 น. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-6 424 OS/
win10/
64bit
09.00-14.00 น. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6 425/1 OS/
win10/
64bit
09.00-14.00 น. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
426 OS/
win10/
64bit
09.00-14.00 น. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.4-6
426 OS/
win10/
64bit
09.00-16.30 น. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-6 ห้องโสตฯ  
5 ก.ย. 09.00-12.00 น. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น Com3 OS/
win10/
64bit
09.00-12.00 น. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น Com3 OS/
win10/
64bit
09.00-12.00 น. การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Text Editor ม.1-3
424 OS/
win10/
64bit
09.00-14.00 น. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-6 425/1 OS/
win10/
64bit
09.00-12.00 น. การแข่งขันการเขียนโปรแกรม
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-6
425/2 OS/
win10/
64bit
09.00-14.00 น. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
(2D Animation) ม.1-3
426 OS/
win10/
64bit
 
 
 
 
 
6 ก.ย.
09.00-12.00 น. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-6
422 OS/
win10/
64bit
09.00-12.00 น. การแข่งขันการสร้าง Webpage
ประเภท Web Editor ม.1-3
424 OS/
win10/
64bit
09.00-12.00 น. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
(Comic Strip) ม.1-3
425/1 OS/
win10/
64bit
09.00 น.
เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3
ห้องโสตฯ  
09.00 น.
เป็นต้นไป
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-6
ห้องโสตฯ  
09.00-16.30 น. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-3 ให้โรงเรียนที่ส่งแข่ง ไปแข่งที่สนามโรงเรียนโนนหันวิทยายน
09.00-16.30 น. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-6หมายเหตุ
          1.  ศูนย์อํานวยการแข่งขัน/ห้องประสานงาน/ที่ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ทุกกิจกรรม ใช้ห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1
          2. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ และนักเรียนเรียนร่วม (แข่งขัน Paint) ทุกกิจกรรม รายงานตัวเวลา 08.00  ที่ด้านหน้าห้องโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 4  
          3.  โรงเรียนใดประสงค์จะเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้นําเอกสารนำส่ง และ doc.5 ส่งที่ห้องศูนย์อำนวยการคอมพิวเตอร์ (ห้องโสตฯ) ก่อนจึงนำนักเรียนไปที่ห้องแข่งขัน
          4. รายการที่แข่งขันใดที่ต้องเตรียมโปรแกรมมาติดตั้งเอง  ให้เตรียมโปรแกรม ใส่แผ่น CD หรือ DVD มาเอง คณะกรรมการจะให้เวลาติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00  และหลังจากติดตั้งโปรแกรม ให้ส่งแผ่นโปรแกรมให้คณะกรรมการตัดสินเก็บไว้เพื่อนำไปตรวจสอบ 
          5. ทุกกิจกรรมที่ส่งเข้าแข่งขัน  รายงานตัวเวลา 08.00 น  เริ่มทำการแข่งขันเวลา 09.00 น เป็นต้นไป
          6. โรงเรียนที่มารายงานตัวเข้าแข่งขันช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจะไม่ทดเวลาการแข่งขันเพิ่มให้
          7. กิจกรรมการแข่งขันใด ที่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร์กลางสำหรับการแข่งขัน  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใ การแข่งขันตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. กำหนด ให้โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์มาเอง  เช่น  หูฟัง  ไมค์สำหรับอัดเสียง   ปากกา ยางลบ ดินสอฯ


**หมายเหตุ**
          กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-6  ให้จัดเตรียม ไมค์ USB มาด้วย เพราะเครื่องกลางที่ใช้แข่งขันเป็นเครื่อง All  In One  มีช่องเสียบ แจ๊ค เป็นแบบรูเดียว

 
 
สรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
และคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม

การแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์   
วันที่ 29 กันยายน 2562
ณ ห้องโสตฯทัศนูปกรณ์  โรงเรียนบ้านไผ่

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการตัดสิน  จึงมีมติร่วมกันดังนี้
- เพิ่มกรรมการในแต่ละกิจกรรมเข้าไปตามความเหมาะสม  และถ้าโรงเรียนใดส่งเข้าแข่งขันและมีครูโรงเรียนนั้นเป็นกรรมการอยู่ในกิจกรรมนั้นด้วย  ก็ให้งดให้คะแนนโรงเรียนของตนเอง และหาค่าเฉลี่ยคะแนน โดยใช้ผลรวมคะแนน หารด้วยจำนวนกรรมการจากโรงเรียนอื่นที่สามารถให้คะแนนได้
- ในแต่วันของการแข่งขัน นักเรียนที่แข่งขันคอมพิวเตอร์แต่ละกิจกรรม  รายงานตัวเวลา
8.00 น โดยหลังจากรายงานตัวจะให้จับสลาก หมายเลขเครื่องที่จะใช้แข่งขัน  และให้เวลาในการติดตั้งโปรแกรมที่เตรียมมา จนถึงเวลา 09.00 น เริ่มแข่งขันแต่ละรายการ
ตามสูจิบัตรการแข่งขันทันที
- เกณฑ์คะแนนแต่ละกิจกรรมให้ยึดตามเกณฑ์ สพฐ. ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยในการให้คะแนนให้กรรมการแต่ละกิจกรรมออกแบบเกณฑ์ย่อยในการ
ให้คะแนนร่วมกัน โดยยึดรายละเอียดย่อยๆที่ สพฐ. ที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกณฑ์การแข่งขัน

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันประเภทคอมพิวเตอร์
๑. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
    - นักเรียนเตรียม ปากกา  ดินสอ ยางลบ ฯลฯ  มาในวันแข่งขัน
    - ลงทะเบียนแข่งขัน  เวลา 08.00 – 09.00 น.  (แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน)
    - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ใส่แผ่น CD หรือ DVD หลังรายงานตัว จับสลากหมายเลขเครื่อง 
      แข่งขัน  ติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จ มอบ CD/DVD ไว้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับสลากวันแข่งขัน
    - เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น   
๒. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
    - เตรียมไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ยางลบ
    - เตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ใส่แผ่น CD หรือ DVD
    - ติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น.
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับสลากวันแข่งขัน
๓. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓     
    - ลงทะเบียนแข่งขัน  เวลา 08.00 – 09.00 น.  (แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน)
    - ติดตั้งโปรแกรม  (อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD  เท่านั้น)
    - นักเรียนเตรียม ปากกา  ดินสอ ยางลบ ฯลฯ มาในวันแข่งขัน
    - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 - 12.00 น. 
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับสลากในวันแข่งขัน
    - ให้นักเรียนสรุปแนวคิดการออกแบบชิ้นงาน  ตามแบบที่กำหนด
    - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๔. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖   
   - ลงทะเบียนแข่งขัน  เวลา 08.00 – 09.00 น.  (แสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนก่อนลงทะเบียน)
   - ติดตั้งโปรแกรม  (อนุญาตให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD  เท่านั้น)
   - นักเรียนเตรียม ปากกา  ดินสอ ยางลบ ฯลฯ มาในวันแข่งขัน
   - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 - 12.00 น. 
   - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับสลากในวันแข่งขัน
   - ให้นักเรียนสรุปแนวคิดการออกแบบชิ้นงาน  ตามแบบที่กำหนด
   - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๕. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
   - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันใส่แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น
   - อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
   - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง (หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ)
   - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับสลากในวันแข่งขัน
   - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๖. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
    - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันใส่แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น
    - อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
    - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง (หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ)
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับสลากในวันแข่งขัน
    - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๗. การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
    - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันใส่แผ่น CD หรือ DVD เท่านั้น
    - อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้งโปรแกรมก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
    - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาด้วยตนเอง (หูฟัง ไมโครโฟน ดินสอ ยางลบ)
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับฉลากในวันแข่งขัน
    - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๘. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
    - ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 น 
    - จับสลากหมายเลขเครื่องที่ใช้แข่งในวันแข่งขัน
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับฉลากในวันแข่งขัน 
    - เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น
    - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๙. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor 
    - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม CD/DVD โปรแกรมมาติดตั้งเองในวันแข่งขัน  เมื่อติดตั้งเสร็จมอบแผ่นให้คณะกรรมการ
    - ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 น 
    - จับสลากเครื่องที่ใช้แข่งขันและติดตั้งโปรแกรม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น 
    - เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น
    - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับฉลากในวันแข่งขัน
    - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ
๑๐. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
    - กรรมการ(เฉพาะโรงเรียนที่ไม่ได้ร่วมแข่งขัน)จะเป็นผู้กำหนดโจทย์
    - กรรมการจับสลากเลือกหัวข้อในการแข่งขัน
    - การให้คะแนนให้ยึดเกณฑ์ระดับชาติ 
๑๑. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
      - กรรมการ(เฉพาะโรงเรียนที่ไม่ได้ร่วมแข่งขัน)จะเป็นผู้กำหนดโจทย์
      - โจทย์จะมีระดับความยากง่าย 3 ระดับ คือ ง่าย ปานกลาง และยาก
      - ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเตรียม CD โปรแกรมมาติดตั้งในวันแข่งและมอบ CD ไว้ที่คณะกรรมการ
      - การให้คะแนนให้ยึดเกณฑ์ระดับชาติ 
๑๒. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
๑๓. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
     - โครงงานทั้ง  ม.ต้น และ ม.ปลาย  ให้ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน เวลา 08.00 น พร้อมทั้ง ส่งรูปเล่มโครงงาน และคลิป
       การใช้โปรแกรม ให้กับคณะกรรมการวันแข่งขัน     
๑๔. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  ประกอบด้วย
      - ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมไมโครโฟน หูฟัง USB มาเอง 
      - ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ใส่แผ่น CD หรือ DVD หลังรายงานตัว จับสลากหมายเลขเครื่อง
        แข่งขัน  ติดตั้งโปรแกรมตั้งแต่เวลา 8.00-9.00 น. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จ มอบ CD/DVD ไว้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ
      - หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับฉลากในวันแข่งขัน
      - ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันประเภทหุ่นยนต์
๑. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
๒. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
    - กิจกรรมการแข่งขัน กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ให้โรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขัน นำนักเรียนไปแข่งขันที่สนามแข่ง โรงเรียนโนนหันวิทยายน อำเภอชุมแพ ในวันที่ 6 กันยาน 2562 และใช้กรรมการสนามดังกล่าวตัดสินการแข่งขัน    
๔. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
   - ให้นำนักเรียน มาแข่งขันที่ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านไผ่  ในวันที่ 4 กันยายน 2562 เวลาเริ่มการแข่งขันตามสูจิบัตร

มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันประเภทเรียนร่วม – การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint   (ทุกรายการ  แข่งขันวันที่ 5 กันยายน 2562)
-  ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว เวลา 08.00 น ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่
   และจับสลากหมายเลขเครื่องที่ใช้แข่งในวันแข่งขัน
- หัวข้อการแข่งขัน คณะกรรมการจะจับฉลากในวันแข่งขัน 
- เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00 - 12.00 น
- ใช้เกณฑ์การตัดสินระดับชาติ

 
วันจันทร์ ที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 11:25 น.
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 
ที่ กิจกรรมการแข่งขัน รายงานการประชุม
1 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 1-3
1) ตามเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 1-3
2 อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 4-6
1) ตามเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 4-6
3 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. 1-3 1) ส่งรูปเล่ม 6 เล่ม ที่กองอำนวยการ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น.
2) คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงงานเวลา 09.30 น.
3) การนำเสนอโครงงานจะใช้วิธีจับสลากเพื่อจัดลำดับ
4 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับชั้น ม. 4-6
5 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม. 1-3 1) ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม ที่กองอำนวยการ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น.
2) คณะกรรมการไม่สามารถให้คะแนนโรงเรียนของตนเองได้
3) คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงงานเวลา 09.30 น. เริ่มจาก ม.1-3
4) การนำเสนอโครงงานจะใช้วิธีจับสลากเพื่อจัดลำดับ นำเสนอโรงเรียนละ 10 นาที
6 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้น ม. 4-6
7 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 1-3 1.​ เริ่มรายงานตัวแข่งขันเวลา​ 8.00-8.30 น.​ จับฉลากเพื่อจัดลำดับหลังจากรายงานตัว
(โรงเรียนที่มารายงานตัวหลัง​ 8.30น.​ ลำดับการแสดงจะไปต่อท้ายของโรงเรียนที่จับได้ลำดับท้ายสุด)
2.​ รายงานการแสดงให้แต่ละโรงเรียน​จัดเตรียมไว้​ 6​ เล่มและนำส่งในวันแข่งขัน(วันที่​ 5​ กันยายน​ 2562)​ ณ​ กองอำนวยการ​ โรงเรียน​บ้าน​ลาน​วิทยาคม
3.​ ขนาดเวทีที่จะจัดการแสดง​Science​ Show​ ขนาด​ กว้าง2.6เมตร​ ยาว7.5เมตร
4.​ เวลาในการแสดงทีมละ​ 13-15​ นาที​ โดยมีเวลาจัดเตรียมก่อนการแสดง5 นาที​ และเวลาเก็บอุปกรณ์​หลังการแสดง 5 นาที
การแสดงป้ายบอกเวลา
4.1 กรรมการจะแสดงป้ายหมดเวลา​ หลังจากหมดเวลาเตรียมการแสดง5นาที
4.2 ก่อนหมดเวลา​ 5​ นาที​กรรมการจะแสดงป้ายเตือน และแสดงป้ายหมดเวลา ตอนครบเวลา15นาที​ (การหักคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์​ของสพฐ.)​
5.​ ทางสนามแข่งขันจะจัดเตรียมไมค์ลอย​ 3​ ตัว​ โต๊ะขนาด​ 0.76 x​ 1.80 เมตร​ ปลั๊กพ่วงไว้ให้
6.​ ในการตัดสินจะมีกรรมการทั้งหมด​ 9​ ท่าน​ โดยรวมกรรมการทั้งม.ต้นและม.ปลาย​ ตัดสินการแสดงทั้งในระดับม.ต้น​และ ม.ปลาย​ โดยลำดับการแสดงจะสลับม.ต้น​ และม.ปลาย​ ตามลำดับที่จับ​ (ม.ต้นและม.ปลายจับลำดับแยกกัน)​ คณะกรรมการที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้าร่วมจะไม่มีสิทธิ์​ให้คะแนนโรงเรียนตนเอง​ และผลคะแนนจะรวมคะแนนจากกรรมการแต่ละท่านและคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย
8 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. 4-6
9 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 1-3
1) ส่งรูปเล่ม 5 เล่ม ที่กองอำนวยการ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 08.00-09.00 น.
2) คณะกรรมการเริ่มตรวจโครงงานเวลา 09.30 น.
3) การนำเสนอโครงงานจะใช้วิธีจับสลากเพื่อจัดลำดับ
10 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ม. 4-6
11 เครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม. 1-3 1) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำใบงาน เขียนแบบ โดยใช้รูปแบบอิงตามเกณฑ์การแข่งขัน พร้อมนำส่งกรรมการฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ก่อนทำการแข่งขัน
2) ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ต้องใช้ปืนกาว ให้เตรียมสายไฟสำหรับการต่อพ่วงมาด้วย
3) ช่วงการประกอบตัวเครื่องบิน กรรมการจะจัดแยกพื้นที่การแข่งขันเครื่องบิน 3D และบินนานปล่อยอิสระ  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดแยกอุปกรณ์ในแต่ละรายการ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
12 เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม. 1-3
13 อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ  ประเภทพิชิตเป้าหมาย 1) ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำใบงาน เขียนแบบ โดยใช้รูปแบบอิงตามเกณฑ์การแข่งขัน พร้อมนำส่งกรรมการฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 ก่อนทำการแข่งขัน
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 12:10 น.
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. เรียนรวม(เล่านิทาน)
- ผู้แข่งขันเตรียมต้นฉบับ 3 ชุด
- เวลาในการเล่า 5-7 นาที
- รายละเอียดตามเกณฑ์ สพฐ.กำหนด
- การแต่งกายชุดนักเรียน ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากในการแข่งขัน (เล่าตามบทที่ส่งกรรมการ)
2. เรียนรวมหนังสือเล่มเล็ก
สถานที่แข่งขัน คือ ห้อง 326  ม.1-3,  ม.4-6  ใช้ห้องเดียวกัน
          - เวลาในการแข่งขัน 6 ชม.
          - ให้ใช้สีไม้เท่านั้น
          - เนื้อหา 6 หน้า
          - รายละเอียดตามเกณฑ์ สพฐ.กำหนด
                   ***หลักฐาน นักเรียนเรียนรวม***
 1. แบบคัดกรองของกระทรวงฯ
 2. แบบไออีพี
 3. วุฒิบัตรผู้คัดกรอง ปี 2557-2559
3. คัดลายมือสื่อภาษาไทย
          - ใช้ปากกาลูกลื่นสีดำ 0.5 มม. (ศูนย์แข่งขันเตรียมให้)
          - ข้อความที่ใช้ในการคัด 20-22 บรรทัด มีตัวเลขไทย
- สัดส่วนคะแนน
          1. ตัวอักษรกระทรวงศึกษาธิการ   50 คะแนน
          2. ถูกต้องตามอักขรวิธี              25 คะแนน
                             - เขียนสะกดคำผิด 2 คำ หัก 1 คะแนน
                             - เขียนฉีกคำ 2 แห่ง หัก 1 คะแนน
                             - เขียนตก/เพิ่ม หัก 1 คะแนน
                             - เขียนข้ามบรรทัดหัก 2 คะแนน
                             - เขียนไม่ครบบรรทัด หักบรรทัดละ 2 คะแนน
        - ใช้เวลา 1.30 ชม.
        - เกณฑ์การตัดสิน ยึดตามเกณฑ์ระดับชาติ ของ สพฐ.


 
4. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
          - หัวข้อกำหนดในวันแข่งขัน
          - ตั้งประเด็นจากครูแต่ละ รร.ที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 5 หัวข้อ แล้วกรรมการเลือกเหลือ 3 หัวข้อ
5. วรรณกรรมพิจารณ์
- ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน พิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน 
          - กรรมการจะไม่ตรวจให้คะแนนโรงเรียนตัวเอง
          - ผู้ชนะลำดับสูงสุดคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน  คือ ดูคะแนนข้อที่ 1, 2, 3 ตามลำดับ
6. พินิจวรรณคดี
          -    ในการตรวจข้อสอบ  กรรมการที่เป็นครูจะไม่ตัดสินนักเรียนในสถานศึกษาของตนที่เข้าแข่งขัน
 • ผู้ชนะลำดับสูงสุดคะแนนเท่ากัน จะพิจารณาลำดับที่ตามลำดับข้อของเกณฑ์การให้คะแนน  คือ ดูคะแนนข้อที่ 1, 2, 3 ตามลำดับ
7. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
การแข่งขันจะแข่งต่อเนื่องกัน เมื่อแข่งระดับม.ต้น เสร็จ จะแข่งในระดับม.ปลายต่อทันที
         บทที่ใช้จับฉลาก ม.ต้น
          บทหลัก        1. นิราศภูเขาทอง
                             2. โคลงโลกนิติ
                             3. โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
                             4. บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมา
                             5. บทพากย์เอราวัณ
          บทเลือก      1. อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว
                             2. วัฒนธรรม
                             3. พอใจให้สุข
                             4. พระสุริโยทัยขาดคอช้าง
                             5. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีตีเมืองใหม่
บทที่ใช้จับฉลาก ม.ปลาย
บทหลัก        1. คำนมัสการมาตาปิตุคุณ
                   2. อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง
                   3. มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
                   4. ลิลิตตะเลงพ่าย
                   5. กาพย์เห่เรือ
บทเลือก       1. สวรรค์ชั้นกวี
                   2. นิราศนรินทร์
                   3. มงคลสูตรคำฉันท์
                   4. สามัคคีเภทคำฉันท์
                   5. ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
 
8. กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย
          - คัดเลือกรอบแรก 5 กระดาน
          - ให้เวลาในการลงคำ ทีมละ 22 นาที โดยผู้เข้าแข่งขันต้องโหลด Application (แอพพลิเคชั่น)  จับเวลา เช่น  Scrabble clock
          - ทีมแข่งขันให้เตรียมกระดานแข่งขันมาด้วย
          - วิธีการคิดคะแนน คิด 100 % จากทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
          
9. เรียงร้อยถ้อยความ
          - ปากกาใช้ สีน้ำเงิน ขนาด 0.5 มม.(ศูนย์แข่งขันเตรียมให้)
          - ความยาว ม.ต้น 20-25 บรรทัด,  ม.ปลาย 25-30 บรรทัด
          - ประเด็นที่ใช้ในการเขียน  นร.เป็นผู้จับฉลาก 1 ประเด็น
          ม.ต้น            1. ภาษาไทยดำรงไว้ซึ่งชาติไทย
                   2. ซื่อสัตย์สุจริตคือวิถีชีวิตคนไทย
                   3. อยู่อย่างไทย เลี้ยงชีพได้
          ม.ปลาย        1. เทคโนโลยีก้าวไกล ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง
                   2. อิทธิพลของภาษาไทยในยุคไอที
                   3. จิตอาสาพัฒนาชาติไทย

 
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19:20 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
จังหวัดขอนแก่น สนามแข่งขันโรงเรียนมัญจาศึกษา

!!!!! ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาการแข่งขันสร้างสรรค์
ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชั้น ม.4-6 จากวันที่ 6 กันยายน 2562
เป็นวันที่ 5 กันยายน 2562ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วันที่ 5 กันยายน 2562
ลงทะเบียน เวลา 08.00-08.30 น.
- ลงทะเบียนกรรมการตัดสินการแข่งขันที่ห้องสำนักงานวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1
- ลงทะเบียนการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน รายงานตัวเข้าแข่งขันที่ห้องแข่งขันทุกกิจกรรม
          1. โครงงาน ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
                   - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-16.30 น. ที่ห้อง 533
          2. โครงงาน ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6
                   - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-16.30 น. ที่ห้อง 534
          3. โครงงาน ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-3
                   - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-16.30 น. ที่ห้อง 524-525
          4. โครงงาน ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6
                   - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-16.30 น. ที่ห้อง 522-523
          5. กิจกรรมคิดเลขเร็ว   ม.1-3 และ ม.4-6
                   - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องอุดมคงคาคีรีเขต
          6. กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3
- รอบที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 10.00-11.00 น. ที่ห้อง 538 (ห้อง ม.5/1)
- รอบที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 13.00-14.00 น. ที่ห้อง 538 (ห้อง ม.5/1)
          7. กิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-6
- รอบที่ 1 เริ่มแข่งขันเวลา 10.00-11.00 น. ที่ห้อง 538 (ห้อง ม.5/1)
- รอบที่ 2 เริ่มแข่งขันเวลา 13.00-14.00 น. ที่ห้อง 538 (ห้อง ม.5/1)
          8. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.1-3
- เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-11.30 น. ที่ห้อง 421 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1)
- ห้อง 428 เป็นห้องเก็บตัว
- นำเสนอเวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้อง E-Learning อาคาร 4 ชั้น 1
 
วันที่ 6 กันยายน 2562
          1. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.4-6
- ลงทะเบียนกรรมการตัดสินการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น. ที่ห้องสำนักงานวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1
- ลงทะเบียนการแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน/นักเรียน เวลา 08.00-08.30 น. ที่ห้องแข่งขัน
                  - เริ่มแข่งขันเวลา 09.00-11.30 น. ที่ห้อง 421 (ห้องคอมพิวเตอร์ 1)
                  - ห้อง 428 เป็นห้องเก็บตัว
- นำเสนอเวลา 13.00-16.30 น. ที่ห้อง E-Learning อาคาร 4 ชั้น 1
 
หมายเหตุ
          1. กิจกรรมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6, กิจกรรมเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3, กิจกรรมต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6 แข่งขันตามตามกำหนดการเดิม
          2. รูปเล่มโครงงานส่งคณะกรรมการในวันแข่งขัน
3. รายละเอียดอื่นๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
          4. การเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ให้มีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และต้องนำส่งที่กองอำนวยการ (สำนักงานวิชาการ อาคาร 4 ชั้น 1) ก่อน เพื่อรับรองการเปลี่ยนตัว
          5. หลังจากกรรมการตัดสินเสร็จแล้วนำส่งผลที่แอดมิน ให้กรรมการทุกคนรอแอดมินกรอกคะแนนในระบบให้แล้วเสร็จ ปริ้น DOC.7 ให้กรรมการทุกคนเซ็น จึงกลับได้
          6. ห้ามกรรมการถ่ายรูป หรือส่งผลคะแนนให้ผู้อื่นรับทราบ จนกว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 19:13 น.
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
1. กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 - ม.3
 • ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น.
 • เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
2. กิจกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4 - ม.6
 • ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวเวลา 08.00 – 09.00 น.
 • เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
3. กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1 - ม.3
 • สนามแข่งขันจัดโต๊ะไว้ให้ ให้โรงเรียนที่แข่งขันนำอุปกรณ์ที่นำเสนอโครงงานมาเอง (ห้ามเกินขนาดของโต๊ะ)
 • โรงเรียนที่ลงทะเบียนการแข่งขันหลัง 09.00 น. ให้แข่งขันในลำดับสุดท้าย
 • สรุปย่อโครงการให้ยึดตามแบบฟอร์ม/แผ่นสรุปยึดตามเกณฑ์
 • จับสลากลำดับการแข่งขัน
 • การนำเสนอใช้เวลา 7 นาที
 • เตือนครั้งที่ 1 เหลือ 3 นาที
 • เตือนครั้งที่ 2 หมดเวลา
 • แจ้งเตือนเวลาการแข่งขันโดยใช้ป้าย
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
4. กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4 - ม.6
 • รายละเอียดยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
5. กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1 - ม.3
 • วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน จากเกณฑ์เดิมที่ระบุว่าส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นส่งผลงานการประกวดในวันแข่งขัน
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
 
6. กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4 - ม.6
 • วิธีดำเนินการและรายละเอียดการส่งผลงาน จากเกณฑ์เดิมที่ระบุว่าส่งผลงานก่อนการประกวดอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เป็นส่งผลงานการประกวดในวันแข่งขัน
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
7. กิจกรรมการประกวดละครคุณธรรม ม.1 - ม.6
 • รายละเอียดยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
 
8. กิจกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1 - ม.6
 • รายละเอียดยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
9. กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1 - ม.3
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
10. กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4 - ม.6
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
11. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1 - ม.3
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • ลำดับการแข่งขันท่าบังคับเรียงลำดับตามใบลงทะเบียน DOC.1
 • ลำดับการแข่งขันท่าเลือกใช้วิธีการจับสลากลำดับการแข่งขัน
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
12. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4 - ม.6
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • ลำดับการแข่งขันใช้วิธีการจับสลากลำดับการแข่งขัน
 • การแข่งขันสถานการณ์ ใช้วิธีจับสลากสถานการณ์สมมติ แบ่งเป็น เช้า – บ่าย (ตามลำดับที่จับสลากได้)
 • เวลาในการปฏิบัติตามสถานการณ์ให้เวลาตามที่กำหนดในหัวข้อตามที่จับสลากได้ (จะระบุในสลาก)
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
13. กิจกรรมการประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ม.1 - ม.6
 • ต้องการห้องสำหรับเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน/อุปกรณ์เพิ่ม
 • ลำดับการแข่งขันใช้วิธีการจับสลากลำดับการแข่งขัน
 • ระหว่างแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยังไม่ถึงลำดับของตนเองให้รออยู่ด้านนอกห้อง ครูผู้ฝึกสอนสามารถชมการแข่งขันอยู่ในห้องได้
 • รายละเอียดอื่น ๆ ยึดตามเกณฑ์การแข่งขัน
หมายเหตุ :
1. หากมีการเปลี่ยนตัวนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ในโรงเรียนนำหลักฐานการเปลี่ยนตัวโดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาเซ็นรับรอง พร้อมแนบเอกสาร DOC.5 นำส่งกรรมการก่อนการแข่งขัน
2. หลังจากกรรมการตัดสินเสร็จแล้วนำผลมายังแอดมิน ให้กรรมการทุกคนรอแอดมินกรอกคะแนนในระบบให้แล้วเสร็จ ปริ้น DOC.7 ให้กรรมการทุกคนเซ็น จึงกลับได้
3. ห้ามกรรมการถ่ายรูป ส่งต่อผลคะแนน จนกว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:25 น.
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. Free time without a smartphone
2. How to be Healthy
3. 
My Wonderful One Day Trip

หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. The Benefit of Science and Technology
2. The Importance of Education
3. What Will You Do When You Are 28?
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17:23 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 1,088
จำนวนนักเรียน 2,510
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,632
จำนวนกรรมการ 964
ครู+นักเรียน 4,142
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,106
ประกาศผลแล้ว 204/226 (90.27%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 18
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 30
สัปดาห์ที่แล้ว 482
เดือนนี้ 249
เดือนที่แล้ว 1,164
ปีนี้ 6,493
ทั้งหมด 134,697